สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
181 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ (166) เอกสารอื่นๆ
182 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning (144) เอกสารประกันคุณภาพ
183 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom (198) เอกสารประกันคุณภาพ
184 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (120) เอกสารอื่นๆ
185 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (144) เอกสารอื่นๆ
186 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 (179) เอกสารประกันคุณภาพ
187 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) (181) เอกสารงานวิชาการ
188 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (150) เอกสารประกันคุณภาพ
189 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (124) เอกสารงานวิชาการ
190 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) (246) เอกสารประกันคุณภาพ
191 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) (175) เอกสารประกันคุณภาพ
192 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) (125) เอกสารประกันคุณภาพ
193 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) (129) เอกสารประกันคุณภาพ
194 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 (144) เอกสารประกันคุณภาพ
195 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 (102) เอกสารประกันคุณภาพ
196 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 (112) เอกสารประกันคุณภาพ
197 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 (205) เอกสารประกันคุณภาพ
198 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 (123) เอกสารประกันคุณภาพ
199 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 (117) เอกสารประกันคุณภาพ
200 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 (228) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ