สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (21) เอกสารทางการเงิน
2 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** (52) เอกสารทางการเงิน
3 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (88) เอกสารทางการเงิน
4 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (67) เอกสารทางการเงิน
5 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (56) เอกสารทางการเงิน
6 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (138) เอกสารทางการเงิน
7 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (118) เอกสารทางการเงิน
8 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (122) เอกสารทางการเงิน
9 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (118) เอกสารทางการเงิน
10 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (220) เอกสารทางการเงิน
11 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (206) เอกสารทางการเงิน
12 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (357) เอกสารทางการเงิน
13 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (221) เอกสารทางการเงิน
14 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (391) เอกสารทางการเงิน
15 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (263) เอกสารทางการเงิน
16 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (421) เอกสารทางการเงิน
17 ใบมอบหมายงาน (891) เอกสารทางการเงิน
18 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) (370) เอกสารทางการเงิน
19 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย (381) เอกสารทางการเงิน
20 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (1972) เอกสารทางการเงิน
1 2
รับข่าวสารจากคณะ