สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
61 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (77) เอกสารงานนโยบายและแผน
62 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) (81) เอกสารอื่นๆ
63 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 (72) เอกสารงานวิชาการ
64 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน (41) เอกสารอื่นๆ
65 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (103) เอกสารอื่นๆ
66 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 (133) เอกสารประกันคุณภาพ
67 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (163) เอกสารอื่นๆ
68 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (87) เอกสารอื่นๆ
69 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (88) เอกสารกิจการนักศึกษา
70 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (130) เอกสารงานนโยบายและแผน
71 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (101) เอกสารอื่นๆ
72 ตัวอย่างภาระงาน (95) เอกสารอื่นๆ
73 ตารางแสดงภาระงาน (108) เอกสารอื่นๆ
74 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (92) เอกสารกิจการนักศึกษา
75 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ (91) เอกสารอื่นๆ
76 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning (79) เอกสารประกันคุณภาพ
77 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom (87) เอกสารประกันคุณภาพ
78 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (51) เอกสารอื่นๆ
79 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (81) เอกสารอื่นๆ
80 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 (96) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ