สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
41 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 (50) เอกสารงานวิชาการ
42 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 (49) เอกสารงานวิชาการ
43 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (88) เอกสารทางการเงิน
44 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ (50) เอกสารอื่นๆ
45 แบบขออนุมัติโครงการ SCI 01 (62) เอกสารงานนโยบายและแผน
46 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 (59) เอกสารงานวิชาการ
47 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (67) เอกสารทางการเงิน
48 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (56) เอกสารทางการเงิน
49 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 (53) เอกสารอื่นๆ
50 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (62) เอกสารงานนโยบายและแผน
51 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) (66) เอกสารอื่นๆ
52 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 (50) เอกสารงานวิชาการ
53 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน (40) เอกสารอื่นๆ
54 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (68) เอกสารอื่นๆ
55 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 (101) เอกสารประกันคุณภาพ
56 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (124) เอกสารอื่นๆ
57 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (72) เอกสารอื่นๆ
58 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (76) เอกสารกิจการนักศึกษา
59 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (102) เอกสารงานนโยบายและแผน
60 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (83) เอกสารอื่นๆ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ