สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
101 06-ปกหลักสูตร (100) เอกสารงานวิชาการ
102 06-Template มคอ.2 (146) เอกสารงานวิชาการ
103 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (352) เอกสารงานวิชาการ
104 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร (84) เอกสารงานวิชาการ
105 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (198) เอกสารงานวิชาการ
106 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (112) เอกสารงานวิชาการ
107 01-แบบสอบถามนักศึกษา (101) เอกสารงานวิชาการ
108 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) (108) เอกสารงานนโยบายและแผน
109 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) (88) เอกสารงานนโยบายและแผน
110 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (133) เอกสารงานวิชาการ
111 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (83) เอกสารอื่นๆ
112 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (78) เอกสารอื่นๆ
113 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (752) เอกสารงานพัสดุ
114 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 (99) เอกสารกิจการนักศึกษา
115 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 (108) เอกสารประกันคุณภาพ
116 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (156) เอกสารงานวิชาการ
117 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (125) เอกสารกิจการนักศึกษา
118 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 (102) เอกสารประกันคุณภาพ
119 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร (113) เอกสารประกันคุณภาพ
120 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** (252) เอกสารทางการเงิน
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ