สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
81 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 (205) เอกสารงานวิชาการ
82 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ (248) เอกสารงานวิชาการ
83 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ (285) เอกสารงานวิชาการ
84 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ (225) เอกสารงานวิชาการ
85 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 (263) เอกสารงานวิชาการ
86 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 (299) เอกสารงานวิชาการ
87 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) (329) เอกสารงานวิชาการ
88 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) (296) เอกสารงานวิชาการ
89 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร (397) เอกสารงานวิชาการ
90 แบบประเมินหลักสูตร 2553 (342) เอกสารงานวิชาการ
91 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต (355) เอกสารงานวิชาการ
92 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน (294) เอกสารงานวิชาการ
93 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ (364) เอกสารงานวิชาการ
94 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ (354) เอกสารงานวิชาการ
95 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ (431) เอกสารงานวิชาการ
96 แบบฟอร์มการดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอน (332) เอกสารงานวิชาการ
97 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 (338) เอกสารงานวิชาการ
98 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 (333) เอกสารงานวิชาการ
99 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 (322) เอกสารงานวิชาการ
100 แบบฟอร์มตารางสอน (358) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ