science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

" สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลักสูตรวิชาชีพ มีกฎหมายรองรับ ทำงานดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของคนทำงาน "

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นหลักสูตรที่มีผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีคุณภาพจะสามารถปฏิบัติงาน เพื่อปกป้อง ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ กระบวนการเรียนการสอนด้านการสาธารณสุขศาสตร์ ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  2) นักวิชาการด้านความปลอดภัย
  3) วิทยากรความปลอดภัย
  4) เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  5) นักวิชาการแรงงาน / พนักงานตรวจความปลอดภัย

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  Bachelor of Science (Occupational Health & Safety)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  Department of Environmental Science
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
  2) หลักการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
  3) อาชีวเวชศาสตร์
  4) การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  5) การป้องกัน ควบคุมอัคคีภัย และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นางสาวสุชาดา ปิตตาฝ้าย
นางสาวสุชาดา ปิตตาฝ้าย

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

... Suchada pittafay

เราจะได้ไปดูแลคนที่ทำงานคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆที่จะมีสายวิชาแบบนี้ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะมากๆ อาจารย์ที่สอนให้คำแนะนำดูแลเอาใจใส่ เพื่อนๆคอยช่วยเหลือกันเป็นสาขาที่อบอุ่นสามารถปรึกษากันได้ตลอดทั้งอาจารย์และนักศึกษาด้วยกันเลยค่ะ

นางสาวภัทรี ทิเปี้ยง
นางสาวภัทรี ทิเปี้ยง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

... Gusiceee

ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนเจอเพื่อนเพื่อนและอาจารย์ที่น่ารักทุกคนเป็นกันเองได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเข้าใจเกี่ยวกับสาขามากขึ้นอาจารย์ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนจนถึงวันนี้สาขาของเราเป็นสาขาเปิดใหม่อาจมีปัญหาในกิจกรรมต่างๆเล็กน้อยแต่ทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่และผ่านมันไปได้ด้วยดี

นางสาวอัญชลิตา ชัยอาม
นางสาวอัญชลิตา ชัยอาม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

... mildaun

เรียนสาขาวิชานี้เหมือนได้มิตรภาพที่ดี ทั้งเพื่อน ครูบาอาจารย์ ที่สอนสั่งทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสาขาวิชานี้ได้ดีมาก สอนให้เข้าใจอย่างแท้จริง และมีแต่ความรักที่มอบให้กันเสมอ

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.พัสสนันท์ แสงโสดา

อ.พัสสนันท์ แสงโสดา

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัย

อ.วรางคณา สินธุยา

อ.วรางคณา สินธุยา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
อาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ.มะลิวัลย์ พวงมณี

อ.มะลิวัลย์ พวงมณี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยแรงงาน และสิ่งแวดล้อม/การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/อนามัยสิ่งแวดล้อม/การจัดการสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.สิวลี รัตนปัญญา

อ.ดร.สิวลี รัตนปัญญา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
สาธารณสุขชุมชน, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

อ.จิรสันต์ คำคุณ

อ.จิรสันต์ คำคุณ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมกำจัดของเสียภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา