สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
101 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 (106) เอกสารงานวิชาการ
102 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (207) เอกสารทางการเงิน
103 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ (165) เอกสารอื่นๆ
104 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 (124) เอกสารงานวิชาการ
105 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (164) เอกสารทางการเงิน
106 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (132) เอกสารทางการเงิน
107 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 (123) เอกสารอื่นๆ
108 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (101) เอกสารงานนโยบายและแผน
109 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) (138) เอกสารอื่นๆ
110 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 (110) เอกสารงานวิชาการ
111 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน (41) เอกสารอื่นๆ
112 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (169) เอกสารอื่นๆ
113 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 (241) เอกสารประกันคุณภาพ
114 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (246) เอกสารอื่นๆ
115 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (119) เอกสารอื่นๆ
116 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (157) เอกสารกิจการนักศึกษา
117 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (174) เอกสารงานนโยบายและแผน
118 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (126) เอกสารอื่นๆ
119 ตัวอย่างภาระงาน (123) เอกสารอื่นๆ
120 ตารางแสดงภาระงาน (145) เอกสารอื่นๆ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next
รับข่าวสารจากคณะ