สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
221 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 (275) เอกสารงานวิชาการ
222 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (882) เอกสารงานวิชาการ
223 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ (214) เอกสารงานวิชาการ
224 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (349) เอกสารงานวิชาการ
225 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (241) เอกสารงานนโยบายและแผน
226 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (290) เอกสารงานวิชาการ
227 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (252) เอกสารงานวิชาการ
228 ฟิสิกส์พื้นฐาน (349) เอกสารงานวิชาการ
229 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข (248) เอกสารงานวิชาการ
230 ชีววิทยาพื้นฐาน (259) เอกสารงานวิชาการ
231 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ (247) เอกสารงานวิชาการ
232 เคมี (483) เอกสารงานวิชาการ
233 คณิตศาสตร์ (440) เอกสารงานวิชาการ
234 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 (240) เอกสารอื่นๆ
235 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา (273) เอกสารงานวิชาการ
236 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (1099) เอกสารทางการเงิน
237 ใบแก้ผลการเรียน M (213) เอกสารงานวิชาการ
238 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (317) เอกสารทางการเงิน
239 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 (245) เอกสารงานวิชาการ
240 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 (257) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next
รับข่าวสารจากคณะ