สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
201 ตารางวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2557-2561 (351) เอกสารงานนโยบายและแผน
202 PL.07 (New 2556) (298) เอกสารงานนโยบายและแผน
203 สัญญายืมเงิน(ใหม่) (585) เอกสารทางการเงิน
204 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (971) เอกสารทางการเงิน
205 ใบสำคัญรับเงิน(อื่นๆ) (768) เอกสารทางการเงิน
206 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ) (381) เอกสารทางการเงิน
207 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะเดินทาง) (588) เอกสารทางการเงิน
208 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าที่พักเหมาจ่าย) **ใหม่** (471) เอกสารทางการเงิน
209 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว) (428) เอกสารทางการเงิน
210 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่าย(วิทยากร) (424) เอกสารทางการเงิน
211 ใบสำคัญรับเงิน(วิทยากร) (494) เอกสารทางการเงิน
212 ตัวอย่างโครงการสัมมนาการประเมินผลและติดตามหลักสูตร (301) เอกสารงานวิชาการ
213 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร (1137) เอกสารทางการเงิน
214 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (724) เอกสารทางการเงิน
215 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ (388) เอกสารงานวิชาการ
216 แบบฟอร์มรายงานผลการไปราชการ (711) เอกสารทางการเงิน
217 แบบฟอร์มตารางสอน (340) เอกสารงานวิชาการ
218 แบบฟอร์มแก้ผลการเรียน I (335) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next