สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (2610) เอกสารทางการเงิน
22 บันทึกข้อความขอเบิกเงินที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท (408) เอกสารทางการเงิน
23 สัญญายืมเงิน(ใหม่) (675) เอกสารทางการเงิน
24 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1052) เอกสารทางการเงิน
25 ใบสำคัญรับเงิน(อื่นๆ) (901) เอกสารทางการเงิน
26 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ) (451) เอกสารทางการเงิน
27 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะเดินทาง) (657) เอกสารทางการเงิน
28 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าที่พักเหมาจ่าย) **ใหม่** (539) เอกสารทางการเงิน
29 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว) (481) เอกสารทางการเงิน
30 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่าย(วิทยากร) (492) เอกสารทางการเงิน
31 ใบสำคัญรับเงิน(วิทยากร) (598) เอกสารทางการเงิน
32 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร (12590) เอกสารทางการเงิน
33 แบบฟอร์มรายงานผลการไปราชการ (792) เอกสารทางการเงิน
1 2
รับข่าวสารจากคณะ