science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

" ฝึกทักษะครูช่างอย่างมีคุณภาพ มาเรียนได้ที่อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับพวกเรา "

นักศึกษาเรียนด้านครูช่างอุตสาหกรรม เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยฝึกทักษะการปฎิบัติด้านงานช่างพื้นฐาน งานปฎิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐานและ นักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้บริบทจริงในสถานศึกษาเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) รับราชการ ในตำแหน่งครูประจำการมีใบประกอบวิชาชีพครู เป็นครูช่างอุตสาหกรรม ทำการสอนใน “กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  2) นักวิชาการทางด้านการศึกษา ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
  3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  4) พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
  5) ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)
  Bachelor of Education (Industrial Arts)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  Department of Industrial Technology
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติการใช้บำรุงรักษาเครื่องมือช่างพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
  2) ปฏิบัติการหัตถกรรมและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบหัตถกรรม และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้รวมถึงการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นและเทคนิคที่เหมาะสม ตลอดจนการประเมินราคาผลิตภัณฑ์
  3) งานประดิษฐ์และงานช่างสำหรับครูการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบ ร่างแบบ เครื่องมือและหลักการใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานประดิษฐ์และงานช่าง
  4) คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานอุตสาหกรรม การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับการจัดการด้านอุตสาหกรรม การใช้โปรแกรมในการออกแบบด้านงานอุตสาหกรรม
  5) สัมมนาการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมศิลป์ จัดการสัมมนาในและนอกห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมศิลป์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ วิทยากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นางสาวญาณนันท์ หาใจดี
นางสาวญาณนันท์ หาใจดี

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

... Yananan Hajadee

... yananan_prae

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อที่จะทำให้เรามีประสบการณ์และมีคุณภาพ เนื้อหาวิชาที่เรียนเป็นเนื้อที่ครอบคลุมทุกวิชา ดิฉันชอบทุกวิชาที่ได้เรียนเพราะ อาจารย์ในแต่ละวิชา สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง มีความเมตตาต่อนักศึกษาและ คอยให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่อง อาจารย์และทุกๆคนในสาขาเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด ทำให้รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมากๆที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวอุตสาหกรรมศิลป์

นางสาวสุภาพร วงค์มานิตย์
นางสาวสุภาพร วงค์มานิตย์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

... supapon.wongmanit.3

หลักสูตรให้อะไรหลายๆ อย่าง ได้นำความรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิต อาจารย์ในสาขามีความเอาใจใส่นิสิตเป็นอย่างดี รู้สึกอบอุ่น มีความเป็นกันเอง พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องทุกเวลา และเพื่อนร่วมรุ่น มีความหวังดีต่อกันคอยช่วยเหลือกันเสมอ

นายกิตติศักดิ์ จันทวัติ
นายกิตติศักดิ์ จันทวัติ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

... james.kitisak.9

ครั้งแรกที่เจอเพื่อนเจอรุ่นพี่เจออาจารย์ ความรู้สึกเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อน รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมการเรียน การสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนร่วมกัน ทั้งรุ่นพี่ก็ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ทุกคนเป็นกันเองมาก ๆ แรก ๆ เรายังไม่รู้ตัวเองว่าเรียนอะไร พออยู่ไปสักพักรู้สึกประทับใจในตัวเองที่เลือกเรียนสาขานี้

ความในใจของ ศิษย์เก่า
ศิริขวัญ ศรีคำ
ศิริขวัญ ศรีคำ

ข้าราชการ ครูระดับปฏิบัติการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง

... s.sirikwannn

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ได้เรียนหลักสูตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษาหรือหลักสูตรอุตสาหกรรมของรุ่นน้องในปัจจุบันได้เรียนรู้การใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างคุ้มค่า เป็นช่วงเวลาที่มีทั้งความสุข ความสนุก รู้จักการเรียนรู้แก้ปัญหาในการใช้ชีวิตโดยมีอาจารย์ที่ให้ความรัก ความอบอุ่นกับนักศึกษาตลอดระเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย

ญาณกร บัวใส
ญาณกร บัวใส

ข้าราชการ ครูระดับปฏิบัติการ โรงเรียนแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

... Yanakorn.buasai

ประทับใจอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านที่ได้ดูแลห่วงใย ให้ความรัก ความเมตตากับลูกศิษย์ตลอดเวลาที่เข้ารั้วมหาวิทยาลัย ประทับใจกิจกรรมนอกชั้นเรียนของหลักสูตรที่ช่วยให้ได้รู้จักกับชุมชน วิถีชีวิตอื่นๆ ทำให้เปิดโลกทัศน์ของตนเองและนำมาใช้ในชีวิตช่วงทำงานได้เป็นอย่างดี

รุ่งโรจน์ ยามมี
รุ่งโรจน์ ยามมี

ข้าราชการ ครูระดับปฏิบัติการ โรงเรียนศึกษานารี กทม.

... C.Friend.Rung

ประทับใจอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านที่ได้ดูแลห่วงใย ให้ความรัก ความเมตตากับลูกศิษย์ตลอดเวลาที่เข้ารั้วมหาวิทยาลัย ประทับใจกิจกรรมนอกชั้นเรียนของหลักสูตรที่ช่วยให้ได้รู้จักกับชุมชน วิถีชีวิตอื่นๆ ทำให้เปิดโลกทัศน์ของตนเองและนำมาใช้ในชีวิตช่วงทำงานได้เป็นอย่างดี

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การถ่ายทอดทักษะงานประดิษฐ์และงานช่างสำหรับครู

อ.ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี

อ.ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย / พหุวัฒนธรรมศึกษา

อ.ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาท้องถิ่น, ศาสตร์พระราชา, งานศิลปะหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ.อธิวัฒน์ วังใหม่

อ.อธิวัฒน์ วังใหม่

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การถ่ายทอดทักษะการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้กับนักศึกษา

อ.วลัยพร ทองหยอด

อ.วลัยพร ทองหยอด

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การถ่ายทอดทักษะการจัดกระบวนการเรียน การสอนภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษาและอาจารย์