science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

ผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยายกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ผ่านระบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (การประช...