science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

เอกสารดาวน์โหลด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แบบแสดงรายการปริมาณงาน ขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง (สำรวจความต้องการขนย้ายครุภัณฑ์) ( 24 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 แผนโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ( 38 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 33 ) เอกสารงานวิชาการ
4 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 33 ) เอกสารงานวิชาการ
5 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 66 ) เอกสารประกันคุณภาพ
6 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 45 ) เอกสารประกันคุณภาพ
7 ตารางสรุปแผนการรับนักศึกษา รอบที่ 1-5 ปีการศึกษา 2563 ( 58 ) เอกสารประกันคุณภาพ
8 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ( 37 ) เอกสารประกันคุณภาพ
9 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ปีการศึกษา 2563 ( 76 ) เอกสารประกันคุณภาพ
10 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (ค.บ.) ปีการศึกษา 2563 ( 47 ) เอกสารประกันคุณภาพ
11 สถิติจำนวนนักศึกาษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 ( 47 ) เอกสารประกันคุณภาพ
12 สถิติจำนวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 48 ) เอกสารประกันคุณภาพ
13 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 71 ) เอกสารประกันคุณภาพ
14 แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ( 52 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2563 ( 92 ) เอกสารงานวิชาการ
16 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 81 ) เอกสารงานวิชาการ
17 ความเชื่อมโยง-ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 79 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 ( 135 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
19 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ( 114 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
20 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 100 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
21 แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 111 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
22 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 114 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
23 PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ( 109 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
24 PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ( 91 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
25 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ( 113 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
26 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2563) ( 114 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
27 ภาระงานสอน 2-2562 ( 120 ) เอกสารประกันคุณภาพ
28 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 2-2562 ( 140 ) เอกสารประกันคุณภาพ
29 ภาระงานสอน 1-2562 ( 101 ) เอกสารประกันคุณภาพ
30 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 1-2562 ( 113 ) เอกสารประกันคุณภาพ
31 ตารางสอนรวม 2-2562 ( 113 ) เอกสารประกันคุณภาพ
32 ตารางสอนรวม 1-2562 ( 90 ) เอกสารประกันคุณภาพ
33 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 2-2562 ( 98 ) เอกสารประกันคุณภาพ
34 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 2-2562 ( 99 ) เอกสารประกันคุณภาพ
35 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 1-2562 ( 97 ) เอกสารประกันคุณภาพ
36 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 1-2562 ( 83 ) เอกสารประกันคุณภาพ
37 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 123 ) เอกสารประกันคุณภาพ
38 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 133 ) เอกสารประกันคุณภาพ
39 แบบยื่นข้อมูล SCB-Business-net ( 126 ) เอกสารงานพัสดุ
40 แบบยื่นข้อมูล KTB corporate online ( 115 ) เอกสารงานพัสดุ
41 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ( 111 ) เอกสารงานพัสดุ
42 สรุปข้อมูลการรับนักศึกษา ปี 2562 ( 113 ) เอกสารประกันคุณภาพ
43 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 106 ) เอกสารประกันคุณภาพ
44 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 114 ) เอกสารประกันคุณภาพ
45 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 105 ) เอกสารประกันคุณภาพ
46 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 90 ) เอกสารประกันคุณภาพ
47 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 103 ) เอกสารประกันคุณภาพ
48 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 81 ) เอกสารประกันคุณภาพ
49 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5.5 การรับตรงอิสระ ( 81 ) เอกสารประกันคุณภาพ
50 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ( 93 ) เอกสารประกันคุณภาพ
51 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ( 102 ) เอกสารประกันคุณภาพ
52 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เพิ่มเติม) ( 102 ) เอกสารประกันคุณภาพ
53 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ( 111 ) เอกสารประกันคุณภาพ
54 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ( 94 ) เอกสารประกันคุณภาพ
55 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 91 ) เอกสารงานวิชาการ
56 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 79 ) เอกสารงานวิชาการ
57 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 75 ) เอกสารงานวิชาการ
58 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 74 ) เอกสารงานวิชาการ
59 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 73 ) เอกสารงานวิชาการ
60 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 71 ) เอกสารงานวิชาการ
61 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กรณีจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท ( 95 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
62 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ( 94 ) เอกสารงานพัสดุ
63 แบบฟอร์มตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย ( 143 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
64 ใบนำเข้าเอกเซล ( 139 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
65 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ( 103 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
66 ตัวอย่างใบส่งของ ( 108 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
67 ใบเสนอราคา ( 108 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
68 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ ( 97 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
69 ความแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม ( 101 ) เอกสารทางการเงิน
70 รหัสห้องสอบ ไฟล์ Word ( 91 ) เอกสารงานวิชาการ
71 รหัสห้องสอบ ไฟล์ pdf ( 79 ) เอกสารงานวิชาการ
72 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ Word ( 85 ) เอกสารงานวิชาการ
73 คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ ไฟล์ pdf ( 90 ) เอกสารงานวิชาการ
74 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ word ( 114 ) เอกสารงานวิชาการ
75 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ pdf ( 86 ) เอกสารงานวิชาการ
76 ตารางกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 124 ) เอกสารงานวิชาการ
77 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 108 ) เอกสารงานวิชาการ
78 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 144 ) เอกสารงานวิชาการ
79 ทดสอบเอกสาร ( 110 ) เอกสารอื่นๆ
80 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน ( 131 ) เอกสารอื่นๆ
81 รายงานสรุปประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ (วท.01) ( 212 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
82 ข้อมูลจัดทำแบบขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 143 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
83 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 178 ) เอกสารงานวิชาการ
84 ตารางสอบกลางภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 149 ) เอกสารงานวิชาการ
85 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการรับตรง ( 141 ) เอกสารงานวิชาการ
86 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 164 ) เอกสารงานวิชาการ
87 แนวปฏบัติการเบิกจ่ายเงินยืม ( 156 ) เอกสารทางการเงิน
88 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 305 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
89 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) ( 214 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
90 ระบบกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ( 728 ) เอกสารประกันคุณภาพ
91 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) เข้าปี 2557 ( 173 ) เอกสารประกันคุณภาพ
92 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) เข้าปี 2558 ( 168 ) เอกสารประกันคุณภาพ
93 ภาวะการมีงานทำบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 232 ) เอกสารประกันคุณภาพ
94 แบบฟอร์มเลขานุการประกันคุณภาพ ( 206 ) เอกสารประกันคุณภาพ
95 ตารางสอน 2/2561 (Excel) ( 217 ) เอกสารประกันคุณภาพ
96 ตารางสอน 1/2561 (Excel) ( 161 ) เอกสารประกันคุณภาพ
97 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 255 ) เอกสารประกันคุณภาพ
98 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 340 ) เอกสารประกันคุณภาพ
99 สรุปข้อมูลแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( 198 ) เอกสารประกันคุณภาพ
100 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (ค.บ) ( 195 ) เอกสารประกันคุณภาพ
101 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (วท.บ.) ( 182 ) เอกสารประกันคุณภาพ
102 ข้อบังคับ การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ( 160 ) เอกสารประกันคุณภาพ
103 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 5 ( 220 ) เอกสารประกันคุณภาพ
104 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 2 ( 170 ) เอกสารประกันคุณภาพ
105 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/2 ( 161 ) เอกสารประกันคุณภาพ
106 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/1 ( 168 ) เอกสารประกันคุณภาพ
107 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) ( 167 ) เอกสารประกันคุณภาพ
108 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) ( 164 ) เอกสารประกันคุณภาพ
109 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ (5 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 152 ) เอกสารประกันคุณภาพ
110 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ (4 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 195 ) เอกสารประกันคุณภาพ
111 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 206 ) เอกสารงานวิชาการ
112 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ปี 2563 ( 170 ) เอกสารประกันคุณภาพ
113 ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 208 ) เอกสารงานวิชาการ
114 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 187 ) เอกสารงานวิชาการ
115 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ( 175 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
116 PL.202 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ( 222 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
117 แผนความต้องการงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 ( 199 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
118 08-ภาคผนวก ค ( 201 ) เอกสารงานวิชาการ
119 07-สารบัญ ( 210 ) เอกสารงานวิชาการ
120 06-ปกหลักสูตร ( 175 ) เอกสารงานวิชาการ
121 06-Template มคอ.2 ( 258 ) เอกสารงานวิชาการ
122 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( 588 ) เอกสารงานวิชาการ
123 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร ( 145 ) เอกสารงานวิชาการ
124 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ( 336 ) เอกสารงานวิชาการ
125 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ( 191 ) เอกสารงานวิชาการ
126 01-แบบสอบถามนักศึกษา ( 180 ) เอกสารงานวิชาการ
127 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) ( 210 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
128 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) ( 188 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
129 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 215 ) เอกสารงานวิชาการ
130 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ( 146 ) เอกสารอื่นๆ
131 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ( 144 ) เอกสารอื่นๆ
132 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1239 ) เอกสารงานพัสดุ
133 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ( 218 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
134 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 ( 196 ) เอกสารประกันคุณภาพ
135 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 229 ) เอกสารงานวิชาการ
136 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ( 184 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
137 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ( 168 ) เอกสารประกันคุณภาพ
138 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร ( 187 ) เอกสารประกันคุณภาพ
139 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** ( 333 ) เอกสารทางการเงิน
140 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) ( 882 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
141 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ ( 187 ) เอกสารประกันคุณภาพ
142 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา ( 167 ) เอกสารประกันคุณภาพ
143 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา ( 152 ) เอกสารประกันคุณภาพ
144 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. ( 210 ) เอกสารประกันคุณภาพ
145 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย ( 196 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
146 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 ( 534 ) เอกสารประกันคุณภาพ
147 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 ( 245 ) เอกสารประกันคุณภาพ
148 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) ( 179 ) เอกสารประกันคุณภาพ
149 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) ( 191 ) เอกสารประกันคุณภาพ
150 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 ( 192 ) เอกสารงานวิชาการ
151 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) ( 190 ) เอกสารประกันคุณภาพ
152 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 ( 172 ) เอกสารประกันคุณภาพ
153 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 ( 180 ) เอกสารประกันคุณภาพ
154 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 ( 184 ) เอกสารประกันคุณภาพ
155 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 ( 152 ) เอกสารประกันคุณภาพ
156 โควตา 3 ( 182 ) เอกสารประกันคุณภาพ
157 โควตา 2 ( 240 ) เอกสารประกันคุณภาพ
158 โควตา 1 ( 168 ) เอกสารประกันคุณภาพ
159 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** ( 324 ) เอกสารทางการเงิน
160 ตารางสอน 2 /2560 ( 177 ) เอกสารงานวิชาการ
161 ตารางสอน 1 /2560 ( 241 ) เอกสารงานวิชาการ
162 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี ( 152 ) เอกสารประกันคุณภาพ
163 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี ( 180 ) เอกสารประกันคุณภาพ
164 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 184 ) เอกสารงานวิชาการ
165 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 226 ) เอกสารงานวิชาการ
166 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 ( 207 ) เอกสารงานวิชาการ
167 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 197 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
168 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 192 ) เอกสารงานวิชาการ
169 การกรอกเอกสารและขั้นตอน(คุณวันวิสาข์) ( 46 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
170 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) ( 27 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
171 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) ( 32 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
172 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำวิชา (รศ.กาญจนา) ( 39 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
173 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา (ศ.มนัส ) ( 41 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
174 องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนที่ดี 1 บท (รศ.ดร.วิไลพร) ( 38 ) เอกสารห้องเรียน ผศ.
175 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ( 370 ) เอกสารอื่นๆ
176 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ( 547 ) เอกสารอื่นๆ
177 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** ( 263 ) เอกสารทางการเงิน
178 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 ( 209 ) เอกสารงานวิชาการ
179 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 ( 218 ) เอกสารงานวิชาการ
180 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) ( 402 ) เอกสารทางการเงิน
181 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ ( 288 ) เอกสารอื่นๆ
182 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ( 221 ) เอกสารงานวิชาการ
183 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** ( 300 ) เอกสารทางการเงิน
184 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** ( 261 ) เอกสารทางการเงิน
185 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 ( 228 ) เอกสารอื่นๆ
186 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 ( 196 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
187 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) ( 236 ) เอกสารอื่นๆ
188 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 199 ) เอกสารงานวิชาการ
189 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน ( 42 ) เอกสารอื่นๆ
190 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ( 297 ) เอกสารอื่นๆ
191 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 ( 362 ) เอกสารประกันคุณภาพ
192 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 372 ) เอกสารอื่นๆ
193 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 216 ) เอกสารอื่นๆ
194 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ( 264 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
195 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) ( 283 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
196 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ ( 228 ) เอกสารอื่นๆ
197 ตัวอย่างภาระงาน ( 238 ) เอกสารอื่นๆ
198 ตารางแสดงภาระงาน ( 243 ) เอกสารอื่นๆ
199 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 ( 242 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
200 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ( 233 ) เอกสารอื่นๆ
201 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning ( 222 ) เอกสารประกันคุณภาพ
202 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom ( 291 ) เอกสารประกันคุณภาพ
203 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 205 ) เอกสารอื่นๆ
204 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ( 215 ) เอกสารอื่นๆ
205 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 ( 247 ) เอกสารประกันคุณภาพ
206 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) ( 255 ) เอกสารงานวิชาการ
207 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( 219 ) เอกสารประกันคุณภาพ
208 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ( 187 ) เอกสารงานวิชาการ
209 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) ( 361 ) เอกสารประกันคุณภาพ
210 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) ( 296 ) เอกสารประกันคุณภาพ
211 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) ( 199 ) เอกสารประกันคุณภาพ
212 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) ( 193 ) เอกสารประกันคุณภาพ
213 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 ( 206 ) เอกสารประกันคุณภาพ
214 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 ( 167 ) เอกสารประกันคุณภาพ
215 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 ( 177 ) เอกสารประกันคุณภาพ
216 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 ( 318 ) เอกสารประกันคุณภาพ
217 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 ( 193 ) เอกสารประกันคุณภาพ
218 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 ( 182 ) เอกสารประกันคุณภาพ
219 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 ( 293 ) เอกสารงานวิชาการ
220 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 ( 185 ) เอกสารงานวิชาการ
221 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 ( 250 ) เอกสารงานวิชาการ
222 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 202 ) เอกสารงานวิชาการ
223 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 179 ) เอกสารงานวิชาการ
224 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 194 ) เอกสารงานวิชาการ
225 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 270 ) เอกสารงานวิชาการ
226 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 201 ) เอกสารงานวิชาการ
227 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 185 ) เอกสารงานวิชาการ
228 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 184 ) เอกสารงานวิชาการ
229 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 200 ) เอกสารงานวิชาการ
230 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) ( 673 ) เอกสารงานวิชาการ
231 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ ( 178 ) เอกสารงานวิชาการ
232 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) ( 177 ) เอกสารงานวิชาการ
233 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (2-59) ( 262 ) เอกสารงานวิชาการ
234 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (1-59) ( 201 ) เอกสารงานวิชาการ
235 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2-59) ( 321 ) เอกสารงานวิชาการ
236 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) ( 1819 ) เอกสารงานวิชาการ
237 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 760 ) เอกสารงานวิชาการ
238 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 220 ) เอกสารงานวิชาการ
239 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ( 265 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
240 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) ( 253 ) เอกสารอื่นๆ
241 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 330 ) เอกสารทางการเงิน
242 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา ( 772 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
243 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 ( 313 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
244 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 328 ) เอกสารทางการเงิน
245 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** ( 286 ) เอกสารทางการเงิน
246 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** ( 274 ) เอกสารทางการเงิน
247 รายงานการประเมิณหลักสูตร ( 251 ) เอกสารอื่นๆ
248 ระบบกลไก(ร่าง) ( 291 ) เอกสารอื่นๆ
249 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ ( 269 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
250 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ( 287 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
251 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 ( 241 ) เอกสารงานวิชาการ
252 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 ( 317 ) เอกสารงานวิชาการ
253 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 ( 259 ) เอกสารงานวิชาการ
254 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 ( 338 ) เอกสารงานวิชาการ
255 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง ( 436 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
256 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) ( 2643 ) เอกสารทางการเงิน
257 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( 1822 ) เอกสารอื่นๆ
258 ใบขอไปต่างประเทศ ( 277 ) เอกสารอื่นๆ
259 ใบมอบหมายงาน ( 1159 ) เอกสารอื่นๆ
260 ใบยกเลิกวันลา ( 289 ) เอกสารอื่นๆ
261 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน ( 830 ) เอกสารอื่นๆ
262 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) ( 1744 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
263 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 372 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
264 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** ( 374 ) เอกสารทางการเงิน
265 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 ( 304 ) เอกสารอื่นๆ
266 แบบฟอร์มอ.พิเศษ ( 352 ) เอกสารงานวิชาการ
267 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ ( 278 ) เอกสารงานวิชาการ
268 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ ( 294 ) เอกสารงานวิชาการ
269 แบบฟอร์มตารางสอน ( 380 ) เอกสารงานวิชาการ
270 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 1072 ) เอกสารงานวิชาการ
271 ตารางสอน 1/2555 ( 326 ) เอกสารงานวิชาการ
272 ตารางสอน 2/2555 ( 300 ) เอกสารงานวิชาการ
273 ตารางสอน 1/2556 ( 340 ) เอกสารงานวิชาการ
274 ตารางสอน 2/2556 ( 291 ) เอกสารงานวิชาการ
275 ตารางสอน 2/2557 ( 365 ) เอกสารงานวิชาการ
276 ตารางสอน 1/2557 ( 358 ) เอกสารงานวิชาการ
277 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market ( 301 ) เอกสารงานพัสดุ
278 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา ( 356 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
279 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ( 2406 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
280 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย ( 334 ) เอกสารงานพัสดุ
281 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย ( 274 ) เอกสารงานพัสดุ
282 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** ( 602 ) เอกสารทางการเงิน
283 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 427 ) เอกสารงานวิชาการ
284 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 370 ) เอกสารงานวิชาการ
285 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) ( 385 ) เอกสารงานวิชาการ
286 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ ( 427 ) เอกสารงานวิชาการ
287 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) ( 342 ) เอกสารงานวิชาการ
288 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ ( 348 ) เอกสารงานวิชาการ
289 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) ( 374 ) เอกสารงานวิชาการ
290 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) ( 421 ) เอกสารงานวิชาการ
291 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ( 344 ) เอกสารงานวิชาการ
292 รายงานประจำปี 2557 ( 385 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
293 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 388 ) เอกสารทางการเงิน
294 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ( 324 ) เอกสารอื่นๆ
295 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 ( 365 ) เอกสารงานวิชาการ
296 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 1081 ) เอกสารงานวิชาการ
297 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ ( 346 ) เอกสารงานวิชาการ
298 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 420 ) เอกสารงานวิชาการ
299 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ( 306 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
300 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ( 377 ) เอกสารงานวิชาการ
301 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ ( 370 ) เอกสารงานวิชาการ
302 ฟิสิกส์พื้นฐาน ( 429 ) เอกสารงานวิชาการ
303 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข ( 338 ) เอกสารงานวิชาการ
304 ชีววิทยาพื้นฐาน ( 326 ) เอกสารงานวิชาการ
305 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ ( 320 ) เอกสารงานวิชาการ
306 เคมี ( 667 ) เอกสารงานวิชาการ
307 คณิตศาสตร์ ( 584 ) เอกสารงานวิชาการ
308 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 ( 340 ) เอกสารอื่นๆ
309 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา ( 354 ) เอกสารงานวิชาการ
310 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) ( 1740 ) เอกสารทางการเงิน
311 ใบแก้ผลการเรียน M ( 282 ) เอกสารงานวิชาการ
312 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 424 ) เอกสารทางการเงิน
313 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 ( 311 ) เอกสารงานวิชาการ
314 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 ( 329 ) เอกสารงานวิชาการ
315 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 ( 324 ) เอกสารงานวิชาการ
316 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 ( 288 ) เอกสารงานวิชาการ
317 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 ( 300 ) เอกสารงานวิชาการ
318 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 ( 262 ) เอกสารงานวิชาการ
319 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 ( 307 ) เอกสารงานวิชาการ
320 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 ( 358 ) เอกสารงานวิชาการ
321 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 ( 284 ) เอกสารงานวิชาการ
322 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 ( 352 ) เอกสารงานวิชาการ
323 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี ( 333 ) เอกสารอื่นๆ
324 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 ( 350 ) เอกสารอื่นๆ
325 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 347 ) เอกสารงานวิชาการ
326 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ( 415 ) เอกสารงานวิชาการ
327 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ ( 406 ) เอกสารงานวิชาการ
328 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** ( 1481 ) เอกสารทางการเงิน
329 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 ( 371 ) เอกสารงานวิชาการ
330 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 ( 402 ) เอกสารงานวิชาการ
331 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) ( 433 ) เอกสารงานวิชาการ
332 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) ( 410 ) เอกสารงานวิชาการ
333 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร ( 504 ) เอกสารงานวิชาการ
334 แบบประเมินหลักสูตร 2553 ( 508 ) เอกสารงานวิชาการ
335 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ ( 684 ) เอกสารงานโครงการ
336 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน ( 431 ) เอกสารอื่นๆ
337 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( 550 ) เอกสารงานโครงการ
338 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ( 1012 ) เอกสารงานโครงการ
339 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา ( 561 ) เอกสารงานโครงการ
340 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) ( 743 ) เอกสารงานโครงการ
341 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต ( 1047 ) เอกสารงานวิชาการ
342 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน ( 395 ) เอกสารงานวิชาการ
343 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน ( 458 ) เอกสารอื่นๆ
344 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ ( 470 ) เอกสารงานวิชาการ
345 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ ( 463 ) เอกสารงานวิชาการ
346 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ ( 537 ) เอกสารงานวิชาการ
347 ใบมอบหมายงาน ( 1322 ) เอกสารทางการเงิน
348 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม ( 444 ) เอกสารอื่นๆ
349 PL.02 (วท.02) แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ ( 699 ) เอกสารงานโครงการ
350 แบบฟอร์มการดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอน ( 443 ) เอกสารงานวิชาการ
351 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 ( 453 ) เอกสารงานวิชาการ
352 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 ( 454 ) เอกสารงานวิชาการ
353 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 ( 441 ) เอกสารงานวิชาการ
354 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) ( 507 ) เอกสารทางการเงิน
355 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย ( 533 ) เอกสารทางการเงิน
356 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( 5524 ) เอกสารทางการเงิน
357 แบบฟอร์มตารางสอน ( 515 ) เอกสารงานวิชาการ
358 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษ ( 545 ) เอกสารงานวิชาการ
359 แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 513 ) เอกสารงานวิชาการ
360 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 ( 453 ) เอกสารอื่นๆ
361 วท-01 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ( 981 ) เอกสารงานโครงการ
362 แบบฟอร์ม มคอ.6 ( 481 ) เอกสารงานวิชาการ
363 แบบฟอร์ม มคอ.4 ( 460 ) เอกสารงานวิชาการ
364 แบบฟอร์ม มคอ.3 ( 666 ) เอกสารงานวิชาการ
365 แบบฟอร์ม มคอ.5 ( 587 ) เอกสารงานวิชาการ
366 บันทึกข้อความขอเบิกเงินที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท ( 553 ) เอกสารทางการเงิน
367 ตารางวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2557-2561 ( 527 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
368 PL.07 (New 2556) ( 467 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
369 สัญญายืมเงิน(ใหม่) ( 871 ) เอกสารทางการเงิน
370 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( 1258 ) เอกสารทางการเงิน
371 ใบสำคัญรับเงิน(อื่นๆ) ( 1325 ) เอกสารทางการเงิน
372 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ) ( 611 ) เอกสารทางการเงิน
373 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะเดินทาง) ( 885 ) เอกสารทางการเงิน
374 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าที่พักเหมาจ่าย) **ใหม่** ( 759 ) เอกสารทางการเงิน
375 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว) ( 606 ) เอกสารทางการเงิน
376 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่าย(วิทยากร) ( 676 ) เอกสารทางการเงิน
377 ใบสำคัญรับเงิน(วิทยากร) ( 954 ) เอกสารทางการเงิน
378 ตัวอย่างโครงการสัมมนาการประเมินผลและติดตามหลักสูตร ( 480 ) เอกสารงานวิชาการ
379 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร ( 36926 ) เอกสารทางการเงิน
380 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ ( 559 ) เอกสารงานวิชาการ
381 แบบฟอร์มรายงานผลการไปราชการ ( 1082 ) เอกสารทางการเงิน
382 แบบฟอร์มตารางสอน ( 2931 ) เอกสารงานวิชาการ
383 แบบฟอร์มแก้ผลการเรียน I ( 483 ) เอกสารงานวิชาการ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แบบแสดงรายการปริมาณงาน ขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง (สำรวจความต้องการขนย้ายครุภัณฑ์) ( 24 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ( 52 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 ความเชื่อมโยง-ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 79 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 100 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 111 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 114 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ( 109 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ( 91 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ( 113 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2563) ( 114 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 รายงานสรุปประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ (วท.01) ( 212 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 ข้อมูลจัดทำแบบขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 143 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) ( 305 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) ( 214 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ( 175 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
16 PL.202 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ( 222 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
17 แผนความต้องการงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 ( 199 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) ( 210 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
19 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) ( 188 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) ( 882 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
21 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย ( 196 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
22 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 ( 196 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
23 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) ( 283 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
24 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 ( 313 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
25 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ ( 269 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
26 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ( 287 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
27 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) ( 1744 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
28 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา ( 356 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
29 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ( 2406 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
30 รายงานประจำปี 2557 ( 385 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
31 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ( 306 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
32 ตารางวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2557-2561 ( 527 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
33 PL.07 (New 2556) ( 467 ) เอกสารงานนโยบายและแผน
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ความแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม ( 101 ) เอกสารทางการเงิน
2 แนวปฏบัติการเบิกจ่ายเงินยืม ( 156 ) เอกสารทางการเงิน
3 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** ( 333 ) เอกสารทางการเงิน
4 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** ( 324 ) เอกสารทางการเงิน
5 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** ( 263 ) เอกสารทางการเงิน
6 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) ( 402 ) เอกสารทางการเงิน
7 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** ( 300 ) เอกสารทางการเงิน
8 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** ( 261 ) เอกสารทางการเงิน
9 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 330 ) เอกสารทางการเงิน
10 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** ( 328 ) เอกสารทางการเงิน
11 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** ( 286 ) เอกสารทางการเงิน
12 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** ( 274 ) เอกสารทางการเงิน
13 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) ( 2643 ) เอกสารทางการเงิน
14 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** ( 374 ) เอกสารทางการเงิน
15 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** ( 602 ) เอกสารทางการเงิน
16 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 388 ) เอกสารทางการเงิน
17 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) ( 1740 ) เอกสารทางการเงิน
18 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) ( 424 ) เอกสารทางการเงิน
19 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** ( 1481 ) เอกสารทางการเงิน
20 ใบมอบหมายงาน ( 1322 ) เอกสารทางการเงิน
21 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) ( 507 ) เอกสารทางการเงิน
22 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย ( 533 ) เอกสารทางการเงิน
23 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( 5524 ) เอกสารทางการเงิน
24 บันทึกข้อความขอเบิกเงินที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท ( 553 ) เอกสารทางการเงิน
25 สัญญายืมเงิน(ใหม่) ( 871 ) เอกสารทางการเงิน
26 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( 1258 ) เอกสารทางการเงิน
27 ใบสำคัญรับเงิน(อื่นๆ) ( 1325 ) เอกสารทางการเงิน
28 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ) ( 611 ) เอกสารทางการเงิน
29 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะเดินทาง) ( 885 ) เอกสารทางการเงิน
30 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าที่พักเหมาจ่าย) **ใหม่** ( 759 ) เอกสารทางการเงิน
31 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว) ( 606 ) เอกสารทางการเงิน
32 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่าย(วิทยากร) ( 676 ) เอกสารทางการเงิน
33 ใบสำคัญรับเงิน(วิทยากร) ( 954 ) เอกสารทางการเงิน
34 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร ( 36926 ) เอกสารทางการเงิน
35 แบบฟอร์มรายงานผลการไปราชการ ( 1082 ) เอกสารทางการเงิน
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 33 ) เอกสารงานวิชาการ
2 ภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 33 ) เอกสารงานวิชาการ
3 ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2563 ( 92 ) เอกสารงานวิชาการ
4 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 81 ) เอกสารงานวิชาการ
5 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 91 ) เอกสารงานวิชาการ
6 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 79 ) เอกสารงานวิชาการ
7 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 75 ) เอกสารงานวิชาการ
8 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 74 ) เอกสารงานวิชาการ
9 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 73 ) เอกสารงานวิชาการ
10 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 71 ) เอกสารงานวิชาการ
11 รหัสห้องสอบ ไฟล์ Word ( 91 ) เอกสารงานวิชาการ
12 รหัสห้องสอบ ไฟล์ pdf ( 79 ) เอกสารงานวิชาการ
13 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ Word ( 85 ) เอกสารงานวิชาการ
14 คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ ไฟล์ pdf ( 90 ) เอกสารงานวิชาการ
15 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ word ( 114 ) เอกสารงานวิชาการ
16 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ pdf ( 86 ) เอกสารงานวิชาการ
17 ตารางกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 124 ) เอกสารงานวิชาการ
18 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 108 ) เอกสารงานวิชาการ
19 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2562 ( 144 ) เอกสารงานวิชาการ
20 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 178 ) เอกสารงานวิชาการ
21 ตารางสอบกลางภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 149 ) เอกสารงานวิชาการ
22 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการรับตรง ( 141 ) เอกสารงานวิชาการ
23 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2562 ( 164 ) เอกสารงานวิชาการ
24 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 206 ) เอกสารงานวิชาการ
25 ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 208 ) เอกสารงานวิชาการ
26 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 187 ) เอกสารงานวิชาการ
27 08-ภาคผนวก ค ( 201 ) เอกสารงานวิชาการ
28 07-สารบัญ ( 210 ) เอกสารงานวิชาการ
29 06-ปกหลักสูตร ( 175 ) เอกสารงานวิชาการ
30 06-Template มคอ.2 ( 258 ) เอกสารงานวิชาการ
31 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( 588 ) เอกสารงานวิชาการ
32 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร ( 145 ) เอกสารงานวิชาการ
33 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ( 336 ) เอกสารงานวิชาการ
34 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ( 191 ) เอกสารงานวิชาการ
35 01-แบบสอบถามนักศึกษา ( 180 ) เอกสารงานวิชาการ
36 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 215 ) เอกสารงานวิชาการ
37 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 229 ) เอกสารงานวิชาการ
38 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 ( 192 ) เอกสารงานวิชาการ
39 ตารางสอน 2 /2560 ( 177 ) เอกสารงานวิชาการ
40 ตารางสอน 1 /2560 ( 241 ) เอกสารงานวิชาการ
41 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 184 ) เอกสารงานวิชาการ
42 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 226 ) เอกสารงานวิชาการ
43 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 ( 207 ) เอกสารงานวิชาการ
44 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 ( 192 ) เอกสารงานวิชาการ
45 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 ( 209 ) เอกสารงานวิชาการ
46 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 ( 218 ) เอกสารงานวิชาการ
47 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ( 221 ) เอกสารงานวิชาการ
48 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 ( 199 ) เอกสารงานวิชาการ
49 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) ( 255 ) เอกสารงานวิชาการ
50 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ( 187 ) เอกสารงานวิชาการ
51 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 ( 293 ) เอกสารงานวิชาการ
52 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 ( 185 ) เอกสารงานวิชาการ
53 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 ( 250 ) เอกสารงานวิชาการ
54 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 202 ) เอกสารงานวิชาการ
55 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 ( 179 ) เอกสารงานวิชาการ
56 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 194 ) เอกสารงานวิชาการ
57 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 ( 270 ) เอกสารงานวิชาการ
58 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 201 ) เอกสารงานวิชาการ
59 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 ( 185 ) เอกสารงานวิชาการ
60 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 184 ) เอกสารงานวิชาการ
61 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 ( 200 ) เอกสารงานวิชาการ
62 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) ( 673 ) เอกสารงานวิชาการ
63 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ ( 178 ) เอกสารงานวิชาการ
64 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) ( 177 ) เอกสารงานวิชาการ
65 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (2-59) ( 262 ) เอกสารงานวิชาการ
66 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (1-59) ( 201 ) เอกสารงานวิชาการ
67 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2-59) ( 321 ) เอกสารงานวิชาการ
68 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) ( 1819 ) เอกสารงานวิชาการ
69 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 760 ) เอกสารงานวิชาการ
70 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) ( 220 ) เอกสารงานวิชาการ
71 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 ( 241 ) เอกสารงานวิชาการ
72 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 ( 317 ) เอกสารงานวิชาการ
73 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 ( 259 ) เอกสารงานวิชาการ
74 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 ( 338 ) เอกสารงานวิชาการ
75 แบบฟอร์มอ.พิเศษ ( 352 ) เอกสารงานวิชาการ
76 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ ( 278 ) เอกสารงานวิชาการ
77 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ ( 294 ) เอกสารงานวิชาการ
78 แบบฟอร์มตารางสอน ( 380 ) เอกสารงานวิชาการ
79 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 1072 ) เอกสารงานวิชาการ
80 ตารางสอน 1/2555 ( 326 ) เอกสารงานวิชาการ
81 ตารางสอน 2/2555 ( 300 ) เอกสารงานวิชาการ
82 ตารางสอน 1/2556 ( 340 ) เอกสารงานวิชาการ
83 ตารางสอน 2/2556 ( 291 ) เอกสารงานวิชาการ
84 ตารางสอน 2/2557 ( 365 ) เอกสารงานวิชาการ
85 ตารางสอน 1/2557 ( 358 ) เอกสารงานวิชาการ
86 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 427 ) เอกสารงานวิชาการ
87 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 ( 370 ) เอกสารงานวิชาการ
88 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) ( 385 ) เอกสารงานวิชาการ
89 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ ( 427 ) เอกสารงานวิชาการ
90 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) ( 342 ) เอกสารงานวิชาการ
91 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ ( 348 ) เอกสารงานวิชาการ
92 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) ( 374 ) เอกสารงานวิชาการ
93 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) ( 421 ) เอกสารงานวิชาการ
94 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ( 344 ) เอกสารงานวิชาการ
95 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 ( 365 ) เอกสารงานวิชาการ
96 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 1081 ) เอกสารงานวิชาการ
97 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ ( 346 ) เอกสารงานวิชาการ
98 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ( 420 ) เอกสารงานวิชาการ
99 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ( 377 ) เอกสารงานวิชาการ
100 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ ( 370 ) เอกสารงานวิชาการ
101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ( 429 ) เอกสารงานวิชาการ
102 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข ( 338 ) เอกสารงานวิชาการ
103 ชีววิทยาพื้นฐาน ( 326 ) เอกสารงานวิชาการ
104 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ ( 320 ) เอกสารงานวิชาการ
105 เคมี ( 667 ) เอกสารงานวิชาการ
106 คณิตศาสตร์ ( 584 ) เอกสารงานวิชาการ
107 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา ( 354 ) เอกสารงานวิชาการ
108 ใบแก้ผลการเรียน M ( 282 ) เอกสารงานวิชาการ
109 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 ( 311 ) เอกสารงานวิชาการ
110 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 ( 329 ) เอกสารงานวิชาการ
111 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 ( 324 ) เอกสารงานวิชาการ
112 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 ( 288 ) เอกสารงานวิชาการ
113 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 ( 300 ) เอกสารงานวิชาการ
114 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 ( 262 ) เอกสารงานวิชาการ
115 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 ( 307 ) เอกสารงานวิชาการ
116 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 ( 358 ) เอกสารงานวิชาการ
117 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 ( 284 ) เอกสารงานวิชาการ
118 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 ( 352 ) เอกสารงานวิชาการ
119 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 347 ) เอกสารงานวิชาการ
120 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ( 415 ) เอกสารงานวิชาการ
121 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ ( 406 ) เอกสารงานวิชาการ
122 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 ( 371 ) เอกสารงานวิชาการ
123 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 ( 402 ) เอกสารงานวิชาการ
124 แบบฟอร์มรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (องค์ประกอบ 2) ( 433 ) เอกสารงานวิชาการ
125 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการ (องค์ประกอบ 2) ( 410 ) เอกสารงานวิชาการ
126 แบบฟอร์มรายงานการประชุม การวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร ( 504 ) เอกสารงานวิชาการ
127 แบบประเมินหลักสูตร 2553 ( 508 ) เอกสารงานวิชาการ
128 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต ( 1047 ) เอกสารงานวิชาการ
129 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน ( 395 ) เอกสารงานวิชาการ
130 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ ( 470 ) เอกสารงานวิชาการ
131 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ ( 463 ) เอกสารงานวิชาการ
132 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ ( 537 ) เอกสารงานวิชาการ
133 แบบฟอร์มการดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอน ( 443 ) เอกสารงานวิชาการ
134 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 ( 453 ) เอกสารงานวิชาการ
135 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 ( 454 ) เอกสารงานวิชาการ
136 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 ( 441 ) เอกสารงานวิชาการ
137 แบบฟอร์มตารางสอน ( 515 ) เอกสารงานวิชาการ
138 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษ ( 545 ) เอกสารงานวิชาการ
139 แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ ( 513 ) เอกสารงานวิชาการ
140 แบบฟอร์ม มคอ.6 ( 481 ) เอกสารงานวิชาการ
141 แบบฟอร์ม มคอ.4 ( 460 ) เอกสารงานวิชาการ
142 แบบฟอร์ม มคอ.3 ( 666 ) เอกสารงานวิชาการ
143 แบบฟอร์ม มคอ.5 ( 587 ) เอกสารงานวิชาการ
144 ตัวอย่างโครงการสัมมนาการประเมินผลและติดตามหลักสูตร ( 480 ) เอกสารงานวิชาการ
145 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ ( 559 ) เอกสารงานวิชาการ
146 แบบฟอร์มตารางสอน ( 2931 ) เอกสารงานวิชาการ
147 แบบฟอร์มแก้ผลการเรียน I ( 483 ) เอกสารงานวิชาการ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 แผนโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ( 38 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
2 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 ( 135 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ( 114 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
4 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ( 218 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
5 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ( 184 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
6 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 197 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
7 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ( 264 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
8 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 ( 242 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
9 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ( 265 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
10 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา ( 772 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
11 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง ( 436 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
12 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 372 ) เอกสารกิจการนักศึกษา
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ( 66 ) เอกสารประกันคุณภาพ
2 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 /2563 ( 45 ) เอกสารประกันคุณภาพ
3 ตารางสรุปแผนการรับนักศึกษา รอบที่ 1-5 ปีการศึกษา 2563 ( 58 ) เอกสารประกันคุณภาพ
4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ( 37 ) เอกสารประกันคุณภาพ
5 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ปีการศึกษา 2563 ( 76 ) เอกสารประกันคุณภาพ
6 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ (ค.บ.) ปีการศึกษา 2563 ( 47 ) เอกสารประกันคุณภาพ
7 สถิติจำนวนนักศึกาษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 ( 47 ) เอกสารประกันคุณภาพ
8 สถิติจำนวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 48 ) เอกสารประกันคุณภาพ
9 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( 71 ) เอกสารประกันคุณภาพ
10 ภาระงานสอน 2-2562 ( 120 ) เอกสารประกันคุณภาพ
11 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 2-2562 ( 140 ) เอกสารประกันคุณภาพ
12 ภาระงานสอน 1-2562 ( 101 ) เอกสารประกันคุณภาพ
13 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 1-2562 ( 113 ) เอกสารประกันคุณภาพ
14 ตารางสอนรวม 2-2562 ( 113 ) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ตารางสอนรวม 1-2562 ( 90 ) เอกสารประกันคุณภาพ
16 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 2-2562 ( 98 ) เอกสารประกันคุณภาพ
17 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 2-2562 ( 99 ) เอกสารประกันคุณภาพ
18 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 1-2562 ( 97 ) เอกสารประกันคุณภาพ
19 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 1-2562 ( 83 ) เอกสารประกันคุณภาพ
20 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 123 ) เอกสารประกันคุณภาพ
21 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. ปีการศึกษา 2562 ( 133 ) เอกสารประกันคุณภาพ
22 สรุปข้อมูลการรับนักศึกษา ปี 2562 ( 113 ) เอกสารประกันคุณภาพ
23 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 ( 106 ) เอกสารประกันคุณภาพ
24 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 ( 114 ) เอกสารประกันคุณภาพ
25 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 ( 105 ) เอกสารประกันคุณภาพ
26 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 ( 90 ) เอกสารประกันคุณภาพ
27 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 ( 103 ) เอกสารประกันคุณภาพ
28 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 ( 81 ) เอกสารประกันคุณภาพ
29 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5.5 การรับตรงอิสระ ( 81 ) เอกสารประกันคุณภาพ
30 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ( 93 ) เอกสารประกันคุณภาพ
31 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ( 102 ) เอกสารประกันคุณภาพ
32 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เพิ่มเติม) ( 102 ) เอกสารประกันคุณภาพ
33 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ( 111 ) เอกสารประกันคุณภาพ
34 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ( 94 ) เอกสารประกันคุณภาพ
35 ระบบกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ( 728 ) เอกสารประกันคุณภาพ
36 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) เข้าปี 2557 ( 173 ) เอกสารประกันคุณภาพ
37 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) เข้าปี 2558 ( 168 ) เอกสารประกันคุณภาพ
38 ภาวะการมีงานทำบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 232 ) เอกสารประกันคุณภาพ
39 แบบฟอร์มเลขานุการประกันคุณภาพ ( 206 ) เอกสารประกันคุณภาพ
40 ตารางสอน 2/2561 (Excel) ( 217 ) เอกสารประกันคุณภาพ
41 ตารางสอน 1/2561 (Excel) ( 161 ) เอกสารประกันคุณภาพ
42 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2561 ( 255 ) เอกสารประกันคุณภาพ
43 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2561 ( 340 ) เอกสารประกันคุณภาพ
44 สรุปข้อมูลแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( 198 ) เอกสารประกันคุณภาพ
45 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (ค.บ) ( 195 ) เอกสารประกันคุณภาพ
46 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (วท.บ.) ( 182 ) เอกสารประกันคุณภาพ
47 ข้อบังคับ การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ( 160 ) เอกสารประกันคุณภาพ
48 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 5 ( 220 ) เอกสารประกันคุณภาพ
49 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 2 ( 170 ) เอกสารประกันคุณภาพ
50 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/2 ( 161 ) เอกสารประกันคุณภาพ
51 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/1 ( 168 ) เอกสารประกันคุณภาพ
52 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) ( 167 ) เอกสารประกันคุณภาพ
53 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) ( 164 ) เอกสารประกันคุณภาพ
54 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ (5 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 152 ) เอกสารประกันคุณภาพ
55 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ (4 ปี) ข้อมูลปี 2561 ( 195 ) เอกสารประกันคุณภาพ
56 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ปี 2563 ( 170 ) เอกสารประกันคุณภาพ
57 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 ( 196 ) เอกสารประกันคุณภาพ
58 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ( 168 ) เอกสารประกันคุณภาพ
59 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร ( 187 ) เอกสารประกันคุณภาพ
60 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ ( 187 ) เอกสารประกันคุณภาพ
61 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา ( 167 ) เอกสารประกันคุณภาพ
62 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา ( 152 ) เอกสารประกันคุณภาพ
63 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. ( 210 ) เอกสารประกันคุณภาพ
64 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 ( 534 ) เอกสารประกันคุณภาพ
65 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 ( 245 ) เอกสารประกันคุณภาพ
66 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) ( 179 ) เอกสารประกันคุณภาพ
67 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) ( 191 ) เอกสารประกันคุณภาพ
68 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) ( 190 ) เอกสารประกันคุณภาพ
69 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 ( 172 ) เอกสารประกันคุณภาพ
70 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 ( 180 ) เอกสารประกันคุณภาพ
71 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 ( 184 ) เอกสารประกันคุณภาพ
72 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 ( 152 ) เอกสารประกันคุณภาพ
73 โควตา 3 ( 182 ) เอกสารประกันคุณภาพ
74 โควตา 2 ( 240 ) เอกสารประกันคุณภาพ
75 โควตา 1 ( 168 ) เอกสารประกันคุณภาพ
76 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี ( 152 ) เอกสารประกันคุณภาพ
77 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี ( 180 ) เอกสารประกันคุณภาพ
78 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 ( 362 ) เอกสารประกันคุณภาพ
79 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning ( 222 ) เอกสารประกันคุณภาพ
80 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom ( 291 ) เอกสารประกันคุณภาพ
81 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 ( 247 ) เอกสารประกันคุณภาพ
82 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( 219 ) เอกสารประกันคุณภาพ
83 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) ( 361 ) เอกสารประกันคุณภาพ
84 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) ( 296 ) เอกสารประกันคุณภาพ
85 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) ( 199 ) เอกสารประกันคุณภาพ
86 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) ( 193 ) เอกสารประกันคุณภาพ
87 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 ( 206 ) เอกสารประกันคุณภาพ
88 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 ( 167 ) เอกสารประกันคุณภาพ
89 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 ( 177 ) เอกสารประกันคุณภาพ
90 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 ( 318 ) เอกสารประกันคุณภาพ
91 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 ( 193 ) เอกสารประกันคุณภาพ
92 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 ( 182 ) เอกสารประกันคุณภาพ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 ทดสอบเอกสาร ( 110 ) เอกสารอื่นๆ
2 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน ( 131 ) เอกสารอื่นๆ
3 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ( 146 ) เอกสารอื่นๆ
4 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ( 144 ) เอกสารอื่นๆ
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ( 370 ) เอกสารอื่นๆ
6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ( 547 ) เอกสารอื่นๆ
7 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ ( 288 ) เอกสารอื่นๆ
8 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 ( 228 ) เอกสารอื่นๆ
9 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) ( 236 ) เอกสารอื่นๆ
10 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน ( 42 ) เอกสารอื่นๆ
11 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ( 297 ) เอกสารอื่นๆ
12 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 372 ) เอกสารอื่นๆ
13 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน ( 216 ) เอกสารอื่นๆ
14 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ ( 228 ) เอกสารอื่นๆ
15 ตัวอย่างภาระงาน ( 238 ) เอกสารอื่นๆ
16 ตารางแสดงภาระงาน ( 243 ) เอกสารอื่นๆ
17 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ( 233 ) เอกสารอื่นๆ
18 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 205 ) เอกสารอื่นๆ
19 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ( 215 ) เอกสารอื่นๆ
20 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) ( 253 ) เอกสารอื่นๆ
21 รายงานการประเมิณหลักสูตร ( 251 ) เอกสารอื่นๆ
22 ระบบกลไก(ร่าง) ( 291 ) เอกสารอื่นๆ
23 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( 1822 ) เอกสารอื่นๆ
24 ใบขอไปต่างประเทศ ( 277 ) เอกสารอื่นๆ
25 ใบมอบหมายงาน ( 1159 ) เอกสารอื่นๆ
26 ใบยกเลิกวันลา ( 289 ) เอกสารอื่นๆ
27 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน ( 830 ) เอกสารอื่นๆ
28 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 ( 304 ) เอกสารอื่นๆ
29 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ( 324 ) เอกสารอื่นๆ
30 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 ( 340 ) เอกสารอื่นๆ
31 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี ( 333 ) เอกสารอื่นๆ
32 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 ( 350 ) เอกสารอื่นๆ
33 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน ( 431 ) เอกสารอื่นๆ
34 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน ( 458 ) เอกสารอื่นๆ
35 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม ( 444 ) เอกสารอื่นๆ
36 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 ( 453 ) เอกสารอื่นๆ
ที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
1 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กรณีจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท ( 95 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
2 แบบฟอร์มตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย ( 143 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
3 ใบนำเข้าเอกเซล ( 139 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
4 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ( 103 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
5 ตัวอย่างใบส่งของ ( 108 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
6 ใบเสนอราคา ( 108 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
7 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ ( 97 ) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์

ติดต่อคณะ

© Copyright 2021 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่