สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (11) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (43) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 PL.201 ปีงบประมาณ 2561 (81) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข2) (66) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 งบวัสดุการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) (52) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (60) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 ผลการดำเนินงานโครงการ (78) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (112) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (105) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (107) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) (698) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 แบบขออนุมัติโครงการ SCI 01 (316) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา (173) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (904) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2560 (393) เอกสารงานนโยบายและแผน
16 PL_203 รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (133) เอกสารงานนโยบายและแผน
17 PL_202 รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (164) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 PL_201 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (187) เอกสารงานนโยบายและแผน
19 รายงานประจำปี 2557 (226) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (166) เอกสารงานนโยบายและแผน
1 2