คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

Poster แผนที่ รายการแข่งขัน ติดต่อสอบถาม
hero-header

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการแข่งขัน

courses
การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : อ.ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ (099-2403009)
courses
การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา (ระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : อ.ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ (099-2403009)
courses
การแข่งขันรถพลังยาง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : อ.อาจารีย์ ทองอ่อน (086-6595856)
courses
การแข่งขันรถพลังยาง (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : อ.อาจารีย์ ทองอ่อน (086-6595856)
courses
การแข่งขัน ROV E-Sport (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล (081-7164184)
courses
การแข่งขันสัมปันนีจากสีธรรมชาติ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : อ.จิราพร ชุมชิต (087-5154751)
courses
การแข่งขัน เกมส์ 180 IQ (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)
ผู้ประสานงาน : ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา (086-7305872)
courses
การแข่งขัน เกมส์ 180 IQ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา (086-7305872)
courses
การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิงสถิติ (SDAC) (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : อ.ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค (098-2525007)
courses
การแข่งขันการออกแบบและสร้างสะพานจำลองด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ ครั้งที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : อ.ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ (061-3866981)
courses
แข่งขันประกวดออกแบบ SKETCH DESIGN “การออกแบบมาสคอต ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ผู้ประสานงาน : อ.นภมินทร์ ศักดิ์สง่า (061-6653992)
courses
การแข่งขันหอคอยระฟ้าจากไม้เสียบลูกชิ้น (Skyscraper from bamboo sticks)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.สุชาติ เตชะอุดมเดช (089-1501598)
courses
แข่งขันการประดิษฐ์นวัตกรรมจากภูมิปัญญา/ของใช้ทุ่นแรง (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รายละเอียด
ผู้ประสานงาน : อ.รตานรี สุทธิพงษ์ (063-6177394)
courses
การแข่งขัน SCI-Talk : The Public Health Contest War ภายใต้หัวข้อ ก้าวต่อไปของวิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม Next Normal to New Social (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ผู้ประสานงาน : อ.ฉัตรศิริ วิภาวิน (083-2899809)

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

085-9289123 (อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์)

Template By ThemeWagon