science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาชีววิทยา

" บัณฑิตครูชีววิทยามีคุณภาพ เข้าใจเนื้อหา เป็นผู้นำด้านวิชาการ มีความเป็นครู เก่งประยุกต์องค์ความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู "

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เน้นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาชีววิทยา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางด้านชีววิทยา

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
  2) นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
  3) นักวิจัยอิสระ นักวิชาการอิสระ
  4) เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
  5) นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  6) ธุรกิจส่วนตัว

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
  Bachelor of Education (Biology)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาชีววิทยา
  Department of Biology
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) สัตววิทยา-พฤกษศาสตร์-จุลชีววิทยา
  2) นิเวศวิทยา-ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
  3) การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน-การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  4) กลุ่มวิชาชีพครู เช่น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
  5) เทคนิคเฉพาะทางทางชีววิทยา เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สถิติและโปรแกรมทางชีววิทยา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นายวรภพ จินวรรณ
นายวรภพ จินวรรณ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... Owen Woraphob

การได้มาเรียนในสาขาวิชาชีววิทยาเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้กับตนเองมาก นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ประสบการณ์มากมาย อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความทั่วถึง ได้รับความอบอุ่นจากอาจารณ์ รุ่นพี่ รุ่นน้องช่วยเหลือกันตลอดเวลา ได้มีเพื่อน ๆ ที่คอยดูแลกันและกันร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นความทรงจำที่ดีและมีคุณค่ามาก

นางสาวโยทะกา จอมภา
นางสาวโยทะกา จอมภา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

...Yotaka Jompa

...yyammii

ตั้งแต่ที่ได้เข้ามาเรียนที่สาขาชีววิทยา รู้สึกมีความประทับใจเป็นอย่างมากในเรื่องของมิตรภาพระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทุกคนให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี และความเป็นกันเองของอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาทุกคน อาจารย์ทุกคนน่ารักมาก ๆ อบอุ่นเหมือนครอบครัวเลยค่ะ

นางสาวณัฐปภัสช์สร บรรณพร
นางสาวณัฐปภัสช์สร บรรณพร

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

...ณปภสร บันนาพอน

ในด้านการศึกษา อาจารย์ทุกคนให้ความสำคัญกับนักศึกษาอย่างมาก การให้ความรู้ของอาจารย์คือ ให้สุด ให้ลึก ในชั่วโมงปฏิบัติการเป็นการเรียนที่สนุกและรู้สึกถึงความเป็นชีววิทยาที่แท้จริง ได้ทดลองสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ ได้ออกปฏิบัติการนอกสถานศึกษา เป็นการเปิดประสบการณ์ และตื่นเต้นมาก ๆ ในด้านของความอบอุ่น คือบุคลากรในภาคทุกคนเป็นกันเองมาก เวลามีปัญหาอะไร สามารถที่จะปรึกษาหรือส่งข้อความส่วนตัวหาได้ รุ่นพี่ทุกคนดูแลดีตั้งแต่วันแรกที่รายงานตัว สามารถที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้ จึงทำให้การมาเรียนชีววิทยา ได้ทั้งความรู้และครอบครัวค่ะ

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นางสาวศศิธร บัวลา
นางสาวศศิธร บัวลา

ครูผู้สอนชีววิทยา โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

... Tuk Tik

การที่ได้มาเรียนในสาขาชีววิทยานี้ ได้รับความรู้มากมาย และความอบอุ่นจากอาจารย์ทุกท่านที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี รวมถึงมิตรภาพทีได้จากเพื่อน ๆ ทุกคน ในช่วงชีวิตในการเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่มีความสุขและมีความทรงจำที่ดีของชีวิตมาก

นายชลธวัช มหายศนันท์
นายชลธวัช มหายศนันท์

ครูผู้สอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ IE (2 ภาษา) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม

... Title Chontawat

แรกเริ่มชอบที่จะเรียนชีววิทยาอยู่แล้ว และอยากที่จะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ จึงได้เลือกเรียนสถาบันนี้ที่มีชื่อเสียงในการผลิตครูผู้สอนที่มีคุณภาพ รวมถึงหลักสูตรที่ไม่ได้ด้อยกว่าสถาบันอื่นๆ เมื่อได้เข้ามาเรียนได้รู้สึกว่าอาจารย์และคณะผู้สอนในสาขาชีววิทยาทุกท่านเป็นกันเองมาก ๆ เหมือนคนในครอบครัวที่สามารถปรึกษาได้ทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องวิชาชีวิต ถือว่าเป็นสถาบันและสาขาวิชาที่ครบทุกองค์ประกอบครับ

นางสาวผกามาศ อาฆะโรจน์
นางสาวผกามาศ อาฆะโรจน์

ครูผู้ช่วย โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ต.สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

... Nanny pakamat

สิ่งที่ได้จากสาขาวิชาชีววิทยานี้ ไม่ใช่ได้เพียงความรู้ในตำราเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่จากอาจารย์ เพื่อน และบุคลากรในภาควิชา ที่มอบความรู้สึกเป็นกันเองตลอดเวลาเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง และนอกเหนือจากนั้นทักษะองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัย การจัดเรียนการสอน และความรู้ทางด้านชีววิทยา สิ่งเหล่านี้ทำให้ได้ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ และต่อยอดในการทำงาน การดำเนินชีวิต พัฒนาสังคม และเด็กรุ่นใหม่ต่อไปได้

นายณัฐวัฒน์ เหล่ากอ
นายณัฐวัฒน์ เหล่ากอ

ครูผู้สอน โรงเรียนเทพนารี

... aumlko

ประทับการเรียน การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อน หรือสังคมโดยรอบ ๆ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมที่ได้ทำ ได้เรียนรู้ร่วมกัน

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.บ.ชีววิทยา

อ.ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ

อ.ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behaviour), นิเวศวิทยาสัตว์ป่า (Wildlife Ecology), ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity)

อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
พฤกษศาสตร์, อนุกรมวิธานพืช, นิเวศวิทยาของพืช, สารประกอบทางเคมีในพืช, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน, plant molecular biology และ species distribution modelling

รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย

รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการหมัก, เทคโนโลยีชีวภาพ

อ.ดร.พิษณุภาคิณ ไชยมงคล

อ.ดร.พิษณุภาคิณ ไชยมงคล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ความหลากหลายทางชีวภาพ, สาหร่ายน้ำจืด, ความหลากหลายของสาหร่ายกลุ่มยูกลีนอยด์และโปรโตซัว

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, สถิติทางชีววิทยา, สารประกอบทุติยภูมิในพืชภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษาและอาจารย์