สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
41 06-Template มคอ.2 (82) เอกสารงานวิชาการ
42 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (164) เอกสารงานวิชาการ
43 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร (52) เอกสารงานวิชาการ
44 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (124) เอกสารงานวิชาการ
45 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (63) เอกสารงานวิชาการ
46 01-แบบสอบถามนักศึกษา (65) เอกสารงานวิชาการ
47 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) (60) เอกสารงานนโยบายและแผน
48 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) (51) เอกสารงานนโยบายและแผน
49 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (93) เอกสารงานวิชาการ
50 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (51) เอกสารอื่นๆ
51 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (46) เอกสารอื่นๆ
52 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (610) เอกสารงานพัสดุ
53 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 (61) เอกสารกิจการนักศึกษา
54 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 (74) เอกสารประกันคุณภาพ
55 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (104) เอกสารงานวิชาการ
56 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (86) เอกสารกิจการนักศึกษา
57 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 (72) เอกสารประกันคุณภาพ
58 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร (76) เอกสารประกันคุณภาพ
59 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** (174) เอกสารทางการเงิน
60 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) (270) เอกสารงานนโยบายและแผน
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next
รับข่าวสารจากคณะ