สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
81 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (172) เอกสารอื่นๆ
82 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (90) เอกสารอื่นๆ
83 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (123) เอกสารกิจการนักศึกษา
84 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (137) เอกสารงานนโยบายและแผน
85 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (103) เอกสารอื่นๆ
86 ตัวอย่างภาระงาน (99) เอกสารอื่นๆ
87 ตารางแสดงภาระงาน (113) เอกสารอื่นๆ
88 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (95) เอกสารกิจการนักศึกษา
89 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ (94) เอกสารอื่นๆ
90 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning (84) เอกสารประกันคุณภาพ
91 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom (94) เอกสารประกันคุณภาพ
92 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (53) เอกสารอื่นๆ
93 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (84) เอกสารอื่นๆ
94 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 (102) เอกสารประกันคุณภาพ
95 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) (114) เอกสารงานวิชาการ
96 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (98) เอกสารประกันคุณภาพ
97 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (63) เอกสารงานวิชาการ
98 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) (95) เอกสารประกันคุณภาพ
99 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) (87) เอกสารประกันคุณภาพ
100 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) (68) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ