สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
141 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน (447) เอกสารอื่นๆ
142 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) (958) เอกสารงานนโยบายและแผน
143 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (190) เอกสารกิจการนักศึกษา
144 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (223) เอกสารทางการเงิน
145 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 (191) เอกสารอื่นๆ
146 แบบฟอร์มอ.พิเศษ (228) เอกสารงานวิชาการ
147 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ (161) เอกสารงานวิชาการ
148 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ (183) เอกสารงานวิชาการ
149 แบบฟอร์มตารางสอน (221) เอกสารงานวิชาการ
150 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (645) เอกสารงานวิชาการ
151 ตารางสอน 1/2555 (193) เอกสารงานวิชาการ
152 ตารางสอน 2/2555 (185) เอกสารงานวิชาการ
153 ตารางสอน 1/2556 (204) เอกสารงานวิชาการ
154 ตารางสอน 2/2556 (163) เอกสารงานวิชาการ
155 ตารางสอน 2/2557 (222) เอกสารงานวิชาการ
156 ตารางสอน 1/2557 (193) เอกสารงานวิชาการ
157 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market (178) เอกสารงานพัสดุ
158 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา (217) เอกสารงานนโยบายและแผน
159 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (1119) เอกสารงานนโยบายและแผน
160 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย (195) เอกสารงานพัสดุ
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ