สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** (36) เอกสารทางการเงิน
2 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (59) เอกสารทางการเงิน
3 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (42) เอกสารทางการเงิน
4 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (36) เอกสารทางการเงิน
5 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (118) เอกสารทางการเงิน
6 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (105) เอกสารทางการเงิน
7 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (107) เอกสารทางการเงิน
8 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (102) เอกสารทางการเงิน
9 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (192) เอกสารทางการเงิน
10 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (183) เอกสารทางการเงิน
11 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (343) เอกสารทางการเงิน
12 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (209) เอกสารทางการเงิน
13 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (331) เอกสารทางการเงิน
14 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (253) เอกสารทางการเงิน
15 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (402) เอกสารทางการเงิน
16 ใบมอบหมายงาน (854) เอกสารทางการเงิน
17 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) (357) เอกสารทางการเงิน
18 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย (367) เอกสารทางการเงิน
19 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (1747) เอกสารทางการเงิน
20 บันทึกข้อความขอเบิกเงินที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท (365) เอกสารทางการเงิน
1 2
รับข่าวสารจากคณะ