สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
พบทั้งหมด 20 รายการ
1 ทดสอบเอกสาร (41) เอกสารอื่นๆ
2 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน (56) เอกสารอื่นๆ
3 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (83) เอกสารอื่นๆ
4 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (78) เอกสารอื่นๆ
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (306) เอกสารอื่นๆ
6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ (483) เอกสารอื่นๆ
7 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ (211) เอกสารอื่นๆ
8 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 (158) เอกสารอื่นๆ
9 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) (169) เอกสารอื่นๆ
10 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน (41) เอกสารอื่นๆ
11 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (210) เอกสารอื่นๆ
12 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (303) เอกสารอื่นๆ
13 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (149) เอกสารอื่นๆ
14 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (154) เอกสารอื่นๆ
15 ตัวอย่างภาระงาน (175) เอกสารอื่นๆ
16 ตารางแสดงภาระงาน (177) เอกสารอื่นๆ
17 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ (166) เอกสารอื่นๆ
18 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (120) เอกสารอื่นๆ
19 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (144) เอกสารอื่นๆ
20 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (168) เอกสารอื่นๆ
1 2
รับข่าวสารจากคณะ