science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

เอกสารดาวน์โหลด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ขอเบิกงบประมาณสนับสนุนการทำบุญนักศึกษาเสียชีวิต ( 15 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
2 แบบฟอร์มสำรวจแผนโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 31 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 สรุปแผนรับนักศึกษา รับเข้าปีการศึกษา 2564 ( 27 ) เอกสารประกันคุณภาพ
4 จำนวนนักศึกษาคงปัจจุบัน-สำเร็จการศึกษา 2557-2564 ( 32 ) เอกสารประกันคุณภาพ
5 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 33 ) เอกสารประกันคุณภาพ
6 สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 38 ) เอกสารประกันคุณภาพ
7 สถิติจำนวนการรับเข้าศึกษาจำแนกตามวิธีการรับ ( 20 ) เอกสารประกันคุณภาพ
8 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับตรงอิสระ ( 23 ) เอกสารประกันคุณภาพ
9 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Admission ( 22 ) เอกสารประกันคุณภาพ
10 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ( 23 ) เอกสารประกันคุณภาพ
11 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน ( 21 ) เอกสารประกันคุณภาพ
12 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 33 ) เอกสารประกันคุณภาพ
13 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะครุศาสตร์) ( 29 ) เอกสารประกันคุณภาพ
14 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ( 26 ) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ( 25 ) เอกสารประกันคุณภาพ
16 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะวิทยาศาสตร์) ( 27 ) เอกสารประกันคุณภาพ
17 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ความช่วยเหลือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)(คณะร่วมผลิต) ( 730 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
18 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ความช่วยเหลือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ( 624 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
19 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2565-2570 ( 45 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 แบบเสนอชื่อนักศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2565 ( 35 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
21 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ( 62 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
22 แบบฟอร์มโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 60 ) เอกสารงานโครงการ
23 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป **ใหม่** ( 63 ) เอกสารทางการเงิน
24 แบบฟอร์ม ktb ยุทธศาสตร์ / อพสธ. ( 51 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
25 แบบฟอร์ม ktb ยุทธศาสตร์ / อพสธ. ( 61 ) เอกสารงานพัสดุ
26 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายเงิน ( 41 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
27 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ( 41 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
28 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ ( 49 ) เอกสารงานพัสดุ
29 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ ( 43 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
30 แบบฟอร์มการสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Socrative ( 51 ) เอกสารงานวิชาการ
31 ตัวอย่างแบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ( 54 ) เอกสารงานวิชาการ
32 ตัวอย่างภาระงานอาจารย์พิเศษ ( 52 ) เอกสารงานวิชาการ
33 ตัวอย่างภาระงานอาจารย์ประจำ ( 54 ) เอกสารงานวิชาการ
34 ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางสอน Excel ( 57 ) เอกสารงานวิชาการ
35 ตัวอย่างแบบฟอร์มขอสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ( 56 ) เอกสารงานวิชาการ
36 ประกาศเรื่องอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2564 **ใหม่** ( 69 ) เอกสารทางการเงิน
37 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ( 69 ) เอกสารทางการเงิน
38 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ SCB Business Net ( 68 ) เอกสารทางการเงิน
39 อัตราค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ของหน่วยงาน **new** ( 87 ) เอกสารทางการเงิน
40 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **ใหม่** ( 72 ) เอกสารทางการเงิน
41 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในยุคโควิด **ใหม่** ( 170 ) เอกสารทางการเงิน
42 จัดกลุ่มครุภัณฑ์-เตรียมขนย้าย ( 179 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
43 แผนโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ( 120 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
44 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 103 ) เอกสารงานวิชาการ
45 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 100 ) เอกสารงานวิชาการ
46 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 134 ) เอกสารประกันคุณภาพ
47 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 106 ) เอกสารประกันคุณภาพ
48 ตารางสรุปแผนการรับนักศึกษา รอบที่ 1-5 ปีการศึกษา 2563 ( 122 ) เอกสารประกันคุณภาพ
49 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ( 100 ) เอกสารประกันคุณภาพ
50 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ปีการศึกษา 2563 ( 138 ) เอกสารประกันคุณภาพ
51 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (ค.บ.) ปีการศึกษา 2563 ( 116 ) เอกสารประกันคุณภาพ
52 สถิติจำนวนนักศึกาษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 ( 119 ) เอกสารประกันคุณภาพ
53 สถิติจำนวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 233 ) เอกสารประกันคุณภาพ
54 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 140 ) เอกสารประกันคุณภาพ
55 แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ( 124 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
56 ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2563 ( 149 ) เอกสารงานวิชาการ
57 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 143 ) เอกสารงานวิชาการ
58 ความเชื่อมโยง-ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 139 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
59 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 ( 203 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
60 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ( 168 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
61 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 178 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
62 แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 171 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
63 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 261 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
64 PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ( 181 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
65 PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ( 151 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
66 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ( 192 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
67 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2563) ( 191 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
68 ภาระงานสอน 2-2562 ( 186 ) เอกสารประกันคุณภาพ
69 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 2-2562 ( 207 ) เอกสารประกันคุณภาพ
70 ภาระงานสอน 1-2562 ( 157 ) เอกสารประกันคุณภาพ
71 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 1-2562 ( 172 ) เอกสารประกันคุณภาพ
72 ตารางสอนรวม 2-2562 ( 172 ) เอกสารประกันคุณภาพ
73 ตารางสอนรวม 1-2562 ( 144 ) เอกสารประกันคุณภาพ
74 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 2-2562 ( 162 ) เอกสารประกันคุณภาพ
75 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 2-2562 ( 158 ) เอกสารประกันคุณภาพ
76 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 1-2562 ( 155 ) เอกสารประกันคุณภาพ
77 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 1-2562 ( 136 ) เอกสารประกันคุณภาพ
78 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
79 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 192 ) เอกสารประกันคุณภาพ
80 แบบยื่นข้อมูล SCB-Business-net ( 200 ) เอกสารงานพัสดุ
81 แบบยื่นข้อมูล KTB corporate online ( 193 ) เอกสารงานพัสดุ
82 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ( 178 ) เอกสารงานพัสดุ
83 สรุปข้อมูลการรับนักศึกษา ปี 2562 ( 169 ) เอกสารประกันคุณภาพ
84 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 192 ) เอกสารประกันคุณภาพ
85 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 166 ) เอกสารประกันคุณภาพ
86 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 165 ) เอกสารประกันคุณภาพ
87 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 141 ) เอกสารประกันคุณภาพ
88 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 175 ) เอกสารประกันคุณภาพ
89 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 135 ) เอกสารประกันคุณภาพ
90 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5.5 การรับตรงอิสระ ( 137 ) เอกสารประกันคุณภาพ
91 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ( 280 ) เอกสารประกันคุณภาพ
92 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ( 166 ) เอกสารประกันคุณภาพ
93 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เพิ่มเติม) ( 219 ) เอกสารประกันคุณภาพ
94 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ( 222 ) เอกสารประกันคุณภาพ
95 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ( 149 ) เอกสารประกันคุณภาพ
96 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 141 ) เอกสารงานวิชาการ
97 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 137 ) เอกสารงานวิชาการ
98 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 130 ) เอกสารงานวิชาการ
99 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 125 ) เอกสารงานวิชาการ
100 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 127 ) เอกสารงานวิชาการ
101 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 122 ) เอกสารงานวิชาการ
102 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กรณีจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท ( 157 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
103 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ( 164 ) เอกสารงานพัสดุ
104 แบบฟอร์มตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย ( 423 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
105 ใบนำเข้าเอกเซล ( 200 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
106 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ( 158 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
107 ตัวอย่างใบส่งของ ( 164 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
108 ใบเสนอราคา ( 169 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
109 ความแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม ( 159 ) เอกสารทางการเงิน
110 รหัสห้องสอบ ไฟล์ Word ( 158 ) เอกสารงานวิชาการ
111 รหัสห้องสอบ ไฟล์ pdf ( 135 ) เอกสารงานวิชาการ
112 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ Word ( 146 ) เอกสารงานวิชาการ
113 คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ ไฟล์ pdf ( 155 ) เอกสารงานวิชาการ
114 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ word ( 269 ) เอกสารงานวิชาการ
115 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ pdf ( 145 ) เอกสารงานวิชาการ
116 ตารางกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 179 ) เอกสารงานวิชาการ
117 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 169 ) เอกสารงานวิชาการ
118 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 197 ) เอกสารงานวิชาการ
119 ทดสอบเอกสาร ( 165 ) เอกสารอื่นๆ
120 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน ( 193 ) เอกสารอื่นๆ
121 รายงานสรุปประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ (วท.01) ( 415 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
122 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 236 ) เอกสารงานวิชาการ
123 ตารางสอบกลางภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 205 ) เอกสารงานวิชาการ
124 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการรับตรง ( 196 ) เอกสารงานวิชาการ
125 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 220 ) เอกสารงานวิชาการ
126 แนวปฏบัติการเบิกจ่ายเงินยืม ( 236 ) เอกสารทางการเงิน
127 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 414 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
128 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) ( 278 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
129 ระบบกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ( 782 ) เอกสารประกันคุณภาพ
130 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) เข้าปี 2557 ( 222 ) เอกสารประกันคุณภาพ
131 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) เข้าปี 2558 ( 244 ) เอกสารประกันคุณภาพ
132 ภาวะการมีงานทำบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 287 ) เอกสารประกันคุณภาพ
133 แบบฟอร์มเลขานุการประกันคุณภาพ ( 258 ) เอกสารประกันคุณภาพ
134 ตารางสอน 2/2561 (Excel) ( 273 ) เอกสารประกันคุณภาพ
135 ตารางสอน 1/2561 (Excel) ( 217 ) เอกสารประกันคุณภาพ
136 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 317 ) เอกสารประกันคุณภาพ
137 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 394 ) เอกสารประกันคุณภาพ
138 สรุปข้อมูลแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( 252 ) เอกสารประกันคุณภาพ
139 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (ค.บ) ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
140 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (วท.บ.) ( 243 ) เอกสารประกันคุณภาพ
141 ข้อบังคับ การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ( 215 ) เอกสารประกันคุณภาพ
142 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 5 ( 272 ) เอกสารประกันคุณภาพ
143 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 2 ( 222 ) เอกสารประกันคุณภาพ
144 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/2 ( 228 ) เอกสารประกันคุณภาพ
145 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/1 ( 224 ) เอกสารประกันคุณภาพ
146 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) ( 220 ) เอกสารประกันคุณภาพ
147 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
148 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ (5 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 214 ) เอกสารประกันคุณภาพ
149 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ (4 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 264 ) เอกสารประกันคุณภาพ
150 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 289 ) เอกสารงานวิชาการ
151 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ปี 2563 ( 226 ) เอกสารประกันคุณภาพ
152 ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 268 ) เอกสารงานวิชาการ
153 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 239 ) เอกสารงานวิชาการ
154 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ( 229 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
155 PL.202 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ( 497 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
156 แผนความต้องการงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 ( 259 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
157 08-ภาคผนวก ค ( 254 ) เอกสารงานวิชาการ
158 07-สารบัญ ( 264 ) เอกสารงานวิชาการ
159 06-ปกหลักสูตร ( 234 ) เอกสารงานวิชาการ
160 06-Template มคอ.2 ( 319 ) เอกสารงานวิชาการ
161 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( 642 ) เอกสารงานวิชาการ
162 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร ( 208 ) เอกสารงานวิชาการ
163 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ( 389 ) เอกสารงานวิชาการ
164 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ( 246 ) เอกสารงานวิชาการ
165 01-แบบสอบถามนักศึกษา ( 234 ) เอกสารงานวิชาการ
166 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) ( 265 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
167 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) ( 270 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
168 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 267 ) เอกสารงานวิชาการ
169 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ( 203 ) เอกสารอื่นๆ
170 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ( 199 ) เอกสารอื่นๆ
171 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1302 ) เอกสารงานพัสดุ
172 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ( 271 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
173 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 ( 275 ) เอกสารประกันคุณภาพ
174 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 296 ) เอกสารงานวิชาการ
175 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ( 252 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
176 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ( 226 ) เอกสารประกันคุณภาพ
177 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร ( 241 ) เอกสารประกันคุณภาพ
178 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** ( 553 ) เอกสารทางการเงิน
179 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) ( 956 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
180 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ ( 239 ) เอกสารประกันคุณภาพ
181 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา ( 237 ) เอกสารประกันคุณภาพ
182 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา ( 207 ) เอกสารประกันคุณภาพ
183 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. ( 267 ) เอกสารประกันคุณภาพ
184 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย ( 253 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
185 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 ( 591 ) เอกสารประกันคุณภาพ
186 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 ( 298 ) เอกสารประกันคุณภาพ
187 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) ( 233 ) เอกสารประกันคุณภาพ
188 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) ( 253 ) เอกสารประกันคุณภาพ
189 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 ( 267 ) เอกสารงานวิชาการ
190 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) ( 246 ) เอกสารประกันคุณภาพ
191 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 ( 287 ) เอกสารประกันคุณภาพ
192 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 ( 240 ) เอกสารประกันคุณภาพ
193 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
194 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 ( 208 ) เอกสารประกันคุณภาพ
195 โควตา 3 ( 235 ) เอกสารประกันคุณภาพ
196 โควตา 2 ( 323 ) เอกสารประกันคุณภาพ
197 โควตา 1 ( 222 ) เอกสารประกันคุณภาพ
198 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** ( 384 ) เอกสารทางการเงิน
199 ตารางสอน 2 /2560 ( 232 ) เอกสารงานวิชาการ
200 ตารางสอน 1 /2560 ( 304 ) เอกสารงานวิชาการ
201 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี ( 207 ) เอกสารประกันคุณภาพ
202 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี ( 230 ) เอกสารประกันคุณภาพ
203 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 238 ) เอกสารงานวิชาการ
204 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 402 ) เอกสารงานวิชาการ
205 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 ( 260 ) เอกสารงานวิชาการ
206 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 251 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
207 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 269 ) เอกสารงานวิชาการ
208 การกรอกเอกสารและขั้นตอน(คุณวันวิสาข์) ( 46 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
209 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) ( 27 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
210 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) ( 32 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
211 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำวิชา (รศ.กาญจนา) ( 39 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
212 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา (ศ.มนัส ) ( 41 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
213 องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนที่ดี 1 บท (รศ.ดร.วิไลพร) ( 38 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
214 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ( 429 ) เอกสารอื่นๆ
215 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ( 597 ) เอกสารอื่นๆ
216 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** ( 335 ) เอกสารทางการเงิน
217 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 ( 261 ) เอกสารงานวิชาการ
218 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 ( 282 ) เอกสารงานวิชาการ
219 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) ( 572 ) เอกสารทางการเงิน
220 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ ( 470 ) เอกสารอื่นๆ
221 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ( 272 ) เอกสารงานวิชาการ
222 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** ( 434 ) เอกสารทางการเงิน
223 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** ( 321 ) เอกสารทางการเงิน
224 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 ( 293 ) เอกสารอื่นๆ
225 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 ( 245 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
226 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) ( 322 ) เอกสารอื่นๆ
227 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 263 ) เอกสารงานวิชาการ
228 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน ( 42 ) เอกสารอื่นๆ
229 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ( 352 ) เอกสารอื่นๆ
230 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 ( 423 ) เอกสารประกันคุณภาพ
231 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 426 ) เอกสารอื่นๆ
232 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 275 ) เอกสารอื่นๆ
233 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ( 317 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
234 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) ( 335 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
235 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ ( 293 ) เอกสารอื่นๆ
236 ตัวอย่างภาระงาน ( 303 ) เอกสารอื่นๆ
237 ตารางแสดงภาระงาน ( 303 ) เอกสารอื่นๆ
238 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 ( 305 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
239 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ( 289 ) เอกสารอื่นๆ
240 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning ( 287 ) เอกสารประกันคุณภาพ
241 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom ( 346 ) เอกสารประกันคุณภาพ
242 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 267 ) เอกสารอื่นๆ
243 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ( 273 ) เอกสารอื่นๆ
244 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 ( 297 ) เอกสารประกันคุณภาพ
245 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) ( 309 ) เอกสารงานวิชาการ
246 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( 267 ) เอกสารประกันคุณภาพ
247 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ( 241 ) เอกสารงานวิชาการ
248 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) ( 490 ) เอกสารประกันคุณภาพ
249 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) ( 384 ) เอกสารประกันคุณภาพ
250 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) ( 258 ) เอกสารประกันคุณภาพ
251 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
252 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 ( 260 ) เอกสารประกันคุณภาพ
253 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 ( 221 ) เอกสารประกันคุณภาพ
254 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 ( 232 ) เอกสารประกันคุณภาพ
255 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 ( 432 ) เอกสารประกันคุณภาพ
256 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 ( 260 ) เอกสารประกันคุณภาพ
257 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 ( 244 ) เอกสารประกันคุณภาพ
258 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 ( 344 ) เอกสารงานวิชาการ
259 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 ( 239 ) เอกสารงานวิชาการ
260 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 ( 304 ) เอกสารงานวิชาการ
261 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 260 ) เอกสารงานวิชาการ
262 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 233 ) เอกสารงานวิชาการ
263 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 247 ) เอกสารงานวิชาการ
264 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 324 ) เอกสารงานวิชาการ
265 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 271 ) เอกสารงานวิชาการ
266 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 237 ) เอกสารงานวิชาการ
267 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 236 ) เอกสารงานวิชาการ
268 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 266 ) เอกสารงานวิชาการ
269 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) ( 726 ) เอกสารงานวิชาการ
270 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ ( 240 ) เอกสารงานวิชาการ
271 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) ( 230 ) เอกสารงานวิชาการ
272 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (2-59) ( 316 ) เอกสารงานวิชาการ
273 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (1-59) ( 253 ) เอกสารงานวิชาการ
274 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2-59) ( 385 ) เอกสารงานวิชาการ
275 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) ( 1872 ) เอกสารงานวิชาการ
276 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 864 ) เอกสารงานวิชาการ
277 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 274 ) เอกสารงานวิชาการ
278 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ( 314 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
279 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) ( 307 ) เอกสารอื่นๆ
280 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 435 ) เอกสารทางการเงิน
281 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา ( 894 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
282 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 ( 374 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
283 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 381 ) เอกสารทางการเงิน
284 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** ( 349 ) เอกสารทางการเงิน
285 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** ( 334 ) เอกสารทางการเงิน
286 รายงานการประเมิณหลักสูตร ( 302 ) เอกสารอื่นๆ
287 ระบบกลไก(ร่าง) ( 343 ) เอกสารอื่นๆ
288 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ ( 336 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
289 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ( 344 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
290 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 ( 293 ) เอกสารงานวิชาการ
291 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 ( 387 ) เอกสารงานวิชาการ
292 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 ( 314 ) เอกสารงานวิชาการ
293 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 ( 390 ) เอกสารงานวิชาการ
294 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง ( 503 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
295 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) ( 2713 ) เอกสารทางการเงิน
296 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( 1875 ) เอกสารอื่นๆ
297 ใบขอไปต่างประเทศ ( 332 ) เอกสารอื่นๆ
298 ใบมอบหมายงาน ( 1356 ) เอกสารอื่นๆ
299 ใบยกเลิกวันลา ( 341 ) เอกสารอื่นๆ
300 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน ( 934 ) เอกสารอื่นๆ
301 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) ( 1806 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
302 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 432 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
303 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** ( 435 ) เอกสารทางการเงิน
304 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 ( 356 ) เอกสารอื่นๆ
305 แบบฟอร์มอ.พิเศษ ( 483 ) เอกสารงานวิชาการ
306 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ ( 330 ) เอกสารงานวิชาการ
307 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ ( 351 ) เอกสารงานวิชาการ
308 แบบฟอร์มตารางสอน ( 432 ) เอกสารงานวิชาการ
309 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 1118 ) เอกสารงานวิชาการ
310 ตารางสอน 1/2555 ( 392 ) เอกสารงานวิชาการ
311 ตารางสอน 2/2555 ( 351 ) เอกสารงานวิชาการ
312 ตารางสอน 1/2556 ( 391 ) เอกสารงานวิชาการ
313 ตารางสอน 2/2556 ( 344 ) เอกสารงานวิชาการ
314 ตารางสอน 2/2557 ( 462 ) เอกสารงานวิชาการ
315 ตารางสอน 1/2557 ( 423 ) เอกสารงานวิชาการ
316 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market ( 356 ) เอกสารงานพัสดุ
317 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา ( 418 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
318 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ( 2477 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
319 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ( 390 ) เอกสารงานพัสดุ
320 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย ( 330 ) เอกสารงานพัสดุ
321 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** ( 666 ) เอกสารทางการเงิน
322 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 478 ) เอกสารงานวิชาการ
323 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 421 ) เอกสารงานวิชาการ
324 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) ( 439 ) เอกสารงานวิชาการ
325 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ ( 643 ) เอกสารงานวิชาการ
326 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) ( 392 ) เอกสารงานวิชาการ
327 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ ( 401 ) เอกสารงานวิชาการ
328 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) ( 421 ) เอกสารงานวิชาการ
329 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) ( 507 ) เอกสารงานวิชาการ
330 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ( 394 ) เอกสารงานวิชาการ
331 รายงานประจำปี 2557 ( 434 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
332 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 440 ) เอกสารทางการเงิน
333 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ( 378 ) เอกสารอื่นๆ
334 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 ( 416 ) เอกสารงานวิชาการ
335 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 1141 ) เอกสารงานวิชาการ
336 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ ( 406 ) เอกสารงานวิชาการ
337 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 466 ) เอกสารงานวิชาการ
338 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ( 356 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
339 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ( 433 ) เอกสารงานวิชาการ
340 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ ( 455 ) เอกสารงานวิชาการ
341 ฟิสิกส์พื้นฐาน ( 489 ) เอกสารงานวิชาการ
342 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข ( 390 ) เอกสารงานวิชาการ
343 ชีววิทยาพื้นฐาน ( 378 ) เอกสารงานวิชาการ
344 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ ( 367 ) เอกสารงานวิชาการ
345 เคมี ( 720 ) เอกสารงานวิชาการ
346 คณิตศาสตร์ ( 633 ) เอกสารงานวิชาการ
347 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 ( 391 ) เอกสารอื่นๆ
348 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา ( 419 ) เอกสารงานวิชาการ
349 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) ( 1808 ) เอกสารทางการเงิน
350 ใบแก้ผลการเรียน M ( 338 ) เอกสารงานวิชาการ
351 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 498 ) เอกสารทางการเงิน
352 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 ( 358 ) เอกสารงานวิชาการ
353 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 ( 377 ) เอกสารงานวิชาการ
354 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 ( 378 ) เอกสารงานวิชาการ
355 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 ( 342 ) เอกสารงานวิชาการ
356 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 ( 351 ) เอกสารงานวิชาการ
357 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 ( 313 ) เอกสารงานวิชาการ
358 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 ( 361 ) เอกสารงานวิชาการ
359 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 ( 408 ) เอกสารงานวิชาการ
360 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 ( 348 ) เอกสารงานวิชาการ
361 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 ( 406 ) เอกสารงานวิชาการ
362 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี ( 383 ) เอกสารอื่นๆ
363 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 ( 402 ) เอกสารอื่นๆ
364 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 394 ) เอกสารงานวิชาการ
365 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ( 466 ) เอกสารงานวิชาการ
366 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ ( 569 ) เอกสารงานวิชาการ
367 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** ( 1616 ) เอกสารทางการเงิน
368 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 ( 423 ) เอกสารงานวิชาการ
369 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 ( 451 ) เอกสารงานวิชาการ
370 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) ( 483 ) เอกสารงานวิชาการ
371 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) ( 465 ) เอกสารงานวิชาการ
372 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร ( 574 ) เอกสารงานวิชาการ
373 แบบประเมินหลักสูตร 2553 ( 571 ) เอกสารงานวิชาการ
374 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ ( 819 ) เอกสารงานโครงการ
375 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน ( 486 ) เอกสารอื่นๆ
376 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( 635 ) เอกสารงานโครงการ
377 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ( 1062 ) เอกสารงานโครงการ
378 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา ( 617 ) เอกสารงานโครงการ
379 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) ( 804 ) เอกสารงานโครงการ
380 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต ( 1104 ) เอกสารงานวิชาการ
381 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน ( 459 ) เอกสารงานวิชาการ
382 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน ( 538 ) เอกสารอื่นๆ
383 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ ( 519 ) เอกสารงานวิชาการ
384 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ ( 526 ) เอกสารงานวิชาการ
385 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ ( 587 ) เอกสารงานวิชาการ
386 ใบมอบหมายงาน ( 1439 ) เอกสารทางการเงิน
387 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม ( 495 ) เอกสารอื่นๆ
388 PL.02 (วท.02) แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ ( 752 ) เอกสารงานโครงการ
389 แบบฟอร์มการดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอน ( 494 ) เอกสารงานวิชาการ
390 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 ( 505 ) เอกสารงานวิชาการ
391 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 ( 501 ) เอกสารงานวิชาการ
392 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 ( 537 ) เอกสารงานวิชาการ
393 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) ( 559 ) เอกสารทางการเงิน
394 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย ( 589 ) เอกสารทางการเงิน
395 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( 5582 ) เอกสารทางการเงิน
396 แบบฟอร์มตารางสอน ( 555 ) เอกสารงานวิชาการ
397 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษ ( 605 ) เอกสารงานวิชาการ
398 แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 561 ) เอกสารงานวิชาการ
399 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 ( 512 ) เอกสารอื่นๆ
400 วท-01 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ( 1049 ) เอกสารงานโครงการ
401 แบบฟอร์ม มคอ.6 ( 526 ) เอกสารงานวิชาการ
402 แบบฟอร์ม มคอ.4 ( 507 ) เอกสารงานวิชาการ
403 แบบฟอร์ม มคอ.3 ( 712 ) เอกสารงานวิชาการ
404 แบบฟอร์ม มคอ.5 ( 688 ) เอกสารงานวิชาการ
405 บันทึกข้อความขอเบิกเงินที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท ( 599 ) เอกสารทางการเงิน
406 ตารางวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2557-2561 ( 605 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
407 PL.07 (New 2556) ( 511 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
408 สัญญายืมเงิน(ใหม่) ( 919 ) เอกสารทางการเงิน
409 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( 1326 ) เอกสารทางการเงิน
410 ใบสำคัญรับเงิน(อื่นๆ) ( 1491 ) เอกสารทางการเงิน
411 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ) ( 658 ) เอกสารทางการเงิน
412 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะเดินทาง) ( 928 ) เอกสารทางการเงิน
413 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าที่พักเหมาจ่าย) **ใหม่** ( 837 ) เอกสารทางการเงิน
414 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว) ( 651 ) เอกสารทางการเงิน
415 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่าย(วิทยากร) ( 783 ) เอกสารทางการเงิน
416 ใบสำคัญรับเงิน(วิทยากร) ( 1144 ) เอกสารทางการเงิน
417 ตัวอย่างโครงการสัมมนาการประเมินผลและติดตามหลักสูตร ( 523 ) เอกสารงานวิชาการ
418 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร ( 37170 ) เอกสารทางการเงิน
419 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ ( 605 ) เอกสารงานวิชาการ
420 แบบฟอร์มรายงานผลการไปราชการ ( 1230 ) เอกสารทางการเงิน
421 แบบฟอร์มตารางสอน ( 2978 ) เอกสารงานวิชาการ
422 แบบฟอร์มแก้ผลการเรียน I ( 635 ) เอกสารงานวิชาการ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2565-2570 ( 45 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ( 62 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายเงิน ( 41 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ( 41 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 จัดกลุ่มครุภัณฑ์-เตรียมขนย้าย ( 179 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ( 124 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 ความเชื่อมโยง-ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 139 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 178 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 171 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 261 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ( 181 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ( 151 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ( 192 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2563) ( 191 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 รายงานสรุปประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ (วท.01) ( 415 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
16 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 414 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
17 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) ( 278 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ( 229 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
19 PL.202 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ( 497 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 แผนความต้องการงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 ( 259 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
21 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) ( 265 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
22 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) ( 270 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
23 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) ( 956 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
24 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย ( 253 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
25 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 ( 245 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
26 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) ( 335 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
27 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 ( 374 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
28 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ ( 336 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
29 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ( 344 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
30 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) ( 1806 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
31 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา ( 418 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
32 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ( 2477 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
33 รายงานประจำปี 2557 ( 434 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
34 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ( 356 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
35 ตารางวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2557-2561 ( 605 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
36 PL.07 (New 2556) ( 511 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป **ใหม่** ( 63 ) เอกสารทางการเงิน
2 ประกาศเรื่องอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2564 **ใหม่** ( 69 ) เอกสารทางการเงิน
3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ( 69 ) เอกสารทางการเงิน
4 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ SCB Business Net ( 68 ) เอกสารทางการเงิน
5 อัตราค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ของหน่วยงาน **new** ( 87 ) เอกสารทางการเงิน
6 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **ใหม่** ( 72 ) เอกสารทางการเงิน
7 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในยุคโควิด **ใหม่** ( 170 ) เอกสารทางการเงิน
8 ความแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม ( 159 ) เอกสารทางการเงิน
9 แนวปฏบัติการเบิกจ่ายเงินยืม ( 236 ) เอกสารทางการเงิน
10 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** ( 553 ) เอกสารทางการเงิน
11 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** ( 384 ) เอกสารทางการเงิน
12 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** ( 335 ) เอกสารทางการเงิน
13 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) ( 572 ) เอกสารทางการเงิน
14 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** ( 434 ) เอกสารทางการเงิน
15 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** ( 321 ) เอกสารทางการเงิน
16 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 435 ) เอกสารทางการเงิน
17 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 381 ) เอกสารทางการเงิน
18 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** ( 349 ) เอกสารทางการเงิน
19 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** ( 334 ) เอกสารทางการเงิน
20 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) ( 2713 ) เอกสารทางการเงิน
21 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** ( 435 ) เอกสารทางการเงิน
22 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** ( 666 ) เอกสารทางการเงิน
23 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 440 ) เอกสารทางการเงิน
24 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) ( 1808 ) เอกสารทางการเงิน
25 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 498 ) เอกสารทางการเงิน
26 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** ( 1616 ) เอกสารทางการเงิน
27 ใบมอบหมายงาน ( 1439 ) เอกสารทางการเงิน
28 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) ( 559 ) เอกสารทางการเงิน
29 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย ( 589 ) เอกสารทางการเงิน
30 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( 5582 ) เอกสารทางการเงิน
31 บันทึกข้อความขอเบิกเงินที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท ( 599 ) เอกสารทางการเงิน
32 สัญญายืมเงิน(ใหม่) ( 919 ) เอกสารทางการเงิน
33 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( 1326 ) เอกสารทางการเงิน
34 ใบสำคัญรับเงิน(อื่นๆ) ( 1491 ) เอกสารทางการเงิน
35 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ) ( 658 ) เอกสารทางการเงิน
36 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะเดินทาง) ( 928 ) เอกสารทางการเงิน
37 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าที่พักเหมาจ่าย) **ใหม่** ( 837 ) เอกสารทางการเงิน
38 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว) ( 651 ) เอกสารทางการเงิน
39 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่าย(วิทยากร) ( 783 ) เอกสารทางการเงิน
40 ใบสำคัญรับเงิน(วิทยากร) ( 1144 ) เอกสารทางการเงิน
41 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร ( 37170 ) เอกสารทางการเงิน
42 แบบฟอร์มรายงานผลการไปราชการ ( 1230 ) เอกสารทางการเงิน
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แบบฟอร์มการสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Socrative ( 51 ) เอกสารงานวิชาการ
2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ( 54 ) เอกสารงานวิชาการ
3 ตัวอย่างภาระงานอาจารย์พิเศษ ( 52 ) เอกสารงานวิชาการ
4 ตัวอย่างภาระงานอาจารย์ประจำ ( 54 ) เอกสารงานวิชาการ
5 ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางสอน Excel ( 57 ) เอกสารงานวิชาการ
6 ตัวอย่างแบบฟอร์มขอสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ( 56 ) เอกสารงานวิชาการ
7 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 103 ) เอกสารงานวิชาการ
8 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 100 ) เอกสารงานวิชาการ
9 ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2563 ( 149 ) เอกสารงานวิชาการ
10 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 143 ) เอกสารงานวิชาการ
11 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 141 ) เอกสารงานวิชาการ
12 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 137 ) เอกสารงานวิชาการ
13 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 130 ) เอกสารงานวิชาการ
14 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 125 ) เอกสารงานวิชาการ
15 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 127 ) เอกสารงานวิชาการ
16 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 122 ) เอกสารงานวิชาการ
17 รหัสห้องสอบ ไฟล์ Word ( 158 ) เอกสารงานวิชาการ
18 รหัสห้องสอบ ไฟล์ pdf ( 135 ) เอกสารงานวิชาการ
19 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ Word ( 146 ) เอกสารงานวิชาการ
20 คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ ไฟล์ pdf ( 155 ) เอกสารงานวิชาการ
21 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ word ( 269 ) เอกสารงานวิชาการ
22 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ pdf ( 145 ) เอกสารงานวิชาการ
23 ตารางกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 179 ) เอกสารงานวิชาการ
24 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 169 ) เอกสารงานวิชาการ
25 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 197 ) เอกสารงานวิชาการ
26 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 236 ) เอกสารงานวิชาการ
27 ตารางสอบกลางภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 205 ) เอกสารงานวิชาการ
28 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการรับตรง ( 196 ) เอกสารงานวิชาการ
29 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 220 ) เอกสารงานวิชาการ
30 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 289 ) เอกสารงานวิชาการ
31 ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 268 ) เอกสารงานวิชาการ
32 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 239 ) เอกสารงานวิชาการ
33 08-ภาคผนวก ค ( 254 ) เอกสารงานวิชาการ
34 07-สารบัญ ( 264 ) เอกสารงานวิชาการ
35 06-ปกหลักสูตร ( 234 ) เอกสารงานวิชาการ
36 06-Template มคอ.2 ( 319 ) เอกสารงานวิชาการ
37 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( 642 ) เอกสารงานวิชาการ
38 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร ( 208 ) เอกสารงานวิชาการ
39 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ( 389 ) เอกสารงานวิชาการ
40 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ( 246 ) เอกสารงานวิชาการ
41 01-แบบสอบถามนักศึกษา ( 234 ) เอกสารงานวิชาการ
42 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 267 ) เอกสารงานวิชาการ
43 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 296 ) เอกสารงานวิชาการ
44 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 ( 267 ) เอกสารงานวิชาการ
45 ตารางสอน 2 /2560 ( 232 ) เอกสารงานวิชาการ
46 ตารางสอน 1 /2560 ( 304 ) เอกสารงานวิชาการ
47 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 238 ) เอกสารงานวิชาการ
48 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 402 ) เอกสารงานวิชาการ
49 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 ( 260 ) เอกสารงานวิชาการ
50 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 269 ) เอกสารงานวิชาการ
51 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 ( 261 ) เอกสารงานวิชาการ
52 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 ( 282 ) เอกสารงานวิชาการ
53 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ( 272 ) เอกสารงานวิชาการ
54 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 263 ) เอกสารงานวิชาการ
55 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) ( 309 ) เอกสารงานวิชาการ
56 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ( 241 ) เอกสารงานวิชาการ
57 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 ( 344 ) เอกสารงานวิชาการ
58 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 ( 239 ) เอกสารงานวิชาการ
59 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 ( 304 ) เอกสารงานวิชาการ
60 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 260 ) เอกสารงานวิชาการ
61 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 233 ) เอกสารงานวิชาการ
62 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 247 ) เอกสารงานวิชาการ
63 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 324 ) เอกสารงานวิชาการ
64 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 271 ) เอกสารงานวิชาการ
65 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 237 ) เอกสารงานวิชาการ
66 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 236 ) เอกสารงานวิชาการ
67 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 266 ) เอกสารงานวิชาการ
68 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) ( 726 ) เอกสารงานวิชาการ
69 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ ( 240 ) เอกสารงานวิชาการ
70 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) ( 230 ) เอกสารงานวิชาการ
71 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (2-59) ( 316 ) เอกสารงานวิชาการ
72 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (1-59) ( 253 ) เอกสารงานวิชาการ
73 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2-59) ( 385 ) เอกสารงานวิชาการ
74 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) ( 1872 ) เอกสารงานวิชาการ
75 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 864 ) เอกสารงานวิชาการ
76 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 274 ) เอกสารงานวิชาการ
77 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 ( 293 ) เอกสารงานวิชาการ
78 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 ( 387 ) เอกสารงานวิชาการ
79 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 ( 314 ) เอกสารงานวิชาการ
80 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 ( 390 ) เอกสารงานวิชาการ
81 แบบฟอร์มอ.พิเศษ ( 483 ) เอกสารงานวิชาการ
82 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ ( 330 ) เอกสารงานวิชาการ
83 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ ( 351 ) เอกสารงานวิชาการ
84 แบบฟอร์มตารางสอน ( 432 ) เอกสารงานวิชาการ
85 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 1118 ) เอกสารงานวิชาการ
86 ตารางสอน 1/2555 ( 392 ) เอกสารงานวิชาการ
87 ตารางสอน 2/2555 ( 351 ) เอกสารงานวิชาการ
88 ตารางสอน 1/2556 ( 391 ) เอกสารงานวิชาการ
89 ตารางสอน 2/2556 ( 344 ) เอกสารงานวิชาการ
90 ตารางสอน 2/2557 ( 462 ) เอกสารงานวิชาการ
91 ตารางสอน 1/2557 ( 423 ) เอกสารงานวิชาการ
92 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 478 ) เอกสารงานวิชาการ
93 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 421 ) เอกสารงานวิชาการ
94 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) ( 439 ) เอกสารงานวิชาการ
95 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ ( 643 ) เอกสารงานวิชาการ
96 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) ( 392 ) เอกสารงานวิชาการ
97 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ ( 401 ) เอกสารงานวิชาการ
98 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) ( 421 ) เอกสารงานวิชาการ
99 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) ( 507 ) เอกสารงานวิชาการ
100 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ( 394 ) เอกสารงานวิชาการ
101 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 ( 416 ) เอกสารงานวิชาการ
102 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 1141 ) เอกสารงานวิชาการ
103 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ ( 406 ) เอกสารงานวิชาการ
104 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 466 ) เอกสารงานวิชาการ
105 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ( 433 ) เอกสารงานวิชาการ
106 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ ( 455 ) เอกสารงานวิชาการ
107 ฟิสิกส์พื้นฐาน ( 489 ) เอกสารงานวิชาการ
108 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข ( 390 ) เอกสารงานวิชาการ
109 ชีววิทยาพื้นฐาน ( 378 ) เอกสารงานวิชาการ
110 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ ( 367 ) เอกสารงานวิชาการ
111 เคมี ( 720 ) เอกสารงานวิชาการ
112 คณิตศาสตร์ ( 633 ) เอกสารงานวิชาการ
113 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา ( 419 ) เอกสารงานวิชาการ
114 ใบแก้ผลการเรียน M ( 338 ) เอกสารงานวิชาการ
115 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 ( 358 ) เอกสารงานวิชาการ
116 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 ( 377 ) เอกสารงานวิชาการ
117 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 ( 378 ) เอกสารงานวิชาการ
118 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 ( 342 ) เอกสารงานวิชาการ
119 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 ( 351 ) เอกสารงานวิชาการ
120 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 ( 313 ) เอกสารงานวิชาการ
121 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 ( 361 ) เอกสารงานวิชาการ
122 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 ( 408 ) เอกสารงานวิชาการ
123 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 ( 348 ) เอกสารงานวิชาการ
124 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 ( 406 ) เอกสารงานวิชาการ
125 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 394 ) เอกสารงานวิชาการ
126 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ( 466 ) เอกสารงานวิชาการ
127 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ ( 569 ) เอกสารงานวิชาการ
128 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 ( 423 ) เอกสารงานวิชาการ
129 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 ( 451 ) เอกสารงานวิชาการ
130 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) ( 483 ) เอกสารงานวิชาการ
131 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) ( 465 ) เอกสารงานวิชาการ
132 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร ( 574 ) เอกสารงานวิชาการ
133 แบบประเมินหลักสูตร 2553 ( 571 ) เอกสารงานวิชาการ
134 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต ( 1104 ) เอกสารงานวิชาการ
135 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน ( 459 ) เอกสารงานวิชาการ
136 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ ( 519 ) เอกสารงานวิชาการ
137 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ ( 526 ) เอกสารงานวิชาการ
138 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ ( 587 ) เอกสารงานวิชาการ
139 แบบฟอร์มการดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอน ( 494 ) เอกสารงานวิชาการ
140 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 ( 505 ) เอกสารงานวิชาการ
141 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 ( 501 ) เอกสารงานวิชาการ
142 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 ( 537 ) เอกสารงานวิชาการ
143 แบบฟอร์มตารางสอน ( 555 ) เอกสารงานวิชาการ
144 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษ ( 605 ) เอกสารงานวิชาการ
145 แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 561 ) เอกสารงานวิชาการ
146 แบบฟอร์ม มคอ.6 ( 526 ) เอกสารงานวิชาการ
147 แบบฟอร์ม มคอ.4 ( 507 ) เอกสารงานวิชาการ
148 แบบฟอร์ม มคอ.3 ( 712 ) เอกสารงานวิชาการ
149 แบบฟอร์ม มคอ.5 ( 688 ) เอกสารงานวิชาการ
150 ตัวอย่างโครงการสัมมนาการประเมินผลและติดตามหลักสูตร ( 523 ) เอกสารงานวิชาการ
151 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ ( 605 ) เอกสารงานวิชาการ
152 แบบฟอร์มตารางสอน ( 2978 ) เอกสารงานวิชาการ
153 แบบฟอร์มแก้ผลการเรียน I ( 635 ) เอกสารงานวิชาการ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แบบฟอร์มโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 60 ) เอกสารงานโครงการ
2 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ ( 819 ) เอกสารงานโครงการ
3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( 635 ) เอกสารงานโครงการ
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ( 1062 ) เอกสารงานโครงการ
5 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา ( 617 ) เอกสารงานโครงการ
6 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) ( 804 ) เอกสารงานโครงการ
7 PL.02 (วท.02) แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ ( 752 ) เอกสารงานโครงการ
8 วท-01 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ( 1049 ) เอกสารงานโครงการ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แบบฟอร์ม ktb ยุทธศาสตร์ / อพสธ. ( 61 ) เอกสารงานพัสดุ
2 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ ( 49 ) เอกสารงานพัสดุ
3 แบบยื่นข้อมูล SCB-Business-net ( 200 ) เอกสารงานพัสดุ
4 แบบยื่นข้อมูล KTB corporate online ( 193 ) เอกสารงานพัสดุ
5 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ( 178 ) เอกสารงานพัสดุ
6 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ( 164 ) เอกสารงานพัสดุ
7 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1302 ) เอกสารงานพัสดุ
8 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market ( 356 ) เอกสารงานพัสดุ
9 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ( 390 ) เอกสารงานพัสดุ
10 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย ( 330 ) เอกสารงานพัสดุ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ขอเบิกงบประมาณสนับสนุนการทำบุญนักศึกษาเสียชีวิต ( 15 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
2 แบบฟอร์มสำรวจแผนโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 31 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ความช่วยเหลือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)(คณะร่วมผลิต) ( 730 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
4 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ความช่วยเหลือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ( 624 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
5 แบบเสนอชื่อนักศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2565 ( 35 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
6 แผนโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ( 120 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
7 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 ( 203 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
8 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ( 168 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
9 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ( 271 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
10 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ( 252 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
11 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 251 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
12 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ( 317 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
13 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 ( 305 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
14 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ( 314 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
15 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา ( 894 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
16 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง ( 503 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
17 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 432 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 สรุปแผนรับนักศึกษา รับเข้าปีการศึกษา 2564 ( 27 ) เอกสารประกันคุณภาพ
2 จำนวนนักศึกษาคงปัจจุบัน-สำเร็จการศึกษา 2557-2564 ( 32 ) เอกสารประกันคุณภาพ
3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 33 ) เอกสารประกันคุณภาพ
4 สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 38 ) เอกสารประกันคุณภาพ
5 สถิติจำนวนการรับเข้าศึกษาจำแนกตามวิธีการรับ ( 20 ) เอกสารประกันคุณภาพ
6 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับตรงอิสระ ( 23 ) เอกสารประกันคุณภาพ
7 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Admission ( 22 ) เอกสารประกันคุณภาพ
8 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ( 23 ) เอกสารประกันคุณภาพ
9 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน ( 21 ) เอกสารประกันคุณภาพ
10 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 33 ) เอกสารประกันคุณภาพ
11 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะครุศาสตร์) ( 29 ) เอกสารประกันคุณภาพ
12 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ( 26 ) เอกสารประกันคุณภาพ
13 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ( 25 ) เอกสารประกันคุณภาพ
14 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (คณะวิทยาศาสตร์) ( 27 ) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 134 ) เอกสารประกันคุณภาพ
16 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 106 ) เอกสารประกันคุณภาพ
17 ตารางสรุปแผนการรับนักศึกษา รอบที่ 1-5 ปีการศึกษา 2563 ( 122 ) เอกสารประกันคุณภาพ
18 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ( 100 ) เอกสารประกันคุณภาพ
19 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ปีการศึกษา 2563 ( 138 ) เอกสารประกันคุณภาพ
20 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (ค.บ.) ปีการศึกษา 2563 ( 116 ) เอกสารประกันคุณภาพ
21 สถิติจำนวนนักศึกาษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 ( 119 ) เอกสารประกันคุณภาพ
22 สถิติจำนวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 233 ) เอกสารประกันคุณภาพ
23 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 140 ) เอกสารประกันคุณภาพ
24 ภาระงานสอน 2-2562 ( 186 ) เอกสารประกันคุณภาพ
25 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 2-2562 ( 207 ) เอกสารประกันคุณภาพ
26 ภาระงานสอน 1-2562 ( 157 ) เอกสารประกันคุณภาพ
27 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 1-2562 ( 172 ) เอกสารประกันคุณภาพ
28 ตารางสอนรวม 2-2562 ( 172 ) เอกสารประกันคุณภาพ
29 ตารางสอนรวม 1-2562 ( 144 ) เอกสารประกันคุณภาพ
30 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 2-2562 ( 162 ) เอกสารประกันคุณภาพ
31 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 2-2562 ( 158 ) เอกสารประกันคุณภาพ
32 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 1-2562 ( 155 ) เอกสารประกันคุณภาพ
33 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 1-2562 ( 136 ) เอกสารประกันคุณภาพ
34 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
35 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 192 ) เอกสารประกันคุณภาพ
36 สรุปข้อมูลการรับนักศึกษา ปี 2562 ( 169 ) เอกสารประกันคุณภาพ
37 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 192 ) เอกสารประกันคุณภาพ
38 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 166 ) เอกสารประกันคุณภาพ
39 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 165 ) เอกสารประกันคุณภาพ
40 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 141 ) เอกสารประกันคุณภาพ
41 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 175 ) เอกสารประกันคุณภาพ
42 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 135 ) เอกสารประกันคุณภาพ
43 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5.5 การรับตรงอิสระ ( 137 ) เอกสารประกันคุณภาพ
44 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ( 280 ) เอกสารประกันคุณภาพ
45 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ( 166 ) เอกสารประกันคุณภาพ
46 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เพิ่มเติม) ( 219 ) เอกสารประกันคุณภาพ
47 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ( 222 ) เอกสารประกันคุณภาพ
48 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ( 149 ) เอกสารประกันคุณภาพ
49 ระบบกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ( 782 ) เอกสารประกันคุณภาพ
50 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) เข้าปี 2557 ( 222 ) เอกสารประกันคุณภาพ
51 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) เข้าปี 2558 ( 244 ) เอกสารประกันคุณภาพ
52 ภาวะการมีงานทำบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 287 ) เอกสารประกันคุณภาพ
53 แบบฟอร์มเลขานุการประกันคุณภาพ ( 258 ) เอกสารประกันคุณภาพ
54 ตารางสอน 2/2561 (Excel) ( 273 ) เอกสารประกันคุณภาพ
55 ตารางสอน 1/2561 (Excel) ( 217 ) เอกสารประกันคุณภาพ
56 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 317 ) เอกสารประกันคุณภาพ
57 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 394 ) เอกสารประกันคุณภาพ
58 สรุปข้อมูลแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( 252 ) เอกสารประกันคุณภาพ
59 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (ค.บ) ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
60 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (วท.บ.) ( 243 ) เอกสารประกันคุณภาพ
61 ข้อบังคับ การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ( 215 ) เอกสารประกันคุณภาพ
62 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 5 ( 272 ) เอกสารประกันคุณภาพ
63 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 2 ( 222 ) เอกสารประกันคุณภาพ
64 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/2 ( 228 ) เอกสารประกันคุณภาพ
65 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/1 ( 224 ) เอกสารประกันคุณภาพ
66 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) ( 220 ) เอกสารประกันคุณภาพ
67 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
68 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ (5 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 214 ) เอกสารประกันคุณภาพ
69 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ (4 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 264 ) เอกสารประกันคุณภาพ
70 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ปี 2563 ( 226 ) เอกสารประกันคุณภาพ
71 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 ( 275 ) เอกสารประกันคุณภาพ
72 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ( 226 ) เอกสารประกันคุณภาพ
73 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร ( 241 ) เอกสารประกันคุณภาพ
74 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ ( 239 ) เอกสารประกันคุณภาพ
75 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา ( 237 ) เอกสารประกันคุณภาพ
76 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา ( 207 ) เอกสารประกันคุณภาพ
77 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. ( 267 ) เอกสารประกันคุณภาพ
78 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 ( 591 ) เอกสารประกันคุณภาพ
79 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 ( 298 ) เอกสารประกันคุณภาพ
80 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) ( 233 ) เอกสารประกันคุณภาพ
81 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) ( 253 ) เอกสารประกันคุณภาพ
82 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) ( 246 ) เอกสารประกันคุณภาพ
83 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 ( 287 ) เอกสารประกันคุณภาพ
84 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 ( 240 ) เอกสารประกันคุณภาพ
85 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
86 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 ( 208 ) เอกสารประกันคุณภาพ
87 โควตา 3 ( 235 ) เอกสารประกันคุณภาพ
88 โควตา 2 ( 323 ) เอกสารประกันคุณภาพ
89 โควตา 1 ( 222 ) เอกสารประกันคุณภาพ
90 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี ( 207 ) เอกสารประกันคุณภาพ
91 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี ( 230 ) เอกสารประกันคุณภาพ
92 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 ( 423 ) เอกสารประกันคุณภาพ
93 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning ( 287 ) เอกสารประกันคุณภาพ
94 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom ( 346 ) เอกสารประกันคุณภาพ
95 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 ( 297 ) เอกสารประกันคุณภาพ
96 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( 267 ) เอกสารประกันคุณภาพ
97 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) ( 490 ) เอกสารประกันคุณภาพ
98 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) ( 384 ) เอกสารประกันคุณภาพ
99 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) ( 258 ) เอกสารประกันคุณภาพ
100 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) ( 251 ) เอกสารประกันคุณภาพ
101 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 ( 260 ) เอกสารประกันคุณภาพ
102 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 ( 221 ) เอกสารประกันคุณภาพ
103 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 ( 232 ) เอกสารประกันคุณภาพ
104 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 ( 432 ) เอกสารประกันคุณภาพ
105 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 ( 260 ) เอกสารประกันคุณภาพ
106 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 ( 244 ) เอกสารประกันคุณภาพ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ทดสอบเอกสาร ( 165 ) เอกสารอื่นๆ
2 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน ( 193 ) เอกสารอื่นๆ
3 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ( 203 ) เอกสารอื่นๆ
4 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ( 199 ) เอกสารอื่นๆ
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ( 429 ) เอกสารอื่นๆ
6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ( 597 ) เอกสารอื่นๆ
7 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ ( 470 ) เอกสารอื่นๆ
8 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 ( 293 ) เอกสารอื่นๆ
9 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) ( 322 ) เอกสารอื่นๆ
10 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน ( 42 ) เอกสารอื่นๆ
11 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ( 352 ) เอกสารอื่นๆ
12 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 426 ) เอกสารอื่นๆ
13 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 275 ) เอกสารอื่นๆ
14 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ ( 293 ) เอกสารอื่นๆ
15 ตัวอย่างภาระงาน ( 303 ) เอกสารอื่นๆ
16 ตารางแสดงภาระงาน ( 303 ) เอกสารอื่นๆ
17 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ( 289 ) เอกสารอื่นๆ
18 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 267 ) เอกสารอื่นๆ
19 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ( 273 ) เอกสารอื่นๆ
20 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) ( 307 ) เอกสารอื่นๆ
21 รายงานการประเมิณหลักสูตร ( 302 ) เอกสารอื่นๆ
22 ระบบกลไก(ร่าง) ( 343 ) เอกสารอื่นๆ
23 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( 1875 ) เอกสารอื่นๆ
24 ใบขอไปต่างประเทศ ( 332 ) เอกสารอื่นๆ
25 ใบมอบหมายงาน ( 1356 ) เอกสารอื่นๆ
26 ใบยกเลิกวันลา ( 341 ) เอกสารอื่นๆ
27 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน ( 934 ) เอกสารอื่นๆ
28 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 ( 356 ) เอกสารอื่นๆ
29 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ( 378 ) เอกสารอื่นๆ
30 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 ( 391 ) เอกสารอื่นๆ
31 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี ( 383 ) เอกสารอื่นๆ
32 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 ( 402 ) เอกสารอื่นๆ
33 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน ( 486 ) เอกสารอื่นๆ
34 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน ( 538 ) เอกสารอื่นๆ
35 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม ( 495 ) เอกสารอื่นๆ
36 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 ( 512 ) เอกสารอื่นๆ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แบบฟอร์ม ktb ยุทธศาสตร์ / อพสธ. ( 51 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
2 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ ( 43 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กรณีจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท ( 157 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
4 แบบฟอร์มตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย ( 423 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
5 ใบนำเข้าเอกเซล ( 200 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
6 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ( 158 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
7 ตัวอย่างใบส่งของ ( 164 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
8 ใบเสนอราคา ( 169 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์