สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
221 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (244) เอกสารอื่นๆ
222 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (247) เอกสารอื่นๆ
223 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ (266) เอกสารงานวิชาการ
224 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ (317) เอกสารงานวิชาการ
225 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ (260) เอกสารงานวิชาการ
226 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (514) เอกสารทางการเงิน
227 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 (287) เอกสารงานวิชาการ
228 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 (316) เอกสารงานวิชาการ
229 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) (349) เอกสารงานวิชาการ
230 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) (320) เอกสารงานวิชาการ
231 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร (424) เอกสารงานวิชาการ
232 แบบประเมินหลักสูตร 2553 (429) เอกสารงานวิชาการ
233 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ (511) เอกสารงานโครงการ
234 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน (324) เอกสารอื่นๆ
235 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (381) เอกสารงานโครงการ
236 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (513) เอกสารงานโครงการ
237 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา (436) เอกสารงานโครงการ
238 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) (474) เอกสารงานโครงการ
239 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต (572) เอกสารงานวิชาการ
240 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน (316) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next
รับข่าวสารจากคณะ