สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น

(19) (30/เม.ย./2561)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น นำนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดทุ่งเกี๋ยว และรับฟังเทศนาธรรมจากเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ วัดทุ่งเกี๋ยว ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 18 ก.พ. 61

(142) (20/ก.พ./2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่นักศึษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้มีอบรมการสัมมนด้านภาษา-ทักษะด้นการเรียนการสอน-ด้านวิจัย ในศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การทำวิจัยและการเขียนงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" และ"ทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมรับมอบกรงคัดแยกขยะให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(149) (2/ก.พ./2561)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรับมอบกรงคัดแยกประเภทขยะให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในโครงการ "คัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life" โดยมี นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัศ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ร่วมรับมอบกรงคัดแยกขยะจำนวน 5 ชุดเพื่อนำไปติดตั้ง ณ บริเวณศาลาร่มโพธิ์ บริวเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ บริเวณอาคารเรียน โรงอาหาร และข้างสนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 2

งานแสดงแฟชั่นโชว์ 2 สถาบัน "YOUNG DESIGNER SHOWCASE 2017 "

(249) (19/ก.ย./2560)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ 2 สถาบัน "YOUNG DESIGNER SHOWCASE 2017 " เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตนา อินภักดี และดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย.เป็นผู้ควบคุมดูแลการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าของนักศึกษาทั้งสองสถาบันนี้

 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

(148) (21/ก.ค./2560)

งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีท่าน ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คือ มีความรู้คู่คุณธรรม
โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษาปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานให้แก่นักศึกษา
โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา   ซึ่งการจะสร้างสมให้นักศึกษาได้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ในข้างต้น นอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ทางคณะฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21  คือทักษะทางภาษาอังกฤษ  ให้แก่นักศึกษาต่อไป

 

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้คามรู้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560

(150) (18/ก.ค./2560)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560” ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชนัฐ เกิดประดับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาบรรยายเรื่อง “สำรวจตัวเองอย่างไรว่าพร้อมไหมที่จะเริ่มธุรกิจออนไลน์ ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจบนโลกออนไลน์ การเลือกสินค้าอย่างไรให้ขายได้ขายดีบนโลกออนไลน์ และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบผลสำเร็จ” ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมทักษะในด้านความรู้ในวิชาชีพ/ทักษะทางด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างอาชีพ และการทำงาน หรือทักษะด้านอื่นที่ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตให้กับศิษย์เก่า และเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

 

ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

(171) (6/ก.ค./2560)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss G-sci คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2017

(115) (21/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss G-Sci 2017

อันดับหนึ่ง Miss G-Sci 2017

นายรัตนประสิทธิ์  อิ่นแก้ว (ม่อน)

นักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

รองอันดันดับหนึ่ง Miss G-Sci 2017

นายธัญสิทธิ์ ภักดีโต (เบียร์)

นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา

รองอันดับสอง Miss G-Sci 2017

นายวรัชญา ตรีรัตน์ (ไนท์)

นักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

 

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ดาว - เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

(183) (21/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งดาวและเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิศวินท์ ตันวิวัฒน์ (เอิร์ท)
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ดาว คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนภัสสร สายเครือ (กวาง)
สาขาวิชา ชีววิทยา

 

พิธีทำบุญสืบชะตานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

(116) (20/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสืบชะตานักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมี อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี อีกทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

1 2 3 4
รับข่าวสารจากคณะ