สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (93) เอกสารทางการเงิน
2 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (85) เอกสารทางการเงิน
3 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (85) เอกสารทางการเงิน
4 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (84) เอกสารทางการเงิน
5 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (164) เอกสารทางการเงิน
6 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (160) เอกสารทางการเงิน
7 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (321) เอกสารทางการเงิน
8 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (186) เอกสารทางการเงิน
9 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (299) เอกสารทางการเงิน
10 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (233) เอกสารทางการเงิน
11 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (382) เอกสารทางการเงิน
12 ใบมอบหมายงาน (809) เอกสารทางการเงิน
13 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) (339) เอกสารทางการเงิน
14 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย (346) เอกสารทางการเงิน
15 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (1499) เอกสารทางการเงิน
16 บันทึกข้อความขอเบิกเงินที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท (345) เอกสารทางการเงิน
17 สัญญายืมเงิน(ใหม่) (585) เอกสารทางการเงิน
18 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (971) เอกสารทางการเงิน
19 ใบสำคัญรับเงิน(อื่นๆ) (768) เอกสารทางการเงิน
20 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ) (381) เอกสารทางการเงิน
1 2