science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

กิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ภายใต้กิจกรรม การทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริม...
...
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ นำนักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติอาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ด...
...
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษา และผู้นำแต่ละหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงกิจกรรมค่ายพลเมืองดีชาว...

ติดต่อคณะ

© Copyright 2021 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่