สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

(180) (6/ก.ค./2560)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss G-sci คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2017

(126) (21/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss G-Sci 2017

อันดับหนึ่ง Miss G-Sci 2017

นายรัตนประสิทธิ์  อิ่นแก้ว (ม่อน)

นักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

รองอันดันดับหนึ่ง Miss G-Sci 2017

นายธัญสิทธิ์ ภักดีโต (เบียร์)

นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา

รองอันดับสอง Miss G-Sci 2017

นายวรัชญา ตรีรัตน์ (ไนท์)

นักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

 

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ดาว - เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

(201) (21/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งดาวและเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิศวินท์ ตันวิวัฒน์ (เอิร์ท)
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ดาว คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนภัสสร สายเครือ (กวาง)
สาขาวิชา ชีววิทยา

 

พิธีทำบุญสืบชะตานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

(128) (20/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสืบชะตานักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมี อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี อีกทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

(98) (19/มิ.ย./2560)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 -15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มร.ชม. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

(91) (5/มิ.ย./2560)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีท่าน ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5  ประการ ได้แก่ 1.คุณธรรมจริยธรรม  2.ความรู้  3.ทักษะทางปัญญา  4.ทักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังต้องพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชำนาญที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นคณะจึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เน้นทักษะทางด้านความรู้ที่สามารถสร้างแนวทางให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเฃียงใหม่

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

(125) (3/พ.ค./2560)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ โดยได้รับเกียติจาก ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวคำให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและการหาแหล่งงาน” โดยวิทยากร คุณปลิดา ร่วมคำ สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” โดยวิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคาร 27 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น

(134) (28/มี.ค./2560)

          ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์กาญจนา  ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และนางรุ่งทิวา  แซ่แต้ นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาสโมสร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพลเมืองชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในโครงการได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดท่าเดื่อ และฟังเทศนาธรรมจากเจ้าอาวาสวัดท่าเดื่อ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้สึกห่วงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ วัดท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

การแข่งขันกีฬา Science Sport ครั้งที่ 10

(127) (27/มี.ค./2560)

         ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการแข่งขันกีฬา Science Sport ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม และระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560 ณ โรงยิมเนเชี่ยมและโดมกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และอาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ นักกีฬาอาวุโสกล่าวคำปฏิญาณตน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาควิชา รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันแชร์บอลหญิง การแข่งขันวอลเล่ย์บอล การแข่งขันฟุตซอล และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาจัดการข้อมูลและการวิจัย

(82) (27/มี.ค./2560)

      ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาจัดการข้อมูลและการวิจัย (ตามโครงการบริการวิชาการ : การาพัฒนาความรู้เรื่อง   “การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมประยุกต์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย  และนักศึกษาที่สนใจ เพื่อบูรณาการความรู้รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติ และเพิ่มความรู้เรื่องการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแรกได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การใช้งานเวิร์กชีต การบันทึกและแชร์ไฟล์ การเรียงลำดับข้อมูลและการกรองข้อมูล การทำงานด้วยฟังก์ชันของ Microsoft Excel สูตรการคำนวณต่างๆ”โดย ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ         การบรรยายเรื่อง “การสร้างรารางแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์หาค่าสถิติพรรณนา การแปลงค่าข้อมูลโดยการใช้คำสั่ง VLOOKUP ใน Microsoft Excel และการสร้าง Pivot Table การสร้างแผนภูมิ กราฟต่างๆ” โดย ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมพูคำ และบรรยายเรื่อง “การ กรอกข้อมูลแบบสอบถามใน Microsoft Excel” โดย อาจารย์ชิดสมัย        อุ่นม่อน ในวันที่สองบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการนำเสนอข้อมูล” โดย อาจารย์ชิดสมัย อุ่นม่อน และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม และ 2กลุ่ม พร้อมปฏิบัติการ และการทดสอบสมมติญานความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่ม” โดย อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค

1 2 3 4
รับข่าวสารจากคณะ