062-3104909 (สำนักงานคณบดี), 061-2653344 (ฝ่ายวิชาการ), 092-8729034 (ฝ่ายกิจการนักศึกษา), 065-3760535 (ศูนย์วิทยาศาสตร์)