สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** (67) เอกสารทางการเงิน
2 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (75) เอกสารทางการเงิน
3 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** (85) เอกสารทางการเงิน
4 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (138) เอกสารทางการเงิน
5 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (105) เอกสารทางการเงิน
6 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (84) เอกสารทางการเงิน
7 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (167) เอกสารทางการเงิน
8 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (142) เอกสารทางการเงิน
9 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (152) เอกสารทางการเงิน
10 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (135) เอกสารทางการเงิน
11 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (282) เอกสารทางการเงิน
12 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (231) เอกสารทางการเงิน
13 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (407) เอกสารทางการเงิน
14 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (261) เอกสารทางการเงิน
15 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (620) เอกสารทางการเงิน
16 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (287) เอกสารทางการเงิน
17 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (488) เอกสารทางการเงิน
18 ใบมอบหมายงาน (970) เอกสารทางการเงิน
19 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) (399) เอกสารทางการเงิน
20 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย (408) เอกสารทางการเงิน
1 2
รับข่าวสารจากคณะ