science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

" เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีนวัตกรรมภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น "

เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การใช้นวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมที่สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) นักวิชาการเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม
  2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตและควบคุมคุณภาพ
  3) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  4) นักออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
  5) ช่างอุตสาหกรรม
  6) ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
  7) ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  Bachelor of Technology (Industrial Technology)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  Department of Industrial Technology
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุอุตสาหกรรม
  2) ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
  3) การจัดการผลิตสมัยใหม่
  4) การออกแบบอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
  5) เทคโนโลยีการผลิตสื่ออุตสาหกรรม

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง

อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
กระบวนการผลิตเซรามิก, มาตรฐานและการทดสอบวัสดุ, วัสดุซีเมนต์, การใช้ประโยชน์พลังงานทดแทน

อ.ดร.สุชีวัน อินทุ่ง

อ.ดร.สุชีวัน อินทุ่ง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์โครงสร้าง และสมบัติของวัสดุเซรามิก, กระบวนการผลิตปูนขาวในงานก่อสร้าง

อ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร

อ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Process Improvement, Production Design, Industrial Management, Logistics

อ.รตานรี สุทธิพงษ์

อ.รตานรี สุทธิพงษ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์,ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญา

อ.ภควดี โอสถาพร

อ.ภควดี โอสถาพร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเซรามิก, พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก, ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา