สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
161 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (285) เอกสารทางการเงิน
162 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ (211) เอกสารอื่นๆ
163 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 (161) เอกสารงานวิชาการ
164 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (228) เอกสารทางการเงิน
165 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (179) เอกสารทางการเงิน
166 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 (158) เอกสารอื่นๆ
167 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (130) เอกสารงานนโยบายและแผน
168 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) (169) เอกสารอื่นๆ
169 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 (138) เอกสารงานวิชาการ
170 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน (41) เอกสารอื่นๆ
171 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (210) เอกสารอื่นๆ
172 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 (301) เอกสารประกันคุณภาพ
173 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (303) เอกสารอื่นๆ
174 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (149) เอกสารอื่นๆ
175 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (197) เอกสารกิจการนักศึกษา
176 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (216) เอกสารงานนโยบายและแผน
177 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (154) เอกสารอื่นๆ
178 ตัวอย่างภาระงาน (175) เอกสารอื่นๆ
179 ตารางแสดงภาระงาน (177) เอกสารอื่นๆ
180 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (161) เอกสารกิจการนักศึกษา
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ