สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(42) (24/ก.ค./2559)

วันเสาร์ที่  23  กรกฎาคม  2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

(158) (27/มิ.ย./2559)
และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ที่พึงประสงค์ 
(ด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในอุดมศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ภัยจากสารเสพติด โรคเอดส์ และรักษาสิ่งแวดล้อม) 
วันอาทิตย์ที่  26  มิถุนายน  2559 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
 

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

(116) (20/มิ.ย./2559)
ระหว่างวันที่  17 – 18  มิถุนายน  2559 ณ  ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนืออ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

(119) (30/พ.ค./2559)
ณ  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระว่างวันที่  23 - 27  พฤษภาคม  2559
 

โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น

(104) (22/พ.ค./2559)
ระหว่างวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวริน และตลาดสดบ้านหัวริน  ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่
 

โครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

(82) (20/พ.ค./2559)
ระหว่างวันที่  14 – 18  พฤษภาคม  2559 ณ วัดหัวริน และบ้านหัวริน  ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ

(78) (25/เม.ย./2559)
วันเสาร์ที่ 23  เมษายน  2559 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง  อาคาร 27  ชั้น  15  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา 2558

(135) (5/เม.ย./2559)
ระหว่างวันที่  23 กุมภาพันธ์ - 2 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

(154) (28/มี.ค./2559)
วันเสาร์ที่ 26  มีนาคม  2559 ณ  ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

โครงการกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษา 9 สถาบันภาคเหนือ

(137) (7/มี.ค./2559)
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม  2559 ณ  ศูนย์วิจัยดาราศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
วัดดอยงำเมือง ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น อ.เชียงแสน แหล่งเรียนรู้วิธีชีวิตชุมชนบ้านท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
 
1 2 3 4
รับข่าวสารจากคณะ