สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
301 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 (290) เอกสารงานวิชาการ
302 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 (232) เอกสารงานวิชาการ
303 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 (267) เอกสารงานวิชาการ
304 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (280) เอกสารอื่นๆ
305 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (293) เอกสารอื่นๆ
306 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ (293) เอกสารงานวิชาการ
307 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ (349) เอกสารงานวิชาการ
308 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ (295) เอกสารงานวิชาการ
309 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (838) เอกสารทางการเงิน
310 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 (317) เอกสารงานวิชาการ
311 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 (345) เอกสารงานวิชาการ
312 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) (376) เอกสารงานวิชาการ
313 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) (357) เอกสารงานวิชาการ
314 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร (452) เอกสารงานวิชาการ
315 แบบประเมินหลักสูตร 2553 (459) เอกสารงานวิชาการ
316 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ (562) เอกสารงานโครงการ
317 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน (355) เอกสารอื่นๆ
318 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (434) เอกสารงานโครงการ
319 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (753) เอกสารงานโครงการ
320 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา (497) เอกสารงานโครงการ
Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ