สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
121 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) (584) เอกสารงานนโยบายและแผน
122 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ (120) เอกสารประกันคุณภาพ
123 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา (101) เอกสารประกันคุณภาพ
124 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา (93) เอกสารประกันคุณภาพ
125 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. (134) เอกสารประกันคุณภาพ
126 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย (130) เอกสารงานนโยบายและแผน
127 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 (444) เอกสารประกันคุณภาพ
128 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 (133) เอกสารประกันคุณภาพ
129 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) (114) เอกสารประกันคุณภาพ
130 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) (120) เอกสารประกันคุณภาพ
131 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (111) เอกสารงานวิชาการ
132 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) (124) เอกสารประกันคุณภาพ
133 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 (90) เอกสารประกันคุณภาพ
134 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 (120) เอกสารประกันคุณภาพ
135 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 (120) เอกสารประกันคุณภาพ
136 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 (95) เอกสารประกันคุณภาพ
137 โควตา 3 (98) เอกสารประกันคุณภาพ
138 โควตา 2 (112) เอกสารประกันคุณภาพ
139 โควตา 1 (83) เอกสารประกันคุณภาพ
140 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (214) เอกสารทางการเงิน
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ