science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

กิจกรรมคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท อาร์ต แอนด์เทคโนโลยี จำกัด (PINN SHOP)จัดอบรมครูผู้สอนสร้างครูต้นแบบตัดเย็บ ต่อยอดปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า26 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเท...
...
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดกิจกรรม “ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ให้กับนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ...
...
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแ...
...
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดิจิทัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครง...
...
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.เสริมศักอาษา หั...
...
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Sci-Tech CMRU Education Expo 2023" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาประจำภาควิชาร่วมประ...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ภายใต้หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” ให้กับนักวิ...
...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – use Plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะและผลกระทบสุขภาพจากการจัดการขยะ ให้แก่ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ...
...
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดกิจกรรม Science & Maths camp และนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่องจ.ลำพูนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม Science & Ma...
...
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสั...
...
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “แมลงน่ารู้และต้นไม้ที่รัก” สร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนอนุบาล โรงเรียนสาธิต มร.ชม.เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานกล่าว...
...
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา สิงหา ศาสตราจารย์ปวีณา ถ้ำแก้ว อาจารย์วิเชษฐ์ สิงห์โต อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์...
...
หลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การฝึกทักษะการใช้ MS Excet on Mobile” ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ปิยุชาติ เวียงนาค หัวหน้าภาควิชาคณิต...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 25 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการบริหารความเสี่ยง...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ได้จัดนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสต...
...
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแจ่ห่มวิทยา จังหวัดลำปางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ...
...
หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แอปพลิเคชัน Blynk” ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิว...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการ...
...
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ฯพณฯ NASHIDA Kazuya และ Mr.MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำปร...
1 2 3 4