สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

งานแสดงแฟชั่นโชว์ 2 สถาบัน "YOUNG DESIGNER SHOWCASE 2017 "

(91) (19/ก.ย./2560)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ 2 สถาบัน "YOUNG DESIGNER SHOWCASE 2017 " เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตนา อินภักดี และดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย.เป็นผู้ควบคุมดูแลการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าของนักศึกษาทั้งสองสถาบันนี้

 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

(101) (21/ก.ค./2560)

งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีท่าน ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คือ มีความรู้คู่คุณธรรม
โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษาปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานให้แก่นักศึกษา
โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา   ซึ่งการจะสร้างสมให้นักศึกษาได้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ในข้างต้น นอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ทางคณะฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21  คือทักษะทางภาษาอังกฤษ  ให้แก่นักศึกษาต่อไป

 

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้คามรู้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560

(114) (18/ก.ค./2560)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560” ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชนัฐ เกิดประดับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาบรรยายเรื่อง “สำรวจตัวเองอย่างไรว่าพร้อมไหมที่จะเริ่มธุรกิจออนไลน์ ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจบนโลกออนไลน์ การเลือกสินค้าอย่างไรให้ขายได้ขายดีบนโลกออนไลน์ และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบผลสำเร็จ” ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมทักษะในด้านความรู้ในวิชาชีพ/ทักษะทางด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างอาชีพ และการทำงาน หรือทักษะด้านอื่นที่ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตให้กับศิษย์เก่า และเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

 

ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

(139) (6/ก.ค./2560)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss G-sci คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2017

(90) (21/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss G-Sci 2017

อันดับหนึ่ง Miss G-Sci 2017

นายรัตนประสิทธิ์  อิ่นแก้ว (ม่อน)

นักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

รองอันดันดับหนึ่ง Miss G-Sci 2017

นายธัญสิทธิ์ ภักดีโต (เบียร์)

นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา

รองอันดับสอง Miss G-Sci 2017

นายวรัชญา ตรีรัตน์ (ไนท์)

นักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

 

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ดาว - เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

(122) (21/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งดาวและเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิศวินท์ ตันวิวัฒน์ (เอิร์ท)
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ดาว คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนภัสสร สายเครือ (กวาง)
สาขาวิชา ชีววิทยา

 

พิธีทำบุญสืบชะตานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

(90) (20/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสืบชะตานักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมี อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี อีกทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

(58) (19/มิ.ย./2560)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 -15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มร.ชม. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

(61) (5/มิ.ย./2560)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีท่าน ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5  ประการ ได้แก่ 1.คุณธรรมจริยธรรม  2.ความรู้  3.ทักษะทางปัญญา  4.ทักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังต้องพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชำนาญที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นคณะจึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เน้นทักษะทางด้านความรู้ที่สามารถสร้างแนวทางให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเฃียงใหม่

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

(92) (3/พ.ค./2560)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ โดยได้รับเกียติจาก ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวคำให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและการหาแหล่งงาน” โดยวิทยากร คุณปลิดา ร่วมคำ สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” โดยวิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคาร 27 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 2 3 4