สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
201 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 (222) เอกสารงานวิชาการ
202 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 (189) เอกสารงานวิชาการ
203 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 (210) เอกสารงานวิชาการ
204 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (227) เอกสารอื่นๆ
205 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (233) เอกสารอื่นๆ
206 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ (253) เอกสารงานวิชาการ
207 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ (298) เอกสารงานวิชาการ
208 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ (250) เอกสารงานวิชาการ
209 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (444) เอกสารทางการเงิน
210 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 (271) เอกสารงานวิชาการ
211 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 (302) เอกสารงานวิชาการ
212 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) (336) เอกสารงานวิชาการ
213 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) (302) เอกสารงานวิชาการ
214 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร (408) เอกสารงานวิชาการ
215 แบบประเมินหลักสูตร 2553 (419) เอกสารงานวิชาการ
216 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ (482) เอกสารงานโครงการ
217 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน (309) เอกสารอื่นๆ
218 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (363) เอกสารงานโครงการ
219 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (481) เอกสารงานโครงการ
220 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา (422) เอกสารงานโครงการ
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ