สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แบบขออนุมัติโครงการ SCI 01 (53) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (53) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (86) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 PL.201 ปีงบประมาณ 2561 (103) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข2) (92) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 งบวัสดุการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) (75) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (87) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 ผลการดำเนินงานโครงการ (100) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (135) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (130) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (134) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) (815) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา (196) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (999) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2560 (415) เอกสารงานนโยบายและแผน
16 PL_203 รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (155) เอกสารงานนโยบายและแผน
17 PL_202 รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (184) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 PL_201 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (208) เอกสารงานนโยบายและแผน
19 รายงานประจำปี 2557 (248) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (187) เอกสารงานนโยบายและแผน
1 2
รับข่าวสารจากคณะ