สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
141 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (632) เอกสารงานวิชาการ
142 ตารางสอน 1/2555 (170) เอกสารงานวิชาการ
143 ตารางสอน 2/2555 (159) เอกสารงานวิชาการ
144 ตารางสอน 1/2556 (188) เอกสารงานวิชาการ
145 ตารางสอน 2/2556 (149) เอกสารงานวิชาการ
146 ตารางสอน 2/2557 (202) เอกสารงานวิชาการ
147 ตารางสอน 1/2557 (184) เอกสารงานวิชาการ
148 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market (172) เอกสารงานพัสดุ
149 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา (210) เอกสารงานนโยบายและแผน
150 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (1059) เอกสารงานนโยบายและแผน
151 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย (172) เอกสารงานพัสดุ
152 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย (142) เอกสารงานพัสดุ
153 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (364) เอกสารทางการเงิน
154 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (299) เอกสารงานวิชาการ
155 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (251) เอกสารงานวิชาการ
156 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2560 (422) เอกสารงานนโยบายและแผน
157 PL_203 รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (169) เอกสารงานนโยบายและแผน
158 PL_202 รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (208) เอกสารงานนโยบายและแผน
159 PL_201 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (222) เอกสารงานนโยบายและแผน
160 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) (238) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ