science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

" สร้างสรรค์วิถีสุขภาวะแนวใหม่ด้วยการจัดการระบบสุขภาพชุมชนราชภัฏเชียงใหม่ "

พัฒนาศักยภาพของกำลังคนด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในขั้นสูง ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สู่การแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข และการสร้างนวัตกรรมในการจัดการสุขภาพชุมชนได้อย่างรอบด้าน

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) นักวิชาการสาธารณสุข
  2) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  3) นักสังคมสงเคราะห์
  4) นักพัฒนาสังคม
  5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพชุมชน)
  Master of Public Health (Community Health System Management)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
  Department of Public Health
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  ภาคปกติ 15,000 บาท
  ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) 25,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) ระบาดวิทยาเชิงสังคม
  2) พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ
  3) การบริหารงานสาธารณสุขและการพัฒนาภาวะผู้นำ
  4) การประเมินผลกระทบอนามัยสิ่งแวดล้อม
  5) การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการสุขภาพชุมชน

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

ประธานหลักสูตร

ความสนใจ
การพัฒนาอนามัยชุมชน / การจัดการสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์

อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค, การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ, การดูแลผู้สูงอายุ, การวิจัยเชิงคลินิกและงานวิจัยเชิงทดลอง, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน, การสาธารสุขระหว่างประเทศ

อ.ดร.รพีพร เทียมจันทร์

อ.ดร.รพีพร เทียมจันทร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การสื่อสารสุขภาพ, การส่งเสริมสุขภาพ, พืชสมุนไพร

อ.ดร.สิวลี รัตนปัญญา

อ.ดร.สิวลี รัตนปัญญา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความสนใจ
สาธารณสุขชุมชน, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

อ.ดร.อ้อมหทัย ดีแท้

อ.ดร.อ้อมหทัย ดีแท้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความสนใจ
จุลชีววิทยาประยุกต์, จุลชีววิทยาทางการแพทย์และโรคติดเชื้อ, เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์