science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

เอกสารดาวน์โหลด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 **มีผลใช้บังคับ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไป** ( 20 ) เอกสารทางการเงิน
2 ขอเบิกงบประมาณสนับสนุนการทำบุญนักศึกษาเสียชีวิต ( 41 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 แบบฟอร์มสำรวจแผนโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 62 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
4 สรุปแผนรับนักศึกษา รับเข้าปีการศึกษา 2564 ( 48 ) เอกสารประกันคุณภาพ
5 จำนวนนักศึกษาคงปัจจุบัน-สำเร็จการศึกษา 2557-2564 ( 53 ) เอกสารประกันคุณภาพ
6 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 57 ) เอกสารประกันคุณภาพ
7 สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 62 ) เอกสารประกันคุณภาพ
8 สถิติจำนวนการรับเข้าศึกษาจำแนกตามวิธีการรับ ( 41 ) เอกสารประกันคุณภาพ
9 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับตรงอิสระ ( 44 ) เอกสารประกันคุณภาพ
10 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Admission ( 45 ) เอกสารประกันคุณภาพ
11 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ( 46 ) เอกสารประกันคุณภาพ
12 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน ( 44 ) เอกสารประกันคุณภาพ
13 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 59 ) เอกสารประกันคุณภาพ
14 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะครุศาสตร์) ( 51 ) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ( 51 ) เอกสารประกันคุณภาพ
16 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ( 47 ) เอกสารประกันคุณภาพ
17 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะวิทยาศาสตร์) ( 51 ) เอกสารประกันคุณภาพ
18 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ความช่วยเหลือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)(คณะร่วมผลิต) ( 820 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
19 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ความช่วยเหลือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ( 753 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
20 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2565-2570 ( 79 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
21 แบบเสนอชื่อนักศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2565 ( 58 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
22 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ( 92 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
23 แบบฟอร์มโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 82 ) เอกสารงานโครงการ
24 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป **ใหม่** ( 91 ) เอกสารทางการเงิน
25 แบบฟอร์ม ktb ยุทธศาสตร์ / อพสธ. ( 78 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
26 แบบฟอร์ม ktb ยุทธศาสตร์ / อพสธ. ( 90 ) เอกสารงานพัสดุ
27 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายเงิน ( 61 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
28 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ( 60 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
29 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ ( 93 ) เอกสารงานพัสดุ
30 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ ( 67 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
31 แบบฟอร์มการสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Socrative ( 75 ) เอกสารงานวิชาการ
32 ตัวอย่างแบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ( 76 ) เอกสารงานวิชาการ
33 ตัวอย่างภาระงานอาจารย์พิเศษ ( 75 ) เอกสารงานวิชาการ
34 ตัวอย่างภาระงานอาจารย์ประจำ ( 79 ) เอกสารงานวิชาการ
35 ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางสอน Excel ( 79 ) เอกสารงานวิชาการ
36 ตัวอย่างแบบฟอร์มขอสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ( 76 ) เอกสารงานวิชาการ
37 ประกาศเรื่องอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2564 **ใหม่** ( 93 ) เอกสารทางการเงิน
38 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ( 104 ) เอกสารทางการเงิน
39 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ SCB Business Net ( 97 ) เอกสารทางการเงิน
40 อัตราค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ของหน่วยงาน **new** ( 114 ) เอกสารทางการเงิน
41 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **ใหม่** ( 101 ) เอกสารทางการเงิน
42 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในยุคโควิด **ใหม่** ( 276 ) เอกสารทางการเงิน
43 จัดกลุ่มครุภัณฑ์-เตรียมขนย้าย ( 207 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
44 แผนโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ( 148 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
45 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 125 ) เอกสารงานวิชาการ
46 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 125 ) เอกสารงานวิชาการ
47 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 156 ) เอกสารประกันคุณภาพ
48 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 128 ) เอกสารประกันคุณภาพ
49 ตารางสรุปแผนการรับนักศึกษา รอบที่ 1-5 ปีการศึกษา 2563 ( 147 ) เอกสารประกันคุณภาพ
50 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ( 125 ) เอกสารประกันคุณภาพ
51 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ปีการศึกษา 2563 ( 163 ) เอกสารประกันคุณภาพ
52 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (ค.บ.) ปีการศึกษา 2563 ( 142 ) เอกสารประกันคุณภาพ
53 สถิติจำนวนนักศึกาษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 ( 146 ) เอกสารประกันคุณภาพ
54 สถิติจำนวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 340 ) เอกสารประกันคุณภาพ
55 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 166 ) เอกสารประกันคุณภาพ
56 แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ( 230 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
57 ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2563 ( 172 ) เอกสารงานวิชาการ
58 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 165 ) เอกสารงานวิชาการ
59 ความเชื่อมโยง-ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 162 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
60 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 ( 226 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
61 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ( 190 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
62 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 204 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
63 แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 194 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
64 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 392 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
65 PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ( 265 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
66 PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ( 175 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
67 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ( 219 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
68 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2563) ( 214 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
69 ภาระงานสอน 2-2562 ( 214 ) เอกสารประกันคุณภาพ
70 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 2-2562 ( 303 ) เอกสารประกันคุณภาพ
71 ภาระงานสอน 1-2562 ( 179 ) เอกสารประกันคุณภาพ
72 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 1-2562 ( 195 ) เอกสารประกันคุณภาพ
73 ตารางสอนรวม 2-2562 ( 196 ) เอกสารประกันคุณภาพ
74 ตารางสอนรวม 1-2562 ( 164 ) เอกสารประกันคุณภาพ
75 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 2-2562 ( 243 ) เอกสารประกันคุณภาพ
76 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 2-2562 ( 182 ) เอกสารประกันคุณภาพ
77 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 1-2562 ( 177 ) เอกสารประกันคุณภาพ
78 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 1-2562 ( 155 ) เอกสารประกันคุณภาพ
79 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 318 ) เอกสารประกันคุณภาพ
80 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 219 ) เอกสารประกันคุณภาพ
81 แบบยื่นข้อมูล SCB-Business-net ( 230 ) เอกสารงานพัสดุ
82 แบบยื่นข้อมูล KTB corporate online ( 273 ) เอกสารงานพัสดุ
83 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ( 204 ) เอกสารงานพัสดุ
84 สรุปข้อมูลการรับนักศึกษา ปี 2562 ( 189 ) เอกสารประกันคุณภาพ
85 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 218 ) เอกสารประกันคุณภาพ
86 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 186 ) เอกสารประกันคุณภาพ
87 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 188 ) เอกสารประกันคุณภาพ
88 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 161 ) เอกสารประกันคุณภาพ
89 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 196 ) เอกสารประกันคุณภาพ
90 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 159 ) เอกสารประกันคุณภาพ
91 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5.5 การรับตรงอิสระ ( 157 ) เอกสารประกันคุณภาพ
92 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ( 330 ) เอกสารประกันคุณภาพ
93 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ( 267 ) เอกสารประกันคุณภาพ
94 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เพิ่มเติม) ( 242 ) เอกสารประกันคุณภาพ
95 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ( 241 ) เอกสารประกันคุณภาพ
96 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ( 173 ) เอกสารประกันคุณภาพ
97 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 164 ) เอกสารงานวิชาการ
98 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 157 ) เอกสารงานวิชาการ
99 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 150 ) เอกสารงานวิชาการ
100 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 145 ) เอกสารงานวิชาการ
101 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 149 ) เอกสารงานวิชาการ
102 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 143 ) เอกสารงานวิชาการ
103 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กรณีจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท ( 180 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
104 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ( 259 ) เอกสารงานพัสดุ
105 แบบฟอร์มตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย ( 542 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
106 ใบนำเข้าเอกเซล ( 329 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
107 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ( 185 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
108 ตัวอย่างใบส่งของ ( 186 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
109 ใบเสนอราคา ( 190 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
110 ความแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม ( 179 ) เอกสารทางการเงิน
111 รหัสห้องสอบ ไฟล์ Word ( 267 ) เอกสารงานวิชาการ
112 รหัสห้องสอบ ไฟล์ pdf ( 153 ) เอกสารงานวิชาการ
113 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ Word ( 166 ) เอกสารงานวิชาการ
114 คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ ไฟล์ pdf ( 305 ) เอกสารงานวิชาการ
115 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ word ( 291 ) เอกสารงานวิชาการ
116 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ pdf ( 182 ) เอกสารงานวิชาการ
117 ตารางกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 200 ) เอกสารงานวิชาการ
118 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 187 ) เอกสารงานวิชาการ
119 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 219 ) เอกสารงานวิชาการ
120 ทดสอบเอกสาร ( 188 ) เอกสารอื่นๆ
121 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน ( 216 ) เอกสารอื่นๆ
122 รายงานสรุปประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ (วท.01) ( 445 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
123 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 256 ) เอกสารงานวิชาการ
124 ตารางสอบกลางภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 222 ) เอกสารงานวิชาการ
125 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการรับตรง ( 215 ) เอกสารงานวิชาการ
126 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 237 ) เอกสารงานวิชาการ
127 แนวปฏบัติการเบิกจ่ายเงินยืม ( 319 ) เอกสารทางการเงิน
128 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 436 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
129 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) ( 302 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
130 ระบบกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ( 801 ) เอกสารประกันคุณภาพ
131 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) เข้าปี 2557 ( 241 ) เอกสารประกันคุณภาพ
132 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) เข้าปี 2558 ( 353 ) เอกสารประกันคุณภาพ
133 ภาวะการมีงานทำบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 307 ) เอกสารประกันคุณภาพ
134 แบบฟอร์มเลขานุการประกันคุณภาพ ( 277 ) เอกสารประกันคุณภาพ
135 ตารางสอน 2/2561 (Excel) ( 290 ) เอกสารประกันคุณภาพ
136 ตารางสอน 1/2561 (Excel) ( 236 ) เอกสารประกันคุณภาพ
137 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 404 ) เอกสารประกันคุณภาพ
138 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 416 ) เอกสารประกันคุณภาพ
139 สรุปข้อมูลแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( 270 ) เอกสารประกันคุณภาพ
140 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (ค.บ) ( 272 ) เอกสารประกันคุณภาพ
141 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (วท.บ.) ( 279 ) เอกสารประกันคุณภาพ
142 ข้อบังคับ การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ( 236 ) เอกสารประกันคุณภาพ
143 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 5 ( 295 ) เอกสารประกันคุณภาพ
144 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 2 ( 241 ) เอกสารประกันคุณภาพ
145 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/2 ( 295 ) เอกสารประกันคุณภาพ
146 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/1 ( 247 ) เอกสารประกันคุณภาพ
147 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) ( 237 ) เอกสารประกันคุณภาพ
148 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) ( 278 ) เอกสารประกันคุณภาพ
149 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ (5 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 348 ) เอกสารประกันคุณภาพ
150 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ (4 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 371 ) เอกสารประกันคุณภาพ
151 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 308 ) เอกสารงานวิชาการ
152 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ปี 2563 ( 245 ) เอกสารประกันคุณภาพ
153 ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 287 ) เอกสารงานวิชาการ
154 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 258 ) เอกสารงานวิชาการ
155 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ( 249 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
156 PL.202 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ( 576 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
157 แผนความต้องการงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 ( 278 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
158 08-ภาคผนวก ค ( 278 ) เอกสารงานวิชาการ
159 07-สารบัญ ( 282 ) เอกสารงานวิชาการ
160 06-ปกหลักสูตร ( 254 ) เอกสารงานวิชาการ
161 06-Template มคอ.2 ( 337 ) เอกสารงานวิชาการ
162 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( 663 ) เอกสารงานวิชาการ
163 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร ( 291 ) เอกสารงานวิชาการ
164 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ( 410 ) เอกสารงานวิชาการ
165 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ( 268 ) เอกสารงานวิชาการ
166 01-แบบสอบถามนักศึกษา ( 254 ) เอกสารงานวิชาการ
167 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) ( 285 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
168 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) ( 336 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
169 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 286 ) เอกสารงานวิชาการ
170 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ( 278 ) เอกสารอื่นๆ
171 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ( 216 ) เอกสารอื่นๆ
172 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1322 ) เอกสารงานพัสดุ
173 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ( 289 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
174 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 ( 296 ) เอกสารประกันคุณภาพ
175 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 332 ) เอกสารงานวิชาการ
176 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ( 377 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
177 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ( 244 ) เอกสารประกันคุณภาพ
178 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร ( 259 ) เอกสารประกันคุณภาพ
179 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** ( 660 ) เอกสารทางการเงิน
180 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) ( 981 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
181 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ ( 260 ) เอกสารประกันคุณภาพ
182 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา ( 270 ) เอกสารประกันคุณภาพ
183 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา ( 226 ) เอกสารประกันคุณภาพ
184 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. ( 286 ) เอกสารประกันคุณภาพ
185 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย ( 276 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
186 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 ( 613 ) เอกสารประกันคุณภาพ
187 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 ( 316 ) เอกสารประกันคุณภาพ
188 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) ( 250 ) เอกสารประกันคุณภาพ
189 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) ( 271 ) เอกสารประกันคุณภาพ
190 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 ( 286 ) เอกสารงานวิชาการ
191 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) ( 265 ) เอกสารประกันคุณภาพ
192 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 ( 304 ) เอกสารประกันคุณภาพ
193 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 ( 310 ) เอกสารประกันคุณภาพ
194 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 ( 336 ) เอกสารประกันคุณภาพ
195 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 ( 224 ) เอกสารประกันคุณภาพ
196 โควตา 3 ( 253 ) เอกสารประกันคุณภาพ
197 โควตา 2 ( 342 ) เอกสารประกันคุณภาพ
198 โควตา 1 ( 242 ) เอกสารประกันคุณภาพ
199 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** ( 409 ) เอกสารทางการเงิน
200 ตารางสอน 2 /2560 ( 249 ) เอกสารงานวิชาการ
201 ตารางสอน 1 /2560 ( 323 ) เอกสารงานวิชาการ
202 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี ( 223 ) เอกสารประกันคุณภาพ
203 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี ( 249 ) เอกสารประกันคุณภาพ
204 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 259 ) เอกสารงานวิชาการ
205 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 524 ) เอกสารงานวิชาการ
206 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 ( 279 ) เอกสารงานวิชาการ
207 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 271 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
208 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 288 ) เอกสารงานวิชาการ
209 การกรอกเอกสารและขั้นตอน(คุณวันวิสาข์) ( 46 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
210 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) ( 27 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
211 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) ( 32 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
212 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำวิชา (รศ.กาญจนา) ( 39 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
213 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา (ศ.มนัส ) ( 41 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
214 องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนที่ดี 1 บท (รศ.ดร.วิไลพร) ( 38 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
215 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ( 449 ) เอกสารอื่นๆ
216 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ( 617 ) เอกสารอื่นๆ
217 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** ( 476 ) เอกสารทางการเงิน
218 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 ( 278 ) เอกสารงานวิชาการ
219 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 ( 374 ) เอกสารงานวิชาการ
220 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) ( 591 ) เอกสารทางการเงิน
221 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ ( 597 ) เอกสารอื่นๆ
222 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ( 292 ) เอกสารงานวิชาการ
223 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** ( 543 ) เอกสารทางการเงิน
224 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** ( 344 ) เอกสารทางการเงิน
225 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 ( 316 ) เอกสารอื่นๆ
226 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 ( 265 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
227 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) ( 343 ) เอกสารอื่นๆ
228 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 399 ) เอกสารงานวิชาการ
229 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน ( 42 ) เอกสารอื่นๆ
230 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ( 371 ) เอกสารอื่นๆ
231 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 ( 442 ) เอกสารประกันคุณภาพ
232 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 447 ) เอกสารอื่นๆ
233 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 389 ) เอกสารอื่นๆ
234 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ( 338 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
235 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) ( 353 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
236 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ ( 382 ) เอกสารอื่นๆ
237 ตัวอย่างภาระงาน ( 397 ) เอกสารอื่นๆ
238 ตารางแสดงภาระงาน ( 322 ) เอกสารอื่นๆ
239 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 ( 328 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
240 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ( 308 ) เอกสารอื่นๆ
241 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning ( 329 ) เอกสารประกันคุณภาพ
242 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom ( 365 ) เอกสารประกันคุณภาพ
243 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 314 ) เอกสารอื่นๆ
244 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ( 292 ) เอกสารอื่นๆ
245 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 ( 318 ) เอกสารประกันคุณภาพ
246 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) ( 328 ) เอกสารงานวิชาการ
247 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( 285 ) เอกสารประกันคุณภาพ
248 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ( 261 ) เอกสารงานวิชาการ
249 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) ( 586 ) เอกสารประกันคุณภาพ
250 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) ( 404 ) เอกสารประกันคุณภาพ
251 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) ( 279 ) เอกสารประกันคุณภาพ
252 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) ( 270 ) เอกสารประกันคุณภาพ
253 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 ( 278 ) เอกสารประกันคุณภาพ
254 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 ( 239 ) เอกสารประกันคุณภาพ
255 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
256 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 ( 454 ) เอกสารประกันคุณภาพ
257 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 ( 279 ) เอกสารประกันคุณภาพ
258 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 ( 265 ) เอกสารประกันคุณภาพ
259 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 ( 363 ) เอกสารงานวิชาการ
260 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 ( 258 ) เอกสารงานวิชาการ
261 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 ( 324 ) เอกสารงานวิชาการ
262 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 277 ) เอกสารงานวิชาการ
263 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 252 ) เอกสารงานวิชาการ
264 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 268 ) เอกสารงานวิชาการ
265 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 341 ) เอกสารงานวิชาการ
266 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 293 ) เอกสารงานวิชาการ
267 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 258 ) เอกสารงานวิชาการ
268 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 254 ) เอกสารงานวิชาการ
269 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 379 ) เอกสารงานวิชาการ
270 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) ( 745 ) เอกสารงานวิชาการ
271 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ ( 262 ) เอกสารงานวิชาการ
272 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) ( 250 ) เอกสารงานวิชาการ
273 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (2-59) ( 336 ) เอกสารงานวิชาการ
274 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (1-59) ( 271 ) เอกสารงานวิชาการ
275 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2-59) ( 472 ) เอกสารงานวิชาการ
276 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) ( 1891 ) เอกสารงานวิชาการ
277 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 884 ) เอกสารงานวิชาการ
278 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 296 ) เอกสารงานวิชาการ
279 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ( 334 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
280 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) ( 324 ) เอกสารอื่นๆ
281 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 475 ) เอกสารทางการเงิน
282 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา ( 930 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
283 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 ( 442 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
284 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 398 ) เอกสารทางการเงิน
285 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** ( 367 ) เอกสารทางการเงิน
286 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** ( 461 ) เอกสารทางการเงิน
287 รายงานการประเมิณหลักสูตร ( 322 ) เอกสารอื่นๆ
288 ระบบกลไก(ร่าง) ( 361 ) เอกสารอื่นๆ
289 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ ( 357 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
290 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ( 364 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
291 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 ( 312 ) เอกสารงานวิชาการ
292 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 ( 407 ) เอกสารงานวิชาการ
293 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 ( 418 ) เอกสารงานวิชาการ
294 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 ( 411 ) เอกสารงานวิชาการ
295 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง ( 615 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
296 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) ( 2735 ) เอกสารทางการเงิน
297 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( 1895 ) เอกสารอื่นๆ
298 ใบขอไปต่างประเทศ ( 351 ) เอกสารอื่นๆ
299 ใบมอบหมายงาน ( 1404 ) เอกสารอื่นๆ
300 ใบยกเลิกวันลา ( 359 ) เอกสารอื่นๆ
301 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน ( 969 ) เอกสารอื่นๆ
302 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) ( 1891 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
303 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 455 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
304 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** ( 457 ) เอกสารทางการเงิน
305 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 ( 375 ) เอกสารอื่นๆ
306 แบบฟอร์มอ.พิเศษ ( 501 ) เอกสารงานวิชาการ
307 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ ( 347 ) เอกสารงานวิชาการ
308 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ ( 369 ) เอกสารงานวิชาการ
309 แบบฟอร์มตารางสอน ( 450 ) เอกสารงานวิชาการ
310 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 1143 ) เอกสารงานวิชาการ
311 ตารางสอน 1/2555 ( 528 ) เอกสารงานวิชาการ
312 ตารางสอน 2/2555 ( 368 ) เอกสารงานวิชาการ
313 ตารางสอน 1/2556 ( 414 ) เอกสารงานวิชาการ
314 ตารางสอน 2/2556 ( 362 ) เอกสารงานวิชาการ
315 ตารางสอน 2/2557 ( 485 ) เอกสารงานวิชาการ
316 ตารางสอน 1/2557 ( 568 ) เอกสารงานวิชาการ
317 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market ( 377 ) เอกสารงานพัสดุ
318 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา ( 438 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
319 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ( 2501 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
320 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ( 414 ) เอกสารงานพัสดุ
321 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย ( 353 ) เอกสารงานพัสดุ
322 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** ( 689 ) เอกสารทางการเงิน
323 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 495 ) เอกสารงานวิชาการ
324 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 441 ) เอกสารงานวิชาการ
325 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) ( 459 ) เอกสารงานวิชาการ
326 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ ( 697 ) เอกสารงานวิชาการ
327 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) ( 416 ) เอกสารงานวิชาการ
328 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ ( 421 ) เอกสารงานวิชาการ
329 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) ( 440 ) เอกสารงานวิชาการ
330 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) ( 623 ) เอกสารงานวิชาการ
331 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ( 412 ) เอกสารงานวิชาการ
332 รายงานประจำปี 2557 ( 454 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
333 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 457 ) เอกสารทางการเงิน
334 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ( 397 ) เอกสารอื่นๆ
335 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 ( 436 ) เอกสารงานวิชาการ
336 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 1158 ) เอกสารงานวิชาการ
337 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ ( 425 ) เอกสารงานวิชาการ
338 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 490 ) เอกสารงานวิชาการ
339 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ( 380 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
340 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ( 456 ) เอกสารงานวิชาการ
341 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ ( 472 ) เอกสารงานวิชาการ
342 ฟิสิกส์พื้นฐาน ( 509 ) เอกสารงานวิชาการ
343 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข ( 409 ) เอกสารงานวิชาการ
344 ชีววิทยาพื้นฐาน ( 397 ) เอกสารงานวิชาการ
345 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ ( 385 ) เอกสารงานวิชาการ
346 เคมี ( 738 ) เอกสารงานวิชาการ
347 คณิตศาสตร์ ( 653 ) เอกสารงานวิชาการ
348 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 ( 479 ) เอกสารอื่นๆ
349 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา ( 517 ) เอกสารงานวิชาการ
350 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) ( 1828 ) เอกสารทางการเงิน
351 ใบแก้ผลการเรียน M ( 355 ) เอกสารงานวิชาการ
352 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 605 ) เอกสารทางการเงิน
353 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 ( 377 ) เอกสารงานวิชาการ
354 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 ( 396 ) เอกสารงานวิชาการ
355 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 ( 397 ) เอกสารงานวิชาการ
356 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 ( 360 ) เอกสารงานวิชาการ
357 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 ( 370 ) เอกสารงานวิชาการ
358 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 ( 332 ) เอกสารงานวิชาการ
359 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 ( 380 ) เอกสารงานวิชาการ
360 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 ( 428 ) เอกสารงานวิชาการ
361 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 ( 412 ) เอกสารงานวิชาการ
362 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 ( 424 ) เอกสารงานวิชาการ
363 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี ( 404 ) เอกสารอื่นๆ
364 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 ( 421 ) เอกสารอื่นๆ
365 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 413 ) เอกสารงานวิชาการ
366 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ( 482 ) เอกสารงานวิชาการ
367 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ ( 588 ) เอกสารงานวิชาการ
368 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** ( 1715 ) เอกสารทางการเงิน
369 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 ( 442 ) เอกสารงานวิชาการ
370 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 ( 469 ) เอกสารงานวิชาการ
371 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) ( 500 ) เอกสารงานวิชาการ
372 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) ( 485 ) เอกสารงานวิชาการ
373 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร ( 674 ) เอกสารงานวิชาการ
374 แบบประเมินหลักสูตร 2553 ( 587 ) เอกสารงานวิชาการ
375 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ ( 924 ) เอกสารงานโครงการ
376 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน ( 503 ) เอกสารอื่นๆ
377 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( 653 ) เอกสารงานโครงการ
378 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ( 1082 ) เอกสารงานโครงการ
379 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา ( 631 ) เอกสารงานโครงการ
380 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) ( 851 ) เอกสารงานโครงการ
381 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต ( 1122 ) เอกสารงานวิชาการ
382 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน ( 481 ) เอกสารงานวิชาการ
383 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน ( 557 ) เอกสารอื่นๆ
384 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ ( 539 ) เอกสารงานวิชาการ
385 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ ( 630 ) เอกสารงานวิชาการ
386 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ ( 606 ) เอกสารงานวิชาการ
387 ใบมอบหมายงาน ( 1482 ) เอกสารทางการเงิน
388 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม ( 514 ) เอกสารอื่นๆ
389 PL.02 (วท.02) แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ ( 770 ) เอกสารงานโครงการ
390 แบบฟอร์มการดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอน ( 513 ) เอกสารงานวิชาการ
391 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 ( 523 ) เอกสารงานวิชาการ
392 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 ( 523 ) เอกสารงานวิชาการ
393 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 ( 555 ) เอกสารงานวิชาการ
394 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) ( 576 ) เอกสารทางการเงิน
395 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย ( 610 ) เอกสารทางการเงิน
396 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( 5604 ) เอกสารทางการเงิน
397 แบบฟอร์มตารางสอน ( 574 ) เอกสารงานวิชาการ
398 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษ ( 713 ) เอกสารงานวิชาการ
399 แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 581 ) เอกสารงานวิชาการ
400 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 ( 579 ) เอกสารอื่นๆ
401 วท-01 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ( 1073 ) เอกสารงานโครงการ
402 แบบฟอร์ม มคอ.6 ( 547 ) เอกสารงานวิชาการ
403 แบบฟอร์ม มคอ.4 ( 526 ) เอกสารงานวิชาการ
404 แบบฟอร์ม มคอ.3 ( 751 ) เอกสารงานวิชาการ
405 แบบฟอร์ม มคอ.5 ( 707 ) เอกสารงานวิชาการ
406 บันทึกข้อความขอเบิกเงินที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท ( 622 ) เอกสารทางการเงิน
407 ตารางวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2557-2561 ( 662 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
408 PL.07 (New 2556) ( 531 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
409 สัญญายืมเงิน(ใหม่) ( 944 ) เอกสารทางการเงิน
410 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( 1427 ) เอกสารทางการเงิน
411 ใบสำคัญรับเงิน(อื่นๆ) ( 1558 ) เอกสารทางการเงิน
412 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ) ( 680 ) เอกสารทางการเงิน
413 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะเดินทาง) ( 949 ) เอกสารทางการเงิน
414 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าที่พักเหมาจ่าย) **ใหม่** ( 864 ) เอกสารทางการเงิน
415 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว) ( 673 ) เอกสารทางการเงิน
416 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่าย(วิทยากร) ( 939 ) เอกสารทางการเงิน
417 ใบสำคัญรับเงิน(วิทยากร) ( 1257 ) เอกสารทางการเงิน
418 ตัวอย่างโครงการสัมมนาการประเมินผลและติดตามหลักสูตร ( 549 ) เอกสารงานวิชาการ
419 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร ( 37313 ) เอกสารทางการเงิน
420 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ ( 626 ) เอกสารงานวิชาการ
421 แบบฟอร์มรายงานผลการไปราชการ ( 1339 ) เอกสารทางการเงิน
422 แบบฟอร์มตารางสอน ( 3003 ) เอกสารงานวิชาการ
423 แบบฟอร์มแก้ผลการเรียน I ( 722 ) เอกสารงานวิชาการ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2565-2570 ( 79 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ( 92 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายเงิน ( 61 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ( 60 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 จัดกลุ่มครุภัณฑ์-เตรียมขนย้าย ( 207 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ( 230 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 ความเชื่อมโยง-ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 162 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 204 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 194 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 392 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ( 265 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ( 175 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ( 219 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2563) ( 214 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 รายงานสรุปประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ (วท.01) ( 445 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
16 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 436 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
17 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) ( 302 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ( 249 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
19 PL.202 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ( 576 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 แผนความต้องการงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 ( 278 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
21 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) ( 285 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
22 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) ( 336 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
23 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) ( 981 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
24 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย ( 276 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
25 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 ( 265 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
26 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) ( 353 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
27 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 ( 442 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
28 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ ( 357 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
29 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ( 364 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
30 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) ( 1891 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
31 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา ( 438 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
32 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ( 2501 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
33 รายงานประจำปี 2557 ( 454 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
34 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ( 380 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
35 ตารางวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2557-2561 ( 662 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
36 PL.07 (New 2556) ( 531 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 **มีผลใช้บังคับ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไป** ( 20 ) เอกสารทางการเงิน
2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป **ใหม่** ( 91 ) เอกสารทางการเงิน
3 ประกาศเรื่องอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2564 **ใหม่** ( 93 ) เอกสารทางการเงิน
4 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ( 104 ) เอกสารทางการเงิน
5 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ SCB Business Net ( 97 ) เอกสารทางการเงิน
6 อัตราค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ของหน่วยงาน **new** ( 114 ) เอกสารทางการเงิน
7 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **ใหม่** ( 101 ) เอกสารทางการเงิน
8 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในยุคโควิด **ใหม่** ( 276 ) เอกสารทางการเงิน
9 ความแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม ( 179 ) เอกสารทางการเงิน
10 แนวปฏบัติการเบิกจ่ายเงินยืม ( 319 ) เอกสารทางการเงิน
11 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** ( 660 ) เอกสารทางการเงิน
12 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** ( 409 ) เอกสารทางการเงิน
13 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** ( 476 ) เอกสารทางการเงิน
14 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) ( 591 ) เอกสารทางการเงิน
15 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** ( 543 ) เอกสารทางการเงิน
16 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** ( 344 ) เอกสารทางการเงิน
17 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 475 ) เอกสารทางการเงิน
18 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 398 ) เอกสารทางการเงิน
19 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** ( 367 ) เอกสารทางการเงิน
20 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** ( 461 ) เอกสารทางการเงิน
21 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) ( 2735 ) เอกสารทางการเงิน
22 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** ( 457 ) เอกสารทางการเงิน
23 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** ( 689 ) เอกสารทางการเงิน
24 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 457 ) เอกสารทางการเงิน
25 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) ( 1828 ) เอกสารทางการเงิน
26 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 605 ) เอกสารทางการเงิน
27 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** ( 1715 ) เอกสารทางการเงิน
28 ใบมอบหมายงาน ( 1482 ) เอกสารทางการเงิน
29 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) ( 576 ) เอกสารทางการเงิน
30 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย ( 610 ) เอกสารทางการเงิน
31 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( 5604 ) เอกสารทางการเงิน
32 บันทึกข้อความขอเบิกเงินที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท ( 622 ) เอกสารทางการเงิน
33 สัญญายืมเงิน(ใหม่) ( 944 ) เอกสารทางการเงิน
34 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( 1427 ) เอกสารทางการเงิน
35 ใบสำคัญรับเงิน(อื่นๆ) ( 1558 ) เอกสารทางการเงิน
36 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ) ( 680 ) เอกสารทางการเงิน
37 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะเดินทาง) ( 949 ) เอกสารทางการเงิน
38 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าที่พักเหมาจ่าย) **ใหม่** ( 864 ) เอกสารทางการเงิน
39 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว) ( 673 ) เอกสารทางการเงิน
40 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่าย(วิทยากร) ( 939 ) เอกสารทางการเงิน
41 ใบสำคัญรับเงิน(วิทยากร) ( 1257 ) เอกสารทางการเงิน
42 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร ( 37313 ) เอกสารทางการเงิน
43 แบบฟอร์มรายงานผลการไปราชการ ( 1339 ) เอกสารทางการเงิน
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แบบฟอร์มการสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Socrative ( 75 ) เอกสารงานวิชาการ
2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ( 76 ) เอกสารงานวิชาการ
3 ตัวอย่างภาระงานอาจารย์พิเศษ ( 75 ) เอกสารงานวิชาการ
4 ตัวอย่างภาระงานอาจารย์ประจำ ( 79 ) เอกสารงานวิชาการ
5 ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางสอน Excel ( 79 ) เอกสารงานวิชาการ
6 ตัวอย่างแบบฟอร์มขอสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ( 76 ) เอกสารงานวิชาการ
7 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 125 ) เอกสารงานวิชาการ
8 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 125 ) เอกสารงานวิชาการ
9 ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2563 ( 172 ) เอกสารงานวิชาการ
10 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 165 ) เอกสารงานวิชาการ
11 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 164 ) เอกสารงานวิชาการ
12 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 157 ) เอกสารงานวิชาการ
13 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 150 ) เอกสารงานวิชาการ
14 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 145 ) เอกสารงานวิชาการ
15 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 149 ) เอกสารงานวิชาการ
16 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 143 ) เอกสารงานวิชาการ
17 รหัสห้องสอบ ไฟล์ Word ( 267 ) เอกสารงานวิชาการ
18 รหัสห้องสอบ ไฟล์ pdf ( 153 ) เอกสารงานวิชาการ
19 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ Word ( 166 ) เอกสารงานวิชาการ
20 คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ ไฟล์ pdf ( 305 ) เอกสารงานวิชาการ
21 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ word ( 291 ) เอกสารงานวิชาการ
22 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ pdf ( 182 ) เอกสารงานวิชาการ
23 ตารางกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 200 ) เอกสารงานวิชาการ
24 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 187 ) เอกสารงานวิชาการ
25 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 219 ) เอกสารงานวิชาการ
26 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 256 ) เอกสารงานวิชาการ
27 ตารางสอบกลางภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 222 ) เอกสารงานวิชาการ
28 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการรับตรง ( 215 ) เอกสารงานวิชาการ
29 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 237 ) เอกสารงานวิชาการ
30 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 308 ) เอกสารงานวิชาการ
31 ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 287 ) เอกสารงานวิชาการ
32 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 258 ) เอกสารงานวิชาการ
33 08-ภาคผนวก ค ( 278 ) เอกสารงานวิชาการ
34 07-สารบัญ ( 282 ) เอกสารงานวิชาการ
35 06-ปกหลักสูตร ( 254 ) เอกสารงานวิชาการ
36 06-Template มคอ.2 ( 337 ) เอกสารงานวิชาการ
37 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( 663 ) เอกสารงานวิชาการ
38 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร ( 291 ) เอกสารงานวิชาการ
39 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ( 410 ) เอกสารงานวิชาการ
40 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ( 268 ) เอกสารงานวิชาการ
41 01-แบบสอบถามนักศึกษา ( 254 ) เอกสารงานวิชาการ
42 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 286 ) เอกสารงานวิชาการ
43 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 332 ) เอกสารงานวิชาการ
44 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 ( 286 ) เอกสารงานวิชาการ
45 ตารางสอน 2 /2560 ( 249 ) เอกสารงานวิชาการ
46 ตารางสอน 1 /2560 ( 323 ) เอกสารงานวิชาการ
47 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 259 ) เอกสารงานวิชาการ
48 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 524 ) เอกสารงานวิชาการ
49 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 ( 279 ) เอกสารงานวิชาการ
50 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 288 ) เอกสารงานวิชาการ
51 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 ( 278 ) เอกสารงานวิชาการ
52 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 ( 374 ) เอกสารงานวิชาการ
53 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ( 292 ) เอกสารงานวิชาการ
54 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 399 ) เอกสารงานวิชาการ
55 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) ( 328 ) เอกสารงานวิชาการ
56 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ( 261 ) เอกสารงานวิชาการ
57 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 ( 363 ) เอกสารงานวิชาการ
58 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 ( 258 ) เอกสารงานวิชาการ
59 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 ( 324 ) เอกสารงานวิชาการ
60 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 277 ) เอกสารงานวิชาการ
61 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 252 ) เอกสารงานวิชาการ
62 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 268 ) เอกสารงานวิชาการ
63 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 341 ) เอกสารงานวิชาการ
64 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 293 ) เอกสารงานวิชาการ
65 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 258 ) เอกสารงานวิชาการ
66 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 254 ) เอกสารงานวิชาการ
67 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 379 ) เอกสารงานวิชาการ
68 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) ( 745 ) เอกสารงานวิชาการ
69 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ ( 262 ) เอกสารงานวิชาการ
70 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) ( 250 ) เอกสารงานวิชาการ
71 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (2-59) ( 336 ) เอกสารงานวิชาการ
72 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (1-59) ( 271 ) เอกสารงานวิชาการ
73 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2-59) ( 472 ) เอกสารงานวิชาการ
74 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) ( 1891 ) เอกสารงานวิชาการ
75 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 884 ) เอกสารงานวิชาการ
76 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 296 ) เอกสารงานวิชาการ
77 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 ( 312 ) เอกสารงานวิชาการ
78 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 ( 407 ) เอกสารงานวิชาการ
79 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 ( 418 ) เอกสารงานวิชาการ
80 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 ( 411 ) เอกสารงานวิชาการ
81 แบบฟอร์มอ.พิเศษ ( 501 ) เอกสารงานวิชาการ
82 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ ( 347 ) เอกสารงานวิชาการ
83 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ ( 369 ) เอกสารงานวิชาการ
84 แบบฟอร์มตารางสอน ( 450 ) เอกสารงานวิชาการ
85 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 1143 ) เอกสารงานวิชาการ
86 ตารางสอน 1/2555 ( 528 ) เอกสารงานวิชาการ
87 ตารางสอน 2/2555 ( 368 ) เอกสารงานวิชาการ
88 ตารางสอน 1/2556 ( 414 ) เอกสารงานวิชาการ
89 ตารางสอน 2/2556 ( 362 ) เอกสารงานวิชาการ
90 ตารางสอน 2/2557 ( 485 ) เอกสารงานวิชาการ
91 ตารางสอน 1/2557 ( 568 ) เอกสารงานวิชาการ
92 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 495 ) เอกสารงานวิชาการ
93 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 441 ) เอกสารงานวิชาการ
94 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) ( 459 ) เอกสารงานวิชาการ
95 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ ( 697 ) เอกสารงานวิชาการ
96 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) ( 416 ) เอกสารงานวิชาการ
97 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ ( 421 ) เอกสารงานวิชาการ
98 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) ( 440 ) เอกสารงานวิชาการ
99 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) ( 623 ) เอกสารงานวิชาการ
100 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ( 412 ) เอกสารงานวิชาการ
101 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 ( 436 ) เอกสารงานวิชาการ
102 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 1158 ) เอกสารงานวิชาการ
103 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ ( 425 ) เอกสารงานวิชาการ
104 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 490 ) เอกสารงานวิชาการ
105 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ( 456 ) เอกสารงานวิชาการ
106 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ ( 472 ) เอกสารงานวิชาการ
107 ฟิสิกส์พื้นฐาน ( 509 ) เอกสารงานวิชาการ
108 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข ( 409 ) เอกสารงานวิชาการ
109 ชีววิทยาพื้นฐาน ( 397 ) เอกสารงานวิชาการ
110 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ ( 385 ) เอกสารงานวิชาการ
111 เคมี ( 738 ) เอกสารงานวิชาการ
112 คณิตศาสตร์ ( 653 ) เอกสารงานวิชาการ
113 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา ( 517 ) เอกสารงานวิชาการ
114 ใบแก้ผลการเรียน M ( 355 ) เอกสารงานวิชาการ
115 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 ( 377 ) เอกสารงานวิชาการ
116 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 ( 396 ) เอกสารงานวิชาการ
117 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 ( 397 ) เอกสารงานวิชาการ
118 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 ( 360 ) เอกสารงานวิชาการ
119 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 ( 370 ) เอกสารงานวิชาการ
120 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 ( 332 ) เอกสารงานวิชาการ
121 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 ( 380 ) เอกสารงานวิชาการ
122 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 ( 428 ) เอกสารงานวิชาการ
123 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 ( 412 ) เอกสารงานวิชาการ
124 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 ( 424 ) เอกสารงานวิชาการ
125 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 413 ) เอกสารงานวิชาการ
126 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ( 482 ) เอกสารงานวิชาการ
127 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ ( 588 ) เอกสารงานวิชาการ
128 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 ( 442 ) เอกสารงานวิชาการ
129 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 ( 469 ) เอกสารงานวิชาการ
130 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) ( 500 ) เอกสารงานวิชาการ
131 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) ( 485 ) เอกสารงานวิชาการ
132 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร ( 674 ) เอกสารงานวิชาการ
133 แบบประเมินหลักสูตร 2553 ( 587 ) เอกสารงานวิชาการ
134 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต ( 1122 ) เอกสารงานวิชาการ
135 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน ( 481 ) เอกสารงานวิชาการ
136 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ ( 539 ) เอกสารงานวิชาการ
137 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ ( 630 ) เอกสารงานวิชาการ
138 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ ( 606 ) เอกสารงานวิชาการ
139 แบบฟอร์มการดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอน ( 513 ) เอกสารงานวิชาการ
140 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 ( 523 ) เอกสารงานวิชาการ
141 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 ( 523 ) เอกสารงานวิชาการ
142 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 ( 555 ) เอกสารงานวิชาการ
143 แบบฟอร์มตารางสอน ( 574 ) เอกสารงานวิชาการ
144 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษ ( 713 ) เอกสารงานวิชาการ
145 แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 581 ) เอกสารงานวิชาการ
146 แบบฟอร์ม มคอ.6 ( 547 ) เอกสารงานวิชาการ
147 แบบฟอร์ม มคอ.4 ( 526 ) เอกสารงานวิชาการ
148 แบบฟอร์ม มคอ.3 ( 751 ) เอกสารงานวิชาการ
149 แบบฟอร์ม มคอ.5 ( 707 ) เอกสารงานวิชาการ
150 ตัวอย่างโครงการสัมมนาการประเมินผลและติดตามหลักสูตร ( 549 ) เอกสารงานวิชาการ
151 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ ( 626 ) เอกสารงานวิชาการ
152 แบบฟอร์มตารางสอน ( 3003 ) เอกสารงานวิชาการ
153 แบบฟอร์มแก้ผลการเรียน I ( 722 ) เอกสารงานวิชาการ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แบบฟอร์มโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 82 ) เอกสารงานโครงการ
2 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ ( 924 ) เอกสารงานโครงการ
3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( 653 ) เอกสารงานโครงการ
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ( 1082 ) เอกสารงานโครงการ
5 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา ( 631 ) เอกสารงานโครงการ
6 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) ( 851 ) เอกสารงานโครงการ
7 PL.02 (วท.02) แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ ( 770 ) เอกสารงานโครงการ
8 วท-01 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ( 1073 ) เอกสารงานโครงการ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แบบฟอร์ม ktb ยุทธศาสตร์ / อพสธ. ( 90 ) เอกสารงานพัสดุ
2 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ ( 93 ) เอกสารงานพัสดุ
3 แบบยื่นข้อมูล SCB-Business-net ( 230 ) เอกสารงานพัสดุ
4 แบบยื่นข้อมูล KTB corporate online ( 273 ) เอกสารงานพัสดุ
5 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ( 204 ) เอกสารงานพัสดุ
6 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ( 259 ) เอกสารงานพัสดุ
7 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1322 ) เอกสารงานพัสดุ
8 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market ( 377 ) เอกสารงานพัสดุ
9 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ( 414 ) เอกสารงานพัสดุ
10 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย ( 353 ) เอกสารงานพัสดุ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ขอเบิกงบประมาณสนับสนุนการทำบุญนักศึกษาเสียชีวิต ( 41 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
2 แบบฟอร์มสำรวจแผนโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 62 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ความช่วยเหลือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)(คณะร่วมผลิต) ( 820 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
4 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ความช่วยเหลือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ( 753 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
5 แบบเสนอชื่อนักศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2565 ( 58 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
6 แผนโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ( 148 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
7 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 ( 226 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
8 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ( 190 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
9 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ( 289 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
10 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ( 377 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
11 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 271 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
12 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ( 338 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
13 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 ( 328 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
14 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ( 334 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
15 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา ( 930 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
16 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง ( 615 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
17 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 455 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 สรุปแผนรับนักศึกษา รับเข้าปีการศึกษา 2564 ( 48 ) เอกสารประกันคุณภาพ
2 จำนวนนักศึกษาคงปัจจุบัน-สำเร็จการศึกษา 2557-2564 ( 53 ) เอกสารประกันคุณภาพ
3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 57 ) เอกสารประกันคุณภาพ
4 สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 62 ) เอกสารประกันคุณภาพ
5 สถิติจำนวนการรับเข้าศึกษาจำแนกตามวิธีการรับ ( 41 ) เอกสารประกันคุณภาพ
6 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับตรงอิสระ ( 44 ) เอกสารประกันคุณภาพ
7 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Admission ( 45 ) เอกสารประกันคุณภาพ
8 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ( 46 ) เอกสารประกันคุณภาพ
9 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน ( 44 ) เอกสารประกันคุณภาพ
10 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 59 ) เอกสารประกันคุณภาพ
11 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะครุศาสตร์) ( 51 ) เอกสารประกันคุณภาพ
12 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ( 51 ) เอกสารประกันคุณภาพ
13 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ( 47 ) เอกสารประกันคุณภาพ
14 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะวิทยาศาสตร์) ( 51 ) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 156 ) เอกสารประกันคุณภาพ
16 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 128 ) เอกสารประกันคุณภาพ
17 ตารางสรุปแผนการรับนักศึกษา รอบที่ 1-5 ปีการศึกษา 2563 ( 147 ) เอกสารประกันคุณภาพ
18 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ( 125 ) เอกสารประกันคุณภาพ
19 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ปีการศึกษา 2563 ( 163 ) เอกสารประกันคุณภาพ
20 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (ค.บ.) ปีการศึกษา 2563 ( 142 ) เอกสารประกันคุณภาพ
21 สถิติจำนวนนักศึกาษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 ( 146 ) เอกสารประกันคุณภาพ
22 สถิติจำนวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 340 ) เอกสารประกันคุณภาพ
23 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 166 ) เอกสารประกันคุณภาพ
24 ภาระงานสอน 2-2562 ( 214 ) เอกสารประกันคุณภาพ
25 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 2-2562 ( 303 ) เอกสารประกันคุณภาพ
26 ภาระงานสอน 1-2562 ( 179 ) เอกสารประกันคุณภาพ
27 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 1-2562 ( 195 ) เอกสารประกันคุณภาพ
28 ตารางสอนรวม 2-2562 ( 196 ) เอกสารประกันคุณภาพ
29 ตารางสอนรวม 1-2562 ( 164 ) เอกสารประกันคุณภาพ
30 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 2-2562 ( 243 ) เอกสารประกันคุณภาพ
31 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 2-2562 ( 182 ) เอกสารประกันคุณภาพ
32 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 1-2562 ( 177 ) เอกสารประกันคุณภาพ
33 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 1-2562 ( 155 ) เอกสารประกันคุณภาพ
34 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 318 ) เอกสารประกันคุณภาพ
35 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 219 ) เอกสารประกันคุณภาพ
36 สรุปข้อมูลการรับนักศึกษา ปี 2562 ( 189 ) เอกสารประกันคุณภาพ
37 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 218 ) เอกสารประกันคุณภาพ
38 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 186 ) เอกสารประกันคุณภาพ
39 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 188 ) เอกสารประกันคุณภาพ
40 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 161 ) เอกสารประกันคุณภาพ
41 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 196 ) เอกสารประกันคุณภาพ
42 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 159 ) เอกสารประกันคุณภาพ
43 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5.5 การรับตรงอิสระ ( 157 ) เอกสารประกันคุณภาพ
44 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ( 330 ) เอกสารประกันคุณภาพ
45 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ( 267 ) เอกสารประกันคุณภาพ
46 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เพิ่มเติม) ( 242 ) เอกสารประกันคุณภาพ
47 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ( 241 ) เอกสารประกันคุณภาพ
48 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ( 173 ) เอกสารประกันคุณภาพ
49 ระบบกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ( 801 ) เอกสารประกันคุณภาพ
50 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) เข้าปี 2557 ( 241 ) เอกสารประกันคุณภาพ
51 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) เข้าปี 2558 ( 353 ) เอกสารประกันคุณภาพ
52 ภาวะการมีงานทำบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 307 ) เอกสารประกันคุณภาพ
53 แบบฟอร์มเลขานุการประกันคุณภาพ ( 277 ) เอกสารประกันคุณภาพ
54 ตารางสอน 2/2561 (Excel) ( 290 ) เอกสารประกันคุณภาพ
55 ตารางสอน 1/2561 (Excel) ( 236 ) เอกสารประกันคุณภาพ
56 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 404 ) เอกสารประกันคุณภาพ
57 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 416 ) เอกสารประกันคุณภาพ
58 สรุปข้อมูลแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( 270 ) เอกสารประกันคุณภาพ
59 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (ค.บ) ( 272 ) เอกสารประกันคุณภาพ
60 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (วท.บ.) ( 279 ) เอกสารประกันคุณภาพ
61 ข้อบังคับ การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ( 236 ) เอกสารประกันคุณภาพ
62 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 5 ( 295 ) เอกสารประกันคุณภาพ
63 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 2 ( 241 ) เอกสารประกันคุณภาพ
64 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/2 ( 295 ) เอกสารประกันคุณภาพ
65 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/1 ( 247 ) เอกสารประกันคุณภาพ
66 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) ( 237 ) เอกสารประกันคุณภาพ
67 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) ( 278 ) เอกสารประกันคุณภาพ
68 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ (5 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 348 ) เอกสารประกันคุณภาพ
69 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ (4 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 371 ) เอกสารประกันคุณภาพ
70 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ปี 2563 ( 245 ) เอกสารประกันคุณภาพ
71 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 ( 296 ) เอกสารประกันคุณภาพ
72 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ( 244 ) เอกสารประกันคุณภาพ
73 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร ( 259 ) เอกสารประกันคุณภาพ
74 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ ( 260 ) เอกสารประกันคุณภาพ
75 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา ( 270 ) เอกสารประกันคุณภาพ
76 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา ( 226 ) เอกสารประกันคุณภาพ
77 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. ( 286 ) เอกสารประกันคุณภาพ
78 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 ( 613 ) เอกสารประกันคุณภาพ
79 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 ( 316 ) เอกสารประกันคุณภาพ
80 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) ( 250 ) เอกสารประกันคุณภาพ
81 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) ( 271 ) เอกสารประกันคุณภาพ
82 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) ( 265 ) เอกสารประกันคุณภาพ
83 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 ( 304 ) เอกสารประกันคุณภาพ
84 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 ( 310 ) เอกสารประกันคุณภาพ
85 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 ( 336 ) เอกสารประกันคุณภาพ
86 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 ( 224 ) เอกสารประกันคุณภาพ
87 โควตา 3 ( 253 ) เอกสารประกันคุณภาพ
88 โควตา 2 ( 342 ) เอกสารประกันคุณภาพ
89 โควตา 1 ( 242 ) เอกสารประกันคุณภาพ
90 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี ( 223 ) เอกสารประกันคุณภาพ
91 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี ( 249 ) เอกสารประกันคุณภาพ
92 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 ( 442 ) เอกสารประกันคุณภาพ
93 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning ( 329 ) เอกสารประกันคุณภาพ
94 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom ( 365 ) เอกสารประกันคุณภาพ
95 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 ( 318 ) เอกสารประกันคุณภาพ
96 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( 285 ) เอกสารประกันคุณภาพ
97 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) ( 586 ) เอกสารประกันคุณภาพ
98 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) ( 404 ) เอกสารประกันคุณภาพ
99 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) ( 279 ) เอกสารประกันคุณภาพ
100 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) ( 270 ) เอกสารประกันคุณภาพ
101 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 ( 278 ) เอกสารประกันคุณภาพ
102 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 ( 239 ) เอกสารประกันคุณภาพ
103 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
104 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 ( 454 ) เอกสารประกันคุณภาพ
105 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 ( 279 ) เอกสารประกันคุณภาพ
106 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 ( 265 ) เอกสารประกันคุณภาพ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ทดสอบเอกสาร ( 188 ) เอกสารอื่นๆ
2 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน ( 216 ) เอกสารอื่นๆ
3 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ( 278 ) เอกสารอื่นๆ
4 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ( 216 ) เอกสารอื่นๆ
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ( 449 ) เอกสารอื่นๆ
6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ( 617 ) เอกสารอื่นๆ
7 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ ( 597 ) เอกสารอื่นๆ
8 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 ( 316 ) เอกสารอื่นๆ
9 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) ( 343 ) เอกสารอื่นๆ
10 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน ( 42 ) เอกสารอื่นๆ
11 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ( 371 ) เอกสารอื่นๆ
12 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 447 ) เอกสารอื่นๆ
13 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 389 ) เอกสารอื่นๆ
14 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ ( 382 ) เอกสารอื่นๆ
15 ตัวอย่างภาระงาน ( 397 ) เอกสารอื่นๆ
16 ตารางแสดงภาระงาน ( 322 ) เอกสารอื่นๆ
17 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ( 308 ) เอกสารอื่นๆ
18 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 314 ) เอกสารอื่นๆ
19 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ( 292 ) เอกสารอื่นๆ
20 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) ( 324 ) เอกสารอื่นๆ
21 รายงานการประเมิณหลักสูตร ( 322 ) เอกสารอื่นๆ
22 ระบบกลไก(ร่าง) ( 361 ) เอกสารอื่นๆ
23 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( 1895 ) เอกสารอื่นๆ
24 ใบขอไปต่างประเทศ ( 351 ) เอกสารอื่นๆ
25 ใบมอบหมายงาน ( 1404 ) เอกสารอื่นๆ
26 ใบยกเลิกวันลา ( 359 ) เอกสารอื่นๆ
27 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน ( 969 ) เอกสารอื่นๆ
28 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 ( 375 ) เอกสารอื่นๆ
29 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ( 397 ) เอกสารอื่นๆ
30 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 ( 479 ) เอกสารอื่นๆ
31 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี ( 404 ) เอกสารอื่นๆ
32 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 ( 421 ) เอกสารอื่นๆ
33 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน ( 503 ) เอกสารอื่นๆ
34 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน ( 557 ) เอกสารอื่นๆ
35 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม ( 514 ) เอกสารอื่นๆ
36 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 ( 579 ) เอกสารอื่นๆ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แบบฟอร์ม ktb ยุทธศาสตร์ / อพสธ. ( 78 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
2 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ ( 67 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กรณีจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท ( 180 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
4 แบบฟอร์มตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย ( 542 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
5 ใบนำเข้าเอกเซล ( 329 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
6 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ( 185 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
7 ตัวอย่างใบส่งของ ( 186 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
8 ใบเสนอราคา ( 190 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์