Loading...

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมปฏิบัติการทักษะ หลักสูตรการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมปฏิบัติการทักษะ หลักสูตรการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์จิรสันต์ คำคุณ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกับงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดอบรมปฏิบัติการทักษะ หลักสูตรการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและผลิตนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มศักยภาพ ณ ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ