สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom (36) เอกสารประกันคุณภาพ
22 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18) เอกสารอื่นๆ
23 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (30) เอกสารอื่นๆ
24 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 (42) เอกสารประกันคุณภาพ
25 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) (28) เอกสารงานวิชาการ
26 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (38) เอกสารประกันคุณภาพ
27 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (20) เอกสารงานวิชาการ
28 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) (39) เอกสารประกันคุณภาพ
29 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) (37) เอกสารประกันคุณภาพ
30 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) (23) เอกสารประกันคุณภาพ
31 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) (28) เอกสารประกันคุณภาพ
32 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 (32) เอกสารประกันคุณภาพ
33 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 (18) เอกสารประกันคุณภาพ
34 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 (30) เอกสารประกันคุณภาพ
35 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 (22) เอกสารประกันคุณภาพ
36 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 (20) เอกสารประกันคุณภาพ
37 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 (23) เอกสารประกันคุณภาพ
38 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 (44) เอกสารงานวิชาการ
39 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 (22) เอกสารงานวิชาการ
40 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 (25) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next