สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (9) เอกสารงานวิชาการ
2 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (7) เอกสารอื่นๆ
3 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (4) เอกสารอื่นๆ
4 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29) เอกสารงานพัสดุ
5 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 (9) เอกสารกิจการนักศึกษา
6 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 (13) เอกสารประกันคุณภาพ
7 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (42) เอกสารงานวิชาการ
8 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (32) เอกสารกิจการนักศึกษา
9 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 (27) เอกสารประกันคุณภาพ
10 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร (31) เอกสารประกันคุณภาพ
11 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** (26) เอกสารทางการเงิน
12 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) (27) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ (28) เอกสารประกันคุณภาพ
14 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา (31) เอกสารประกันคุณภาพ
15 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา (20) เอกสารประกันคุณภาพ
16 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 สำหรับสาขาวิชา ปีงบ 61 (30) เอกสารงานนโยบายและแผน
17 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 New61 (24) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. (28) เอกสารประกันคุณภาพ
19 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย (43) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 (41) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ