science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

กิจกรรมคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะแนวทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ...
...
คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มร.ชม.ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก​ คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​กำแพงเพชรวันที่​ 31​ พฤษภาคม​ 2565​ อาจารย์​ ดร.ชาญ​ ยอดเละ​ คณบดี​คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ อาจารย์​ ดร.วิมล​รัตน์​ พจน์​ไตร​ทิพย์​ รอ...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี CMRU #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ #รอบที่4 Direct Admissionระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65 เท่านั้นรีบหน่อยนะจ๊ะ #มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัดจ้าาาามีสาขาวิชาให้เลือกมากว่า 16 สาขาวิชารายละเอียดหลักสูตร https://www.scien...
...
คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทีม Japan Cooperation Agency (JICA) ประจำประเทศญี่ปุ่น และประจำประเทศไทยเข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม​ 2565 อาจารย์​ ดร.ชาญ​ ยอด​เละ​ คณบดี​คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ...
...
คลินิก​ ให้คำปรึกษา​สุขภาพด้วยแพทย์​แผนไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทย​ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์​คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงใหม่เปิดให้บริการให้คำปรึกษา​สุขภาพด้วยแพทย์​แผนไทย​ ให้แก่อาจารย์​ บุคลากร​ และนักศึกษา​ โดยไม่มีค่าใช้จ...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริการและกิจการนักศึกษาเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผ...
...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลตำบลสุเทพ การศึกษาวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้านการแพทย์แผนไทย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเท...
...
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ อาจารย์​ ดร.ชาญ​ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าสระเกล้าดำหัวและขอพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในเทศกา...
...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ร...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้กิจกรรม การประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวตอนรับอาจา...
...
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสื...
...
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้...
...
วันที่ 2 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและการเป็นวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผ่านระบบออนไล...
...
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการวิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาวิศวกรสัง...
...
เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 459 คน โดยไ...
...
เมื่อวันที่​ 26​ มกราคม​ 2565​ อาจารย์ ดร. ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร. สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา​ ทำกิจกรรมพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2...
...
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจ...
...
วันที่ 19 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เตชะอุดมเดช อาจารย์กอบชัย รักพันธุ์ และ ...
...
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565​ มีกิจกรรมสาธิตและตอบคำถามด้านวิทยาศาสตร์รอบตัว ทั้งทางด้าน​ เคมี​ ชีววิทยา​ ฟิสิกส์​ ให้น้องๆ​ ร่วมชิงของรางวัลมากมาย ในรูปแบบออนไลน์...
1 2