สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการพัฒนาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ

(16) (6/มิ.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิชาการที่ได้จากการทำโครงการวิจัยปัญหาพิเศษหรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งยังเสริมสร้างบรรยากาศทางด้านวิชาการในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Session) จำนวน 12 เรื่อง และการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ จำนวน 9 เรื่อง
และกลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Session) จำนวน 12 เรื่อง ได้แก่

P.01  ระบบแจ้งสถานที่เกิดเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้นำเสนอ นายนราเศรษฐ มีระประเสริฐ และนางสาวธัญลักษณ์ เฉี่ย

อาจารที่ปรึกษา อาจารย์ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล

P.02  เกมฟาร์มแห่งปัญญา

ผู้นำเสนอ นายคมกฤช หนูคำปัน และนายคมกริช ธนะ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รสริน เพตะกร

P.03  ระบบการจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำดื่มเน็ตต้าร์

ผู้นำเสนอ นายมนทนัฐ แก้วยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

P.04  การวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูงของการล้มลงของแท่งไม้

ผู้นำเสนอ  นางสาวสุภาภรณ์ ทานา

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

          P.05  การวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูงของระบบโยโย่

                  ผู้นำเสนอ  นางสาวศุภนุช ต๊ะมา และ ล

        อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุ

          P.06  การพัฒนาโลชันหัวไชเท้า

               ผู้นำเสนอ  นางสาวนิศาชล จิตต์หมั้น  และนางสาวปวารณา โยปันเตี้ย

                  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์

          P.07  การศึกษาการผลิตไวน์มะเม่าด้วยยีสต์สดและยีสต์แห้ง

                  ผู้นำเสนอ นางสาวพาขวัญ ชาวชายโขง  และนางสาวสุพิญญา อ้ายผุย

                  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธัณนันท์ ฤทธิ์มณี

 

          P.08  การศึกษาและการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ฟางข้าวและตอซังข้าว) กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

                  ผู้นำเสนอ นางสาวศิราณี วงค์จันทร์ติ๊บ  และนางสาวนิตยา ธรรมสอน

                  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์

          P.09  การเปรียบเทียบความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินจากแปลงข้าวที่ใช้และไม่ใช้สารเคมี

ทางการเกษตรในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                  ผู้นำเสนอ และนางสาวอัญชลี ทองสวัสดิ์  และนายนวมินทร์  วันทา

                  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ปมณฑ์ ภูมาศ 

          P.10  การเปรียบเทียบลักษณะผล เมล็ด และลำต้นลิ้นจี่ในแปลงรวบรวมพันธุ์

และอนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                  ผู้นำเสนอ นางสาวมะลิศรี ไชยยา

                  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

          P. 11  การสำรวจไลเคน บริเวณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

                   ผู้นำเสนอ นางสาวพัชดาพร ดีขำ

                   อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

          P. 12  การเปรียบเทียบลักษณะของใบลิ้นจี่ในแปลงรวบรวมพันธุ์และอนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                    ผู้นำเสนอ นางสาววรินญา ปุระเสาร์

                    อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่

1.   การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus) ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

          ผู้นำเสนอ  นายพลวัต พรหมวินัย

          อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. วีรพงษ์ จันทะชัย

2.   การเปรียบเทียบค่า pH ของสีย้อมผ้าในตัวทำละลายต่างชนิดที่มีผลต่อการติดสีย้อมของเนื้อเยื่อพืช

          ผู้นำเสนอ  นางสาวลลิดา ปันแก้ว

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

3.   การเปรียบเทียบลักษณะของเมล็ดข้าวไร่พื้นเมืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ จังหวัดเชียงใหม่

          ผู้นำเสนอ  นางสาวภาวิดา จันเป็ง

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

4.   การสำรวจไลเคน ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

                    ผู้นำเสนอ  นางสาวธนัชพร แสงหล้า

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

5.   การทดสอบประสิทธิภาพการติดสีย้อมที่ได้จากดอกกระเจี๊ยบแห้งและดอกเข็มในเนื้อเยื่อพืช

          ผู้นำเสนอ  นางสาวพัชรมัย อุปแก้วต๊ะ

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

6.   ผลเฉลยทั่วไปบางส่วนของสมการไดโอแฟนไทน์                           

          ผู้นำเสนอ  1. นางสาวพรสุดา กาหมี  2. นางสาวศิรประภา วงศ์หมูคำ

                        3. นายปวริศ มณีเหล็ก

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ปวีณา ถ้ำแก้ว

7.   การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสังกรณี (Barleria strigosa Willd.)

          ผู้นำเสนอ  นายณัฐพงศ์ วิริยา และนายสุพศิน นาวัลย์

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. วาสนา ประภาเลิศ

8.   การสั่นของฮาร์มอนิกในระบบสปริงเพนดูลัม                      

          ผู้นำเสนอ  นายกิตติพงษ์  โยตา

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

9.   การศึกษาการแกว่งของวงแหวน                                    

                    ผู้นำเสนอ  นายวิชญะ แก้วบุญเสริฐ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

 

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่

1.   ระบบแจ้งสถานที่เกิดเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน                    

                    ผู้นำเสนอ  นายนราเศรษฐ วีระประเสริฐ  และนางสาวธัญลักษณ์ เฉี่ย

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล

2.   เกมฟาร์มแห่งปัญญา                                        

                    ผู้นำเสนอ  นายคมกฤช หนูคำปัน  และนายคมกริช ธนะ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. รสริน เพตะกร

3.   ระบบการจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำดื่มเน็ตต้าร์                 

                    ผู้นำเสนอ  นายมนทนัฐ แก้วยะ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. กาญจนา ทองบุญนาค

4.   การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้นลำไย           

                    ผู้นำเสนอ  นายณัฐกร เป็งใย

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ. จินตนา อินภักดี

5.   แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการลดการดื่มสุราของประชาชนในตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

          ผู้นำเสนอ  นางสาวสุทธิดา พระบาลี

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. สิวลี รัตนปัญญา

6.   ผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้นจากการทำนาข้าว ของเกษตรกร ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

          ผู้นำเสนอ  นางสาวจิราพักตร์ เบ็งผา

          อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. สามารถ ใจเตี้ย

7.   ภาวะความเครียดของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       

                    ผู้นำเสนอ  นางสาวฝนทิพย์ พงษ์สุวรรณ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. สามารถ ใจเตี้ย

ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Session) และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ดังนี้

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation)

รางวัลที่ 1  (กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่

               ชื่อผลงาน การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้นลำไย

               ผู้นำเสนอ นายณัฐกร เป็งใย นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์

               อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา นภักดี

รางวัลที่ 2  (กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่

               ชื่อผลงาน ระบบแจ้งสถานที่เกิดเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน                             

               ผู้นำเสนอ  นายนราเศรษฐ วีระประเสริฐ  และนางสาวธัญลักษณ์ เฉี่ย

               อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล

รางวัลที่ 1  (กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธ์) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่

               ชื่อผลงาน การศึกษาการแกว่งขอวงแหวน

               ผู้นำเสนอ  นายวิชญะ แก้วบุญเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

รางวัลที่ 2  (กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธ์) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่

ชื่อผลงาน การทดสอบประสิทธิภาพการติดสีย้อมที่ได้จากดอกกระเจี๊ยบแห้งและดอกเข็มในเนื้อเยื่อพืช

ผู้นำเสนอ  นางสาวพัชรมัย อุปแก้วต๊ะ อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

การนำเสนอแบบ โปสเตอร์ (Poster Session) มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 ผลงาน ได้รับเงินรางวัล 500 บาท ดังนี้

1.   P.01  ระบบแจ้งสถานที่เกิดเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้นำเสนอ นายนราเศรษฐ มีระประเสริฐ  และนางสาวธัญลักษณ์ เฉี่ย

อาจารที่ปรึกษา อาจารย์ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล

2.   P.04  การวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูงของการล้มลงของแท่งไม้

ผู้นำเสนอ  นางสาวสุภาภรณ์ ทานา

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

3.   P.06  การพัฒนาโลชันหัวไชเท้า

    ผู้นำเสนอ  นางสาวนิศาชล จิตต์หมั้น และนางสาวปวารณา โยปันเตี้ย

    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์

4.   P.07  การศึกษาการผลิตไวน์มะเม่าด้วยยีสต์สดและยีสต์แห้ง

    ผู้นำเสนอ นางสาวพาขวัญ ชาวชายโขง และนางสาวสุพิญญา อ้ายผุย

    อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธัณนันท์ ฤทธิ์มณี

5.   P. 11  การสำรวจไลเคน บริเวณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

    ผู้นำเสนอ นางสาวพัชดาพร ดีขำ

    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

 

โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น

(52) (30/เม.ย./2561)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น นำนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดทุ่งเกี๋ยว และรับฟังเทศนาธรรมจากเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ วัดทุ่งเกี๋ยว ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 18 ก.พ. 61

(158) (20/ก.พ./2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่นักศึษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้มีอบรมการสัมมนด้านภาษา-ทักษะด้นการเรียนการสอน-ด้านวิจัย ในศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การทำวิจัยและการเขียนงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" และ"ทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมรับมอบกรงคัดแยกขยะให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(162) (2/ก.พ./2561)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรับมอบกรงคัดแยกประเภทขยะให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในโครงการ "คัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life" โดยมี นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัศ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ร่วมรับมอบกรงคัดแยกขยะจำนวน 5 ชุดเพื่อนำไปติดตั้ง ณ บริเวณศาลาร่มโพธิ์ บริวเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ บริเวณอาคารเรียน โรงอาหาร และข้างสนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 2

งานแสดงแฟชั่นโชว์ 2 สถาบัน "YOUNG DESIGNER SHOWCASE 2017 "

(258) (19/ก.ย./2560)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ 2 สถาบัน "YOUNG DESIGNER SHOWCASE 2017 " เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตนา อินภักดี และดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย.เป็นผู้ควบคุมดูแลการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าของนักศึกษาทั้งสองสถาบันนี้

 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

(157) (21/ก.ค./2560)

งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีท่าน ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คือ มีความรู้คู่คุณธรรม
โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษาปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานให้แก่นักศึกษา
โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา   ซึ่งการจะสร้างสมให้นักศึกษาได้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ในข้างต้น นอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ทางคณะฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21  คือทักษะทางภาษาอังกฤษ  ให้แก่นักศึกษาต่อไป

 

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้คามรู้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560

(156) (18/ก.ค./2560)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560” ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชนัฐ เกิดประดับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาบรรยายเรื่อง “สำรวจตัวเองอย่างไรว่าพร้อมไหมที่จะเริ่มธุรกิจออนไลน์ ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจบนโลกออนไลน์ การเลือกสินค้าอย่างไรให้ขายได้ขายดีบนโลกออนไลน์ และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบผลสำเร็จ” ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมทักษะในด้านความรู้ในวิชาชีพ/ทักษะทางด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างอาชีพ และการทำงาน หรือทักษะด้านอื่นที่ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตให้กับศิษย์เก่า และเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

 

ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

(177) (6/ก.ค./2560)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss G-sci คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2017

(122) (21/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss G-Sci 2017

อันดับหนึ่ง Miss G-Sci 2017

นายรัตนประสิทธิ์  อิ่นแก้ว (ม่อน)

นักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

รองอันดันดับหนึ่ง Miss G-Sci 2017

นายธัญสิทธิ์ ภักดีโต (เบียร์)

นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา

รองอันดับสอง Miss G-Sci 2017

นายวรัชญา ตรีรัตน์ (ไนท์)

นักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

 

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ดาว - เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

(194) (21/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งดาวและเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิศวินท์ ตันวิวัฒน์ (เอิร์ท)
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ดาว คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนภัสสร สายเครือ (กวาง)
สาขาวิชา ชีววิทยา

 

1 2 3 4
รับข่าวสารจากคณะ