science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

" เลือกอนาคต เลือกเรียน STAT CMRU "

การประยุกต์ใช้สถิติ ร่วมกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เพื่อตอบสนองงานด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล ในการผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงทั้งในภาครัฐและเอกชน

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักสถิติ(Statistician)
  2) นักวิจัย
  3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4) ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
  5) ผู้ประกอบการทางธุรกิจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
  Bachelor of Science (Applied Statistics)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  Department of Mathematics and Statistics
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) ปัญญาประดิษฐ์
  2) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  3) การเล่าเรื่องจากข้อมูล
  4) เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ
  5) การสร้างตัวแบบเชิงทำนาย
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นางสาววรรณนิภา ทาไชย
นางสาววรรณนิภา ทาไชย

นักศึกษาชั้นปีที่3

... Nui wannipa

อาจารย์สาขาวิชานี้ใจดีแต่เนี๊ยบมาก สอนเข้าใจง่ายให้คำปรึกษาได้อย่างละเอียด ให้ความรู้ได้หลายด้านไม่เฉพาะแค่วิชาในสาขา และคอยช่วยเหลือนักศึกษาในทุกๆด้าน อีกทั้งสาขายังให้อะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ

นางสาวอภิชญา เงาใส
นางสาวอภิชญา เงาใส

นักศึกษาชั้นปีที่3

... Aphichaya Ngaosai

อาจารย์ทุกท่านเป็นกันเอง สอนเข้าใจง่าย ให้ความรู้ทั้งในตำราเรียนและนอกตำราเรียน คอยให้คำปรึกษา และคอยช่วยเหลือในทุกๆด้านเป็นอย่างดีค่ะ

นายณัฐภาส โปธิ
นายณัฐภาส โปธิ

นักศึกษาชั้นปีที่3

... Fewnattapas Pothi

พอได้มาสาขานี้มีความสุขมาก ๆ เพราะอาจารย์สอนเข้าใจได้ดีมากแล้วอาจารย์ทุกคนพูดเพราะใจดีแถมอย่างให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีเวลามีกิจกรรมของสาขาอาจารย์ก่มีอาหารว่างมาแจกตลอด

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นายคเชนทร์ อึ่งสกุล
นายคเชนทร์ อึ่งสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

... Kachen Uengsakul

ผมรู้สึกภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เพียงแต่สร้างคนเก่งเท่านั้น แต่ยังสร้างนักศึกษาให้เก่ง และดีมีคุณภาพไปพร้อมกัน ดั่งคำขวัญที่ว่า “คนดีสร้างชาติไทย ราชภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี” ที่สามารถนำความรู้ ความสามารถ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดี ตลอดจนเป็นผู้มีเจตคตินิยมที่ดี ทั้งต่อการเรียน ความเป็นอยู่ต่อบุคคล ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

นายเทพบดี แลกันทะ
นายเทพบดี แลกันทะ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

... Topthep Thepbodee

สิ่งที่ประทับใจตลอดการเรียนในหลักสูตรสถิติประยุกต์ สิ่งแรกก็คือเพื่อน ๆ ที่คอยช่วยกันเรียน ช่วยกันติว และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด อีกสิ่งหนึ่งก็คือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ที่นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังคอยให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ และคิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สถิติประยุกต์

อ.ดร.ปรารถนา มินเสน

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Forecasting, Operations Research, Mathematics Statistics

อ.ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Experimental Design, Survival Analysis, Excel Data Analysis

ผศ.ลักษณา บุศย์น้ำเพชร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิเคราะห์, ความน่าจะเป็น

อ.ดร.กมล สนิทธรรม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Spatial epidemiology, Statistical modelling

ผศ.ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Optimization, Bi-level programming model, Modelling

ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การวัดและประเมินผลการศึกษาภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา