Loading...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมปรึกษาหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมปรึกษาหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ

 


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์มยุรี ชมภูงาม หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์สิขเรศ
คงแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณธีรวุฒิ จรรญาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมทีมงาน ในการดำเนินงานทางวิชาการที่เอื้อดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษและคณาจารย์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและได้แรงงานตรงตามความต้องการของบริษัท ณ ห้องประชุม
Sci1-302 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แม่ริม