science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

กิจกรรมคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนพร้าววิทยาคม และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ หัวหน้าภ...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ” ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 25 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยต...
...
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครง...
...
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับทีมงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโ...
...
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสิ่งของบริจาค เสื้อผ้า ขนม รองเท้าและสิ่งของต่างๆ ให้แก่ตัวแทนศูนย์การเรีย...

ติดต่อคณะ

© Copyright 2021 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่