science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้งสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวิวัฒนาการตามลำดับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร กสิกรรม มณฑลพายัพ ในปี 2467 จนถึงสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ในปัจจุบัน ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2467 ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ
พ.ศ. 2490 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่” โดยเปิดสอนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสามัญ ต่อมาได้จัดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา (ป.ป.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขณะนั้นมีฐานะเป็น “หมวดวิทยาศาสตร์” ขึ้นอยู่กับฝ่ายวิชาการ โดยมีหัวหน้าหมวดเป็น ผู้บริหารหมวด
พ.ศ. 2503 ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” เปิดสอนหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีฐานะเป็น “หมวดวิทยาศาสตร์”
พ.ศ. 2518 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 หมวดวิทยาศาสตร์ จึงเปลี่ยนฐานะเป็น “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารคณะวิชา
พ.ศ. 2528 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มีการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารคณะวิชา
พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบันให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมี วัตถุประสงค์ให้ การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ
พ.ศ. 2539-2542 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายสำนักงานจากอาคาร 2 มาอยู่ในอาคาร 3 ชั้น 1
พ.ศ. 2540 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับผิดชอบ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โครงการ พวส.) โดยให้สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสำนักงานประสานโครงการ พวส.
พ.ศ. 2543 ย้ายที่ทำงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากอาคาร 3 ชั้น 1 มาอยู่ชั้น 1 ของอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการทำงาน และบริหารงานทั้ง 2 หน่วยงาน"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี