สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 ใบมอบหมายงาน (582) เอกสารอื่นๆ
22 ใบยกเลิกวันลา (128) เอกสารอื่นๆ
23 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน (411) เอกสารอื่นๆ
24 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 (180) เอกสารอื่นๆ
25 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (196) เอกสารอื่นๆ
26 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 (202) เอกสารอื่นๆ
27 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (216) เอกสารอื่นๆ
28 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (225) เอกสารอื่นๆ
29 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน (285) เอกสารอื่นๆ
30 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน (323) เอกสารอื่นๆ
31 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม (331) เอกสารอื่นๆ
32 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 (330) เอกสารอื่นๆ
1 2
รับข่าวสารจากคณะ