science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

" บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้เชิงทฤษฏี ความสามารถเชิงปฏิบัติ และจริยธรรมในวิชาชีพ "

รายวิชาของหลักสูตรจะปูพื้นฐานของศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจและประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) นักวิชาการสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ นักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
  2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
  3) นักวิทยาการข้อมูล/ นักวิเคราะห์ข้อมูล
  4) นักดูแลระบบฐานข้อมูล
  5) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
  6) นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  7) ผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  Bachelor of Science (Computer Science)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาคอมพิวเตอร์
  Department of Computer
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) COM 2305 การเขียนโปรแกรมเว็บ
  2) COM 3302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  3) COM 3414 ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  4) COM 3705 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  5) COM 4304 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นายปราชญ์พงศ์ เมืองวงศ์
นายปราชญ์พงศ์ เมืองวงศ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... Pratpong Muaengwong

มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลเอาใจใส่นักศึกษา มีรุ่นพี่ที่ศึกษาอยู่และสำเร็จการศึกษาไปแล้ว คอยดูแลรุ่นน้องทั้งเรื่องกิจกรรมและเรื่องการเรียน การเรียนมีทั้งแบบทฤษฎีและแบบปฏิบัติทำให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ง่าย และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมสันทนาการ การทำงานเป็นทีม การได้รู้จักกับผู้อื่น และได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

นายกฤษณะ ระกา
นายกฤษณะ ระกา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... Kritsana

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทำให้ผมมีพี่ มีน้อง ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ถ้้าโค้ดส่วนไหนเขียนไม่ได้ก็มีเพื่อนหรือรุ่นพี่คอยช่วยเหลือ ทำให้ได้รู้จักมิตรภาพดีๆ ในการทำงาน

นายวิษณุ ดวงแสง
นายวิษณุ ดวงแสง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... witsanu.duangsang

จากการที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับความรู้สึกอย่างหลากหลายด้านมากมาย ทั้งความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกภูมิใจ และความรู้สึกรัก รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สอง

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นายนครินทร์ โนราช
นายนครินทร์ โนราช

Senior Software Engineer THiNKNET Co., Ltd.

... nakarin.nut

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยเติมเต็มความรู้ความฝันที่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งที่มีความสามารถ รวมทั้งยังส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆในระหว่างเรียนทำให้มีประสบการณ์เพื่อให้พร้อมต่อการทำงานหลังเรียนจบ

นายธันวา ศักดิ์สูง
นายธันวา ศักดิ์สูง

Develope Wise soft Co., Ltd.

... Tanwa Saksung

การได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ของการเขียนโปรแกรมที่มีมากในปัจจุบันทำให้อำนวยความสะดวกได้มากขึ้นและเป็นสิ่งที่สามารถนำออกมาใช้ประกอบอาชีพได้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่ได้หยุดเพียงแค่การเขียนโปรแกรมแต่ยังเป็นวิธีการหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ได้มากกว่าความรู้ในปัจจุบัน

นายชิษณุพงษ์ ทาระจีน
นายชิษณุพงษ์ ทาระจีน

Developer Wise soft Co., Ltd.

... chitsanupong.tarajean

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบโอกาสให้ตัวกระผมได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถมากมาย ทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรม แม้กระทั่งการใช้ชีวิตไปจนถึงการทำงาน อาจารย์ทุกท่านเก่งและเป็นกันเองมาก ทำให้เรากล้าที่จะสอบถาม กล้าที่จะขอคำแนะนำโดยที่ไม่มีความรู้สึกกดดัน ทำให้เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน

อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Management Information System, Database, Web Programing Development, Image Processing, Data Communication, E-learning, E-Commerce, UX/UI Design

อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล

อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Object Oriented Analysis and Design, Data Mining, Machine Learning, System Analysis and Design, Database Design

ผศ.ดร.อรนุช พันโท

ผศ.ดร.อรนุช พันโท

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Web Programing Development, E-learning, Database, Data Mining, Data Structure,

ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์

ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Multimedia Design and Animation, Computer Graphics, Development Electronic Teaching Materials, E-learning, Management Information System, Geographic Information System, Database System

อ.อำนาจ โกวรรณ

อ.อำนาจ โกวรรณ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Management Information System, Object Oriented Analysis and Design, Database system, IT Governanceภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา