สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (20) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 PL.201 ปีงบประมาณ 2561 (66) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข2) (58) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 งบวัสดุการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) (43) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (50) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 ผลการดำเนินงานโครงการ (71) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (104) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (99) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (102) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ใหม่) (657) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 แบบขออนุมัติโครงการ SCI 01 (290) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา (163) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (871) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2560 (385) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 PL_203 รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (125) เอกสารงานนโยบายและแผน
16 PL_202 รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (155) เอกสารงานนโยบายและแผน
17 PL_201 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (178) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 รายงานประจำปี 2557 (219) เอกสารงานนโยบายและแผน
19 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (161) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 ตารางวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2557-2561 (345) เอกสารงานนโยบายและแผน
1 2