science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

กิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
เมื่อวันนที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ดวงเดือน เทพนวล หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม ภายใต้ก...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแบบส่วนร่วม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมอาจารย์และนักศึกษากลุ่มวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาส...
...
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาและเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเป็นผู้นำและจิตอาสา ให้กับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดแล...
...
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้ารวมอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รีบเกียรติจาก ...
...
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจ (Digital Technology for Business) ซึ่งจัดให้แก่ศิษย์เก...
...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 อ.ดร.ชาญ ยอดเละ​ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ และ อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า ในหัวข้อการวิเ...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน สำหรับนักศึก...
...
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ศูนย์ประสานงานโควิด CMRU พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำการทดลองระบบสุ่มตรวจ ATK ให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน 2/2564 ...
...
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 อาจารย์มะลิวัลย์ พวงมณี อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ ไชยฮ้อย เจ้าหน้าที่ภาควิชา นำนางสาวจักรีพร ปะระมะศิลป์ นายรัชพล ลำภา และนายอภิรักษ์ กล้าณรงค์ศิปล์ นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ...
...
นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน 2021 Potatoes USA Young Chef Training and Competition เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 อาจารย์มยุรี ชมพูงาม อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ นำทีม “มาโช...
...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในหัวข้อเรื่อง "แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)" จััดให้แก่ศิษย...
...
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ภายใต้กิจกรรม การทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริม...
...
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ นำนักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติอาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ด...
...
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษา และผู้นำแต่ละหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงกิจกรรมค่ายพลเมืองดีชาว...