สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 






 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) (27) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 สำหรับสาขาวิชา ปีงบ 61 (30) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 New61 (24) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย (43) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 แบบขออนุมัติโครงการ SCI 01 (92) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (77) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (130) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 PL.201 ปีงบประมาณ 2561 (140) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข2) (111) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 งบวัสดุการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) (97) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (117) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 ผลการดำเนินงานโครงการ (122) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (171) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (154) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (156) เอกสารงานนโยบายและแผน
16 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) (957) เอกสารงานนโยบายและแผน
17 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา (217) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (1118) เอกสารงานนโยบายและแผน
19 รายงานประจำปี 2557 (275) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (215) เอกสารงานนโยบายและแผน
1 2
รับข่าวสารจากคณะ