Loading...

นักศึกษารายวิชาความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการจิตอาสา “พาไปหาน้องๆ บนดอย” ณ โรงเรียนบ้านยางแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Sci-Tech CMRU News : นักศึกษารายวิชาความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการจิตอาสา “พาไปหาน้องๆ บนดอย” ณ โรงเรียนบ้านยางแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 อาจารย์รตานารี สุทธิพงษ์, อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี, อาจารย์ภควดี โอสถาพร และอาจารย์ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาที่เรียนรายวิชา ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์, นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศ และนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ Sec.51 จัดโครงการจิตอาสา “พาไปหาน้องๆ บนดอย” ณ โรงเรียนบ้านยางแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2566
โครงการมีกิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน เช่น การซ่อมสร้างต่างๆ,ทาสี ระบายสีอาคารหอประชุม,ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนและปลูกต้นไม้,อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ,บริจาคสิ่งของ,เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ อีกทั้งกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน ด้านพัฒนาการของร่างกายตามช่วงวัย ด้านการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การทำงานร่วมกัน ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านเกมต่างๆได้ทั้งความสนุกและเพิ่มทักษะให้กับน้องๆนักเรียน