สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 






 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
61 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (610) เอกสารงานวิชาการ
62 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ (189) เอกสารงานวิชาการ
63 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (324) เอกสารงานวิชาการ
64 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (261) เอกสารงานวิชาการ
65 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (224) เอกสารงานวิชาการ
66 ฟิสิกส์พื้นฐาน (326) เอกสารงานวิชาการ
67 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข (220) เอกสารงานวิชาการ
68 ชีววิทยาพื้นฐาน (233) เอกสารงานวิชาการ
69 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ (212) เอกสารงานวิชาการ
70 เคมี (370) เอกสารงานวิชาการ
71 คณิตศาสตร์ (378) เอกสารงานวิชาการ
72 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา (232) เอกสารงานวิชาการ
73 ใบแก้ผลการเรียน M (185) เอกสารงานวิชาการ
74 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 (224) เอกสารงานวิชาการ
75 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 (232) เอกสารงานวิชาการ
76 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 (227) เอกสารงานวิชาการ
77 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 (190) เอกสารงานวิชาการ
78 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 (211) เอกสารงานวิชาการ
79 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 (171) เอกสารงานวิชาการ
80 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 (211) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ