สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
101 ตารางสอน 2/2557 (151) เอกสารงานวิชาการ
102 ตารางสอน 1/2557 (143) เอกสารงานวิชาการ
103 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market (142) เอกสารงานพัสดุ
104 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา (173) เอกสารงานนโยบายและแผน
105 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (906) เอกสารงานนโยบายและแผน
106 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย (135) เอกสารงานพัสดุ
107 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย (116) เอกสารงานพัสดุ
108 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (322) เอกสารทางการเงิน
109 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (263) เอกสารงานวิชาการ
110 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (218) เอกสารงานวิชาการ
111 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2560 (393) เอกสารงานนโยบายและแผน
112 PL_203 รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (134) เอกสารงานนโยบายและแผน
113 PL_202 รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (164) เอกสารงานนโยบายและแผน
114 PL_201 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (188) เอกสารงานนโยบายและแผน
115 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) (199) เอกสารงานวิชาการ
116 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ (238) เอกสารงานวิชาการ
117 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) (186) เอกสารงานวิชาการ
118 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ (162) เอกสารงานวิชาการ
119 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) (218) เอกสารงานวิชาการ
120 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) (243) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next