สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
พบทั้งหมด 20 รายการ
1 ความแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม (20) เอกสารทางการเงิน
2 แนวปฏบัติการเบิกจ่ายเงินยืม (81) เอกสารทางการเงิน
3 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** (252) เอกสารทางการเงิน
4 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (214) เอกสารทางการเงิน
5 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** (193) เอกสารทางการเงิน
6 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (285) เอกสารทางการเงิน
7 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (228) เอกสารทางการเงิน
8 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (179) เอกสารทางการเงิน
9 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (258) เอกสารทางการเงิน
10 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (244) เอกสารทางการเงิน
11 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (222) เอกสารทางการเงิน
12 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (207) เอกสารทางการเงิน
13 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (1418) เอกสารทางการเงิน
14 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (309) เอกสารทางการเงิน
15 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (535) เอกสารทางการเงิน
16 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (332) เอกสารทางการเงิน
17 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (1351) เอกสารทางการเงิน
18 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (361) เอกสารทางการเงิน
19 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (838) เอกสารทางการเงิน
20 ใบมอบหมายงาน (1189) เอกสารทางการเงิน
1 2
รับข่าวสารจากคณะ