สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนที่ดี 1 บท (รศ.ดร.วิไลพร) (21) เอกสารห้องเรียน ผศ.
22 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (124) เอกสารอื่นๆ
23 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ (148) เอกสารอื่นๆ
24 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** (43) เอกสารทางการเงิน
25 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 (40) เอกสารงานวิชาการ
26 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 (41) เอกสารงานวิชาการ
27 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (71) เอกสารทางการเงิน
28 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ (42) เอกสารอื่นๆ
29 แบบขออนุมัติโครงการ SCI 01 (55) เอกสารงานนโยบายและแผน
30 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 (47) เอกสารงานวิชาการ
31 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (53) เอกสารทางการเงิน
32 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (43) เอกสารทางการเงิน
33 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 (45) เอกสารอื่นๆ
34 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (53) เอกสารงานนโยบายและแผน
35 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) (58) เอกสารอื่นๆ
36 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 (42) เอกสารงานวิชาการ
37 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน (38) เอกสารอื่นๆ
38 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (60) เอกสารอื่นๆ
39 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 (84) เอกสารประกันคุณภาพ
40 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (103) เอกสารอื่นๆ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ