สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู รุ่นที่ 2

(79) (13/มี.ค./2560)

วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(66) (7/มี.ค./2560)

วันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556 - 8 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

แนะนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. อาจารย์กาญจนา  ขัติทะจักร์              รองคณบดี

3. อาจารย์ ดร.เพ็ฐศรี  ประมุขกุล            รองคณบดี

4. อาจารย์ ดร.ชาญ  ยอดเละ                 รองคณบดี

5. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์     รองคณบดี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู

(76) (27/ก.พ./2560)

ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านเนื้อหาวิชาการ การทำวิจัยในชั้นเรียน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา

(119) (11/พ.ย./2559)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวดแพร่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา และเพื่อเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีในอนาคตและมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12  พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

(175) (19/ส.ค./2559)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "Fun Science & Technology For Kids" ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(52) (24/ก.ค./2559)

วันเสาร์ที่  23  กรกฎาคม  2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

(165) (27/มิ.ย./2559)
และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ที่พึงประสงค์ 
(ด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในอุดมศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ภัยจากสารเสพติด โรคเอดส์ และรักษาสิ่งแวดล้อม) 
วันอาทิตย์ที่  26  มิถุนายน  2559 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
 

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

(122) (20/มิ.ย./2559)
ระหว่างวันที่  17 – 18  มิถุนายน  2559 ณ  ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนืออ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

(128) (30/พ.ค./2559)
ณ  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระว่างวันที่  23 - 27  พฤษภาคม  2559
 

โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น

(114) (22/พ.ค./2559)
ระหว่างวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวริน และตลาดสดบ้านหัวริน  ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่
 
1 2 3 4
รับข่าวสารจากคณะ