สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
61 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน (56) เอกสารอื่นๆ
62 รายงานสรุปประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (70) เอกสารงานนโยบายและแผน
63 ข้อมูลจัดทำแบบขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (81) เอกสารงานนโยบายและแผน
64 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2562 (79) เอกสารงานวิชาการ
65 ตารางสอบกลางภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 /2562 (85) เอกสารงานวิชาการ
66 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการรับตรง (79) เอกสารงานวิชาการ
67 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2562 (83) เอกสารงานวิชาการ
68 แนวปฏบัติการเบิกจ่ายเงินยืม (81) เอกสารทางการเงิน
69 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) (215) เอกสารงานนโยบายและแผน
70 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) (104) เอกสารงานนโยบายและแผน
71 ระบบกลไกการรับนักศึกษาใหม่ (387) เอกสารประกันคุณภาพ
72 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) เข้าปี 2557 (103) เอกสารประกันคุณภาพ
73 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) เข้าปี 2558 (98) เอกสารประกันคุณภาพ
74 ภาวะการมีงานทำบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134) เอกสารประกันคุณภาพ
75 แบบฟอร์มเลขานุการประกันคุณภาพ (123) เอกสารประกันคุณภาพ
76 ตารางสอน 2/2561 (Excel) (134) เอกสารประกันคุณภาพ
77 ตารางสอน 1/2561 (Excel) (94) เอกสารประกันคุณภาพ
78 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2561 (150) เอกสารประกันคุณภาพ
79 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2561 (171) เอกสารประกันคุณภาพ
80 สรุปข้อมูลแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (132) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ