สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
221 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 (319) เอกสารงานวิชาการ
222 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) (364) เอกสารทางการเงิน
223 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย (375) เอกสารทางการเงิน
224 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (1874) เอกสารทางการเงิน
225 แบบฟอร์มตารางสอน (348) เอกสารงานวิชาการ
226 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษ (389) เอกสารงานวิชาการ
227 แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ (369) เอกสารงานวิชาการ
228 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 (315) เอกสารอื่นๆ
229 วท-01 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม (668) เอกสารงานโครงการ
230 แบบฟอร์ม มคอ.7 (396) เอกสารงานวิชาการ
231 แบบฟอร์ม มคอ.6 (370) เอกสารงานวิชาการ
232 แบบฟอร์ม มคอ.4 (345) เอกสารงานวิชาการ
233 แบบฟอร์ม มคอ.3 (548) เอกสารงานวิชาการ
234 แบบฟอร์ม มคอ.5 (445) เอกสารงานวิชาการ
235 บันทึกข้อความขอเบิกเงินที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท (372) เอกสารทางการเงิน
236 ตารางวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2557-2561 (370) เอกสารงานนโยบายและแผน
237 PL.07 (New 2556) (326) เอกสารงานนโยบายและแผน
238 สัญญายืมเงิน(ใหม่) (611) เอกสารทางการเงิน
239 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1015) เอกสารทางการเงิน
240 ใบสำคัญรับเงิน(อื่นๆ) (823) เอกสารทางการเงิน
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ