สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาจัดการข้อมูลและการวิจัย

(93) (27/มี.ค./2560)

      ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาจัดการข้อมูลและการวิจัย (ตามโครงการบริการวิชาการ : การาพัฒนาความรู้เรื่อง   “การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมประยุกต์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย  และนักศึกษาที่สนใจ เพื่อบูรณาการความรู้รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติ และเพิ่มความรู้เรื่องการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแรกได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การใช้งานเวิร์กชีต การบันทึกและแชร์ไฟล์ การเรียงลำดับข้อมูลและการกรองข้อมูล การทำงานด้วยฟังก์ชันของ Microsoft Excel สูตรการคำนวณต่างๆ”โดย ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ         การบรรยายเรื่อง “การสร้างรารางแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์หาค่าสถิติพรรณนา การแปลงค่าข้อมูลโดยการใช้คำสั่ง VLOOKUP ใน Microsoft Excel และการสร้าง Pivot Table การสร้างแผนภูมิ กราฟต่างๆ” โดย ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมพูคำ และบรรยายเรื่อง “การ กรอกข้อมูลแบบสอบถามใน Microsoft Excel” โดย อาจารย์ชิดสมัย        อุ่นม่อน ในวันที่สองบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการนำเสนอข้อมูล” โดย อาจารย์ชิดสมัย อุ่นม่อน และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม และ 2กลุ่ม พร้อมปฏิบัติการ และการทดสอบสมมติญานความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่ม” โดย อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู รุ่นที่ 2

(92) (13/มี.ค./2560)

วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(76) (7/มี.ค./2560)

วันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556 - 8 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

แนะนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. อาจารย์กาญจนา  ขัติทะจักร์              รองคณบดี

3. อาจารย์ ดร.เพ็ฐศรี  ประมุขกุล            รองคณบดี

4. อาจารย์ ดร.ชาญ  ยอดเละ                 รองคณบดี

5. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์     รองคณบดี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู

(85) (27/ก.พ./2560)

ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านเนื้อหาวิชาการ การทำวิจัยในชั้นเรียน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา

(129) (11/พ.ย./2559)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวดแพร่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา และเพื่อเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีในอนาคตและมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12  พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

(183) (19/ส.ค./2559)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "Fun Science & Technology For Kids" ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(65) (24/ก.ค./2559)

วันเสาร์ที่  23  กรกฎาคม  2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

(177) (27/มิ.ย./2559)
และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ที่พึงประสงค์ 
(ด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในอุดมศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ภัยจากสารเสพติด โรคเอดส์ และรักษาสิ่งแวดล้อม) 
วันอาทิตย์ที่  26  มิถุนายน  2559 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
 

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

(128) (20/มิ.ย./2559)
ระหว่างวันที่  17 – 18  มิถุนายน  2559 ณ  ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนืออ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

(143) (30/พ.ค./2559)
ณ  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระว่างวันที่  23 - 27  พฤษภาคม  2559
 
1 2 3 4 5
รับข่าวสารจากคณะ