สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
81 ใบมอบหมายงาน (415) เอกสารอื่นๆ
82 ใบยกเลิกวันลา (84) เอกสารอื่นๆ
83 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน (323) เอกสารอื่นๆ
84 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) (697) เอกสารงานนโยบายและแผน
85 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (119) เอกสารกิจการนักศึกษา
86 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (160) เอกสารทางการเงิน
87 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 (139) เอกสารอื่นๆ
88 แบบฟอร์มอ.พิเศษ (187) เอกสารงานวิชาการ
89 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ (121) เอกสารงานวิชาการ
90 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ (131) เอกสารงานวิชาการ
91 แบบฟอร์มตารางสอน (164) เอกสารงานวิชาการ
92 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (398) เอกสารงานวิชาการ
93 แบบขออนุมัติโครงการ SCI 01 (316) เอกสารงานนโยบายและแผน
94 ตารางสอน 1/2555 (132) เอกสารงานวิชาการ
95 ตารางสอน 2/2555 (117) เอกสารงานวิชาการ
96 ตารางสอน 1/2556 (138) เอกสารงานวิชาการ
97 ตารางสอน 2/2556 (113) เอกสารงานวิชาการ
98 ตารางสอน 2/2557 (149) เอกสารงานวิชาการ
99 ตารางสอน 1/2557 (142) เอกสารงานวิชาการ
100 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market (141) เอกสารงานพัสดุ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next