สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
161 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย (155) เอกสารงานพัสดุ
162 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (387) เอกสารทางการเงิน
163 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (310) เอกสารงานวิชาการ
164 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (265) เอกสารงานวิชาการ
165 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) (255) เอกสารงานวิชาการ
166 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ (288) เอกสารงานวิชาการ
167 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) (219) เอกสารงานวิชาการ
168 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ (217) เอกสารงานวิชาการ
169 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) (268) เอกสารงานวิชาการ
170 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) (289) เอกสารงานวิชาการ
171 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) (223) เอกสารงานวิชาการ
172 รายงานประจำปี 2557 (275) เอกสารงานนโยบายและแผน
173 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (257) เอกสารทางการเงิน
174 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (211) เอกสารอื่นๆ
175 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 (247) เอกสารงานวิชาการ
176 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (610) เอกสารงานวิชาการ
177 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ (189) เอกสารงานวิชาการ
178 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (324) เอกสารงานวิชาการ
179 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (215) เอกสารงานนโยบายและแผน
180 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (261) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ