สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู


(157) (27/ก.พ./2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา


(196) (11/พ.ย./2559)

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559


(239) (19/ส.ค./2559)

โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


(125) (24/ก.ค./2559)

โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1


(240) (27/มิ.ย./2559)

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2


(213) (20/มิ.ย./2559)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา


(241) (30/พ.ค./2559)

โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น


(203) (22/พ.ค./2559)

โครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์


(180) (20/พ.ค./2559)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ


(209) (25/เม.ย./2559)
1 2 3 4 5
รับข่าวสารจากคณะ