สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
201 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ (218) เอกสารงานวิชาการ
202 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (421) เอกสารทางการเงิน
203 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 (261) เอกสารงานวิชาการ
204 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 (295) เอกสารงานวิชาการ
205 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) (326) เอกสารงานวิชาการ
206 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) (290) เอกสารงานวิชาการ
207 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร (393) เอกสารงานวิชาการ
208 แบบประเมินหลักสูตร 2553 (338) เอกสารงานวิชาการ
209 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ (447) เอกสารงานโครงการ
210 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน (277) เอกสารอื่นๆ
211 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (344) เอกสารงานโครงการ
212 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (459) เอกสารงานโครงการ
213 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา (394) เอกสารงานโครงการ
214 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) (407) เอกสารงานโครงการ
215 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต (343) เอกสารงานวิชาการ
216 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน (291) เอกสารงานวิชาการ
217 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน (323) เอกสารอื่นๆ
218 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ (362) เอกสารงานวิชาการ
219 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ (349) เอกสารงานวิชาการ
220 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ (427) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ