science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

ผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุชานันท์ สอนคล่ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานวิชาการ  แบบบรรยาย
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชานันท์ สอนคล่ำ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร ที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วันที่ 1...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับนายพัฒนพล คำเพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ระดับคณะ วิทยาลัย รั...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยายกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ผ่านระบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (การประช...