สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
41 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) (25) เอกสารห้องเรียน ผศ.
42 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) (27) เอกสารห้องเรียน ผศ.
43 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำวิชา (รศ.กาญจนา) (31) เอกสารห้องเรียน ผศ.
44 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา (ศ.มนัส ) (27) เอกสารห้องเรียน ผศ.
45 องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนที่ดี 1 บท (รศ.ดร.วิไลพร) (29) เอกสารห้องเรียน ผศ.
46 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (204) เอกสารอื่นๆ
47 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ (247) เอกสารอื่นๆ
48 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** (70) เอกสารทางการเงิน
49 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 (69) เอกสารงานวิชาการ
50 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 (63) เอกสารงานวิชาการ
51 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (106) เอกสารทางการเงิน
52 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ (69) เอกสารอื่นๆ
53 แบบขออนุมัติโครงการ SCI 01 (86) เอกสารงานนโยบายและแผน
54 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 (84) เอกสารงานวิชาการ
55 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (80) เอกสารทางการเงิน
56 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (69) เอกสารทางการเงิน
57 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 (89) เอกสารอื่นๆ
58 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (71) เอกสารงานนโยบายและแผน
59 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) (80) เอกสารอื่นๆ
60 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 (69) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ