science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

ผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ระดับทองแดง
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ระดับทองแดง จากผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 25...
นายพงศกร เชียงตา   นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปีตบกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย
ขอแสดงความยินดีกับ นาย พงศกร เชียงตา นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบตกแต่งห้องน้ำในงานประกวดออกแบบ THE NEXT BATHROOM DESIGN CONTEST 2022 อาจารย์ที่ปรึ...
นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทผลงาน กลุ่มสินค้าระดับ
ขอแสดงความยินดีกับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการแข่งขัน นักเรียน/นักศึกษา ประเภทผลงาน กลุ่มสินค้าระดับ "High-end" ภายใต้ชื่อผลงาน "Mae Khaning" จากการประกวดผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอผ้าปักชนเผ่าต่อ...
นางสาวสุดธิดา ชุ่มใจ นางสาวจิรนุช ชาญเชี่ยววิทยา นางสาวทีปกา วรรณด้วง นางสาวทัศนีย์ กาชัย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดธิดา ชุ่มใจ นางสาวจิรนุช ชาญเชี่ยววิทยา นางสาวทีปกา วรรณด้วง นางสาวทัศนีย์ กาชัย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ลีฬหเกรียงไกร อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณ...
นางสาวสุชานันท์ สอนคล่ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานวิชาการ  แบบบรรยาย
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชานันท์ สอนคล่ำ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร ที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วันที่ 1...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับนายพัฒนพล คำเพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ระดับคณะ วิทยาลัย รั...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยายกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ผ่านระบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (การประช...