สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

(82) (5/มิ.ย./2560)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีท่าน ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5  ประการ ได้แก่ 1.คุณธรรมจริยธรรม  2.ความรู้  3.ทักษะทางปัญญา  4.ทักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังต้องพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชำนาญที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นคณะจึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เน้นทักษะทางด้านความรู้ที่สามารถสร้างแนวทางให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเฃียงใหม่

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

(114) (3/พ.ค./2560)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ โดยได้รับเกียติจาก ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวคำให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและการหาแหล่งงาน” โดยวิทยากร คุณปลิดา ร่วมคำ สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” โดยวิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคาร 27 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น

(128) (28/มี.ค./2560)

          ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์กาญจนา  ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และนางรุ่งทิวา  แซ่แต้ นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาสโมสร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพลเมืองชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในโครงการได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดท่าเดื่อ และฟังเทศนาธรรมจากเจ้าอาวาสวัดท่าเดื่อ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้สึกห่วงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ วัดท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

การแข่งขันกีฬา Science Sport ครั้งที่ 10

(119) (27/มี.ค./2560)

         ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการแข่งขันกีฬา Science Sport ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม และระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560 ณ โรงยิมเนเชี่ยมและโดมกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และอาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ นักกีฬาอาวุโสกล่าวคำปฏิญาณตน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาควิชา รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันแชร์บอลหญิง การแข่งขันวอลเล่ย์บอล การแข่งขันฟุตซอล และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาจัดการข้อมูลและการวิจัย

(75) (27/มี.ค./2560)

      ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาจัดการข้อมูลและการวิจัย (ตามโครงการบริการวิชาการ : การาพัฒนาความรู้เรื่อง   “การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมประยุกต์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย  และนักศึกษาที่สนใจ เพื่อบูรณาการความรู้รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติ และเพิ่มความรู้เรื่องการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแรกได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การใช้งานเวิร์กชีต การบันทึกและแชร์ไฟล์ การเรียงลำดับข้อมูลและการกรองข้อมูล การทำงานด้วยฟังก์ชันของ Microsoft Excel สูตรการคำนวณต่างๆ”โดย ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ         การบรรยายเรื่อง “การสร้างรารางแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์หาค่าสถิติพรรณนา การแปลงค่าข้อมูลโดยการใช้คำสั่ง VLOOKUP ใน Microsoft Excel และการสร้าง Pivot Table การสร้างแผนภูมิ กราฟต่างๆ” โดย ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมพูคำ และบรรยายเรื่อง “การ กรอกข้อมูลแบบสอบถามใน Microsoft Excel” โดย อาจารย์ชิดสมัย        อุ่นม่อน ในวันที่สองบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการนำเสนอข้อมูล” โดย อาจารย์ชิดสมัย อุ่นม่อน และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม และ 2กลุ่ม พร้อมปฏิบัติการ และการทดสอบสมมติญานความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่ม” โดย อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู รุ่นที่ 2

(70) (13/มี.ค./2560)

วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(61) (7/มี.ค./2560)

วันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556 - 8 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

แนะนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. อาจารย์กาญจนา  ขัติทะจักร์              รองคณบดี

3. อาจารย์ ดร.เพ็ฐศรี  ประมุขกุล            รองคณบดี

4. อาจารย์ ดร.ชาญ  ยอดเละ                 รองคณบดี

5. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์     รองคณบดี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู

(67) (27/ก.พ./2560)

ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านเนื้อหาวิชาการ การทำวิจัยในชั้นเรียน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา

(111) (11/พ.ย./2559)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวดแพร่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา และเพื่อเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีในอนาคตและมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12  พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

(170) (19/ส.ค./2559)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "Fun Science & Technology For Kids" ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 2 3 4
รับข่าวสารจากคณะ