science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

กิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในหัวข้อเรื่อง "แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)" จััดให้แก่ศิษย...
...
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ภายใต้กิจกรรม การทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริม...
...
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ นำนักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติอาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ด...
...
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษา และผู้นำแต่ละหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงกิจกรรมค่ายพลเมืองดีชาว...