สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
101 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) (71) เอกสารงานวิชาการ
102 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) (251) เอกสารงานวิชาการ
103 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) (61) เอกสารงานวิชาการ
104 PL.201 ปีงบประมาณ 2561 (122) เอกสารงานนโยบายและแผน
105 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข2) (102) เอกสารงานนโยบายและแผน
106 งบวัสดุการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) (85) เอกสารงานนโยบายและแผน
107 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (100) เอกสารงานนโยบายและแผน
108 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (107) เอกสารกิจการนักศึกษา
109 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (88) เอกสารอื่นๆ
110 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (140) เอกสารทางการเงิน
111 ผลการดำเนินงานโครงการ (113) เอกสารงานนโยบายและแผน
112 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา (248) เอกสารกิจการนักศึกษา
113 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (152) เอกสารงานนโยบายและแผน
114 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (119) เอกสารงานพัสดุ
115 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (123) เอกสารทางการเงิน
116 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (128) เอกสารทางการเงิน
117 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (121) เอกสารทางการเงิน
118 รายงานการประเมิณหลักสูตร (123) เอกสารอื่นๆ
119 ระบบกลไก(ร่าง) (104) เอกสารอื่นๆ
120 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (141) เอกสารงานนโยบายและแผน
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ