สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
พบทั้งหมด 20 รายการ
1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) (138) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) (27) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 (66) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 PL.202 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (67) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 แผนความต้องการงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 (61) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) (57) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) (46) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) (217) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 สำหรับสาขาวิชา (66) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 New (69) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย (86) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (98) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (168) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 PL.201 ปีงบประมาณ 2561 (220) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข2) (140) เอกสารงานนโยบายและแผน
16 งบวัสดุการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) (124) เอกสารงานนโยบายและแผน
17 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (141) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 ผลการดำเนินงานโครงการ (147) เอกสารงานนโยบายและแผน
19 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (215) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (178) เอกสารงานนโยบายและแผน
1 2
รับข่าวสารจากคณะ