สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
121 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) (178) เอกสารงานวิชาการ
122 รายงานประจำปี 2557 (227) เอกสารงานนโยบายและแผน
123 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (189) เอกสารทางการเงิน
124 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (160) เอกสารอื่นๆ
125 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 (191) เอกสารงานวิชาการ
126 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (448) เอกสารงานวิชาการ
127 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ (140) เอกสารงานวิชาการ
128 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (279) เอกสารงานวิชาการ
129 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (167) เอกสารงานนโยบายและแผน
130 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (212) เอกสารงานวิชาการ
131 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (171) เอกสารงานวิชาการ
132 ฟิสิกส์พื้นฐาน (278) เอกสารงานวิชาการ
133 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข (170) เอกสารงานวิชาการ
134 ชีววิทยาพื้นฐาน (192) เอกสารงานวิชาการ
135 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ (163) เอกสารงานวิชาการ
136 เคมี (285) เอกสารงานวิชาการ
137 คณิตศาสตร์ (302) เอกสารงานวิชาการ
138 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 (170) เอกสารอื่นๆ
139 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา (183) เอกสารงานวิชาการ
140 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (300) เอกสารทางการเงิน
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next