science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

กิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาส...
...
นักศึกษาวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน เพื่อศึกษาบริบทด้านโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 256...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายโดยวิธีมัดย้อม” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายโ...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบอาหารสุขภาพเพื่อการจำหน่าย”เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบอาหารสุขภาพเพื่อการจำหน่าย” ภายใต้โครงการ กา...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายได้ด้วยผักไมโครกรีน ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาท...
...
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาตร์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทาศาสตร์และเทค...
...
นักศึกษาวิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเทศบาลตำบสุเทพ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาสาธารณสุข ภาควิชาคอมพิวเตอร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิศวก...
...
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน ศึกษาระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาเ...
...
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมรณรงค...
...
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดโครงการพัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตก...
...
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ประจำปี 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่...
...
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ทั้งหลักสูตร วท.บ. และ คบ. ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 โดยมี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา เข้าร่วมพิธี เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้แสดงความกตเวทิตาแก่คณาจารย์ผู้สั่งสอนและใ...
...
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิ...
...
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาเคมี จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรให้แก...
...
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ Link Campus Cabling & Networking 2022เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จัดโครงการ Link Campus Cabling & ...
...
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ร่วมถ่ายทอดความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT รร.เชียงดาววิทยาคมเมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสรี ปา...
...
เมื่อวันนที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ดวงเดือน เทพนวล หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม ภายใต้ก...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแบบส่วนร่วม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมอาจารย์และนักศึกษากลุ่มวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาส...
...
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาและเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเป็นผู้นำและจิตอาสา ให้กับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดแล...
...
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้ารวมอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รีบเกียรติจาก ...
1 2