สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
141 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2560 (415) เอกสารงานนโยบายและแผน
142 PL_203 รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (155) เอกสารงานนโยบายและแผน
143 PL_202 รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (185) เอกสารงานนโยบายและแผน
144 PL_201 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (209) เอกสารงานนโยบายและแผน
145 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) (225) เอกสารงานวิชาการ
146 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ (260) เอกสารงานวิชาการ
147 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) (203) เอกสารงานวิชาการ
148 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ (184) เอกสารงานวิชาการ
149 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) (241) เอกสารงานวิชาการ
150 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) (263) เอกสารงานวิชาการ
151 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) (197) เอกสารงานวิชาการ
152 รายงานประจำปี 2557 (249) เอกสารงานนโยบายและแผน
153 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (213) เอกสารทางการเงิน
154 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (180) เอกสารอื่นๆ
155 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 (211) เอกสารงานวิชาการ
156 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (493) เอกสารงานวิชาการ
157 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ (159) เอกสารงานวิชาการ
158 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (297) เอกสารงานวิชาการ
159 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (189) เอกสารงานนโยบายและแผน
160 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (233) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ