สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
161 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) (297) เอกสารงานวิชาการ
162 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) (258) เอกสารงานวิชาการ
163 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร (366) เอกสารงานวิชาการ
164 แบบประเมินหลักสูตร 2553 (311) เอกสารงานวิชาการ
165 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ (402) เอกสารงานโครงการ
166 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน (250) เอกสารอื่นๆ
167 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (308) เอกสารงานโครงการ
168 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (407) เอกสารงานโครงการ
169 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา (364) เอกสารงานโครงการ
170 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) (352) เอกสารงานโครงการ
171 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต (277) เอกสารงานวิชาการ
172 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน (263) เอกสารงานวิชาการ
173 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน (299) เอกสารอื่นๆ
174 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ (338) เอกสารงานวิชาการ
175 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ (319) เอกสารงานวิชาการ
176 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ (394) เอกสารงานวิชาการ
177 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2-2556 (308) เอกสารงานการประชุม
178 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2556 (323) เอกสารงานการประชุม
179 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2556 (305) เอกสารงานการประชุม
180 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2556 (281) เอกสารงานการประชุม
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next