สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
61 ใบแก้ผลการเรียน M (133) เอกสารงานวิชาการ
62 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 (176) เอกสารงานวิชาการ
63 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 (180) เอกสารงานวิชาการ
64 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 (177) เอกสารงานวิชาการ
65 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 (153) เอกสารงานวิชาการ
66 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 (149) เอกสารงานวิชาการ
67 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 (138) เอกสารงานวิชาการ
68 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 (169) เอกสารงานวิชาการ
69 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 (171) เอกสารงานวิชาการ
70 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 (152) เอกสารงานวิชาการ
71 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 (169) เอกสารงานวิชาการ
72 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ (211) เอกสารงานวิชาการ
73 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ (253) เอกสารงานวิชาการ
74 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ (189) เอกสารงานวิชาการ
75 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 (230) เอกสารงานวิชาการ
76 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 (264) เอกสารงานวิชาการ
77 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) (296) เอกสารงานวิชาการ
78 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) (257) เอกสารงานวิชาการ
79 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร (366) เอกสารงานวิชาการ
80 แบบประเมินหลักสูตร 2553 (310) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6