สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (184) เอกสารอื่นๆ
2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ (230) เอกสารอื่นๆ
3 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ (55) เอกสารอื่นๆ
4 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 (55) เอกสารอื่นๆ
5 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) (68) เอกสารอื่นๆ
6 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน (40) เอกสารอื่นๆ
7 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (71) เอกสารอื่นๆ
8 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (131) เอกสารอื่นๆ
9 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (77) เอกสารอื่นๆ
10 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (87) เอกสารอื่นๆ
11 ตัวอย่างภาระงาน (77) เอกสารอื่นๆ
12 ตารางแสดงภาระงาน (87) เอกสารอื่นๆ
13 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ (70) เอกสารอื่นๆ
14 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (41) เอกสารอื่นๆ
15 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (62) เอกสารอื่นๆ
16 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (88) เอกสารอื่นๆ
17 รายงานการประเมิณหลักสูตร (121) เอกสารอื่นๆ
18 ระบบกลไก(ร่าง) (103) เอกสารอื่นๆ
19 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (775) เอกสารอื่นๆ
20 ใบขอไปต่างประเทศ (151) เอกสารอื่นๆ
1 2
รับข่าวสารจากคณะ