science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

" วิศวกรรมการก่อสร้างราชภัฏเชียงใหม่ บ่มเพาะคุณธรรมนำปัญญา พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน "

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ วิศวกรรมการสำรวจ วัสดุและการทดสอบวัสดุ โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประมาณราคาก่อสร้าง การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง และการบริหารงานก่อสร้าง

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) การประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง
  2) งานควบคุมและบริหารการก่อสร้าง
  3) งานเขียนแบบ ประมาณราคา
  4) งานสำรวจ รังวัดที่ดิน”

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง)
  Bachelor of Science (Construction Engineering Technology)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  Department of Industrial Technology
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  ภาคปกติ 8,000 บาท ภาคพิเศษ 9,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) วิศวกรรมระบบราง
  2) วิศวกรรมการสำรวจ
  3) การตรวจและควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
  4) เทคนิคก่อสร้าง และ ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้าง
  5) การประมาณราคา และ การบริหารงานก่อสร้าง
  6) ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ
  7) การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร
  8) ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นางสาวสิรินทร์รัตน์ กันทุรัตน์
นางสาวสิรินทร์รัตน์ กันทุรัตน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... phet ploy

แวบแรกที่เจอนั้นเป็นสาขาวิชาที่ฝึกความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจ อยู่ๆ ไปฝึกความสามัคคีและความอดทนในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นสาขาที่สอนให้เอาตัวรอดในสายงานที่เรียนและความรู้อีกมากมายที่นำไปใช้ได้จริงในวิชาชีพ

นายกาญจนภิเษก แสงสว่าง
นายกาญจนภิเษก แสงสว่าง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... โก๋หลังวัง โก๋หลังวัง

เป็นสาขาที่ให้ความรู้แน่นมากๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาจารย์ในสาขาก็ให้คำปรึกษาได้ดีทุกๆ ท่าน และผมยังคิดว่าเป็นสาขาที่ไม่มีวันตกงานแน่นอนหากเราตั้งใจ ขยัน และอดทน

นายสรศักดิ์ เทพปะชัย
นายสรศักดิ์ เทพปะชัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... โฟร์ท เมสเซนเจอร์

เป็นสาขาที่ตรงจากสายเรียนแล้วจบมามีงานรองรับ และยังเป็นอาชีพที่ไม่มีวันตกงาน ถ้าหากเรามีความอดทนและชอบในสิ่งที่ทำ มันก็จะทำให้งานที่เราสร้างออกมามีความโดดเด่นตามที่วางแพลนไว้

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นายธีรทร ใจกันทะ
นายธีรทร ใจกันทะ

พนักงานโยธา, Freelancer รับออกแบบบ้าน

... Teeratorn jaikanta

เป็นสาขาวิชาที่ตลาดต้องการสูงซึ่งปัจจุบันการก่อสร้าง เช่น ตึก อาคาร บ้านพักอาศัย มีจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นสาขาวิชาที่หน่วยงานของรัฐ เปิดสอบจำนวนมาก อาจารย์ในสาขาวิชาได้มอบความรู้ให้แก่นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ และสามารถใช้ในหน้างานจริงได้ สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้

นางสาวเศรษฐินี เตียมดี
นางสาวเศรษฐินี เตียมดี

ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยแม่โจ้

... เศรษฐินี เตียมดี

การได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีการก่อสร้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความเข้าใจในความเป็นมา ตลอดจนหลักการ กระบวนการ รวมถึงเทคนิคงานก่อสร้าง ควบคุมไปจนถึงทฤษฎีที่จำเป็นที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ และการได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติหรือทดลอง ทำให้ได้วางแผน คิด วิเคราะห์ ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

นายสุดจิต ชูวิทย์เจริญกิจ
นายสุดจิต ชูวิทย์เจริญกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

... SUDJIT TD.

ในความประทับใจครั้งแรกที่ได้เข้าไปศึกษา ได้รับถึงความความอบอุ่นจากคณาจารย์ ผู้ให้ความรู้ และ เป็นทั้งที่ปรึกษาในทุกด้าน ความสามัคคีในหมู่รุ่นพี่รุ่นน้อง ความช่วยเหลือรุ่นพี่รุ่นน้อง แม้ไม่ได้เป็นสาขาวิชาที่ใหญ่ แต่มีความภูมิใจที่ได้เข้าศึกษา และเป็นหนึ่งในพื้นฐานการงานปัจจุบัน

นางสาวธนาพร สุวรรณสิริ
นางสาวธนาพร สุวรรณสิริ

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

... Charming Tik Civil

ความเป็นกันเองของคณาจารย์ในแผนก ทำให้รู้สึกไม่เคอะเขิน ที่อายุแตกต่างกันมากค่ะ (เพราะมาเรียนตอนทำงานแล้ว)

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

ผศ.ดร.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ

ผศ.ดร.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ

ประธานหลักสูตร

ความสนใจ
Sustainable Construction, Urban Sustainability, Decision Support System

ผศ.ดร.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ

ผศ.ดร.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความสนใจ
Wood Structures, Earthquake Engineering, Cold-formed Steel Structures

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความสนใจ
วิศวกรรมขนส่ง, วิศวกรรมทางและราง, อุบัติเหตุจราจร

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความสนใจ
Plumbing, Technology for Community

ผศ.ดร.เวชสวรค์ หล้ากาศ

ผศ.ดร.เวชสวรค์ หล้ากาศ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความสนใจ
การ Upcycling ขยะพลาสติก และ การนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา