science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาเคมี

" ครูเก่ง ครูดี ครูเคมี ราชภัฏเชียงใหม่ "

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี เน้นการเรียนรู้ให้มีพื้นฐานทางเคมีที่ครบและลึกซึ้ง เน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในทางเคมี และวิทยาศาตร์ รวมถึงความสามารถในการบูรณการความรู้การจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มีคุณธรรม จริยธรรมของครู สามารถประกอบอาชีพครูผู้สอนในโรงเรียนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) ครูเคมี ครูวิทยาศาสตร์ ครูแนะแนว ในหน่วยงานราชการและเอกชน
  2) นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ
  3) นักวิชาการศึกษา นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานราชการ
  4) พนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ในหน่วยงานราชการและเอกชน
  5) อาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว ทางด้านผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องสำอาง อาหาร หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
  Bachelor of Education (Chemistry)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาเคมี
  Department of Chemistry
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ และสื่อที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนหรือโรงเรียน
  2) การจัดการเรียนรู้เคมี นักศึกษามีทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระสำคัญวิชาเคมี สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค และการจัดการชั้นเรียน
  3) โครงการวิจัยทางเคมี นักศึกษามีทักษะกระบวนการวิจัย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผน ทำวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยได้
  4) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ดำรงตนให้เป็นที่เคารพดศรัทธาดของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน
  5) การฝึกปฏิบัติการสนอในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาฝึกการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนนในสถานศึกษาจริง รอบรู้บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ มีการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นางสาวชนิตา พระวิสัตย์
นางสาวชนิตา พระวิสัตย์

นักศึกษาชั้นปีที่ 5

...Chanita Prawisat

ชอบบรรยากาศของการเรียนที่อาจารย์พร้อมยกใจของเขาให้เรา สั่งสอนและให้คำแนะนำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของเด็กแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เรียนด้วยกันกับเราที่จะคอยอยู่เคียงข้างพร้อมช่วยเหลือกัน

นายรัชชานนท์ เลื่อนชิด
นายรัชชานนท์ เลื่อนชิด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... นายรัชชานนท์ เลื่อนชิด

การที่ได้มาศึกษาในสาขาวิชาเคมีของสถาบันแห่งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง “หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น” เราเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อเป็น “ตัวเรา” สถาบันจะหล่อหลอมทุกคนให้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสำหรับ “ตัวของเราเอง” และเป็นคนดีของสังคม ดังอัตลักษณ์ที่ว่า “บัณฑิตเคมีดี มีทักษะปฏิบัติการ” ขอบคุณครับ

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม

ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ จังหวัดนครสวรรค์

... Chalermkiatmuangngarm

o ขอบคุณภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณาจารย์ทุกๆท่านผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผม ที่นี่เป็นเป็นบ้านอีกหลังที่ให้ความอบอุ่น ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ คำปรึกษาการในการเรียน การใช้ชีวิต และมอบโอกาสดีๆให้กับผมครับ ขอบคุณครับ

ว่าที่ร้อยตรีชินวัตร บุญก้ำ
ว่าที่ร้อยตรีชินวัตร บุญก้ำ

ครูผู้ช่วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

... Chinnawat

ได้รับความรู้ทางเคมีทั้งด้านการสอนและการทำการลอง มีทักษะในด้านการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากคณาจารย์ผู้มากความสามารถทุกท่าน ได้พบเพื่อนพี่น้องชาวเคมี ทำกิจกรรมร่วมกันกับรุ่นพี่และรุ่นน้อง ประสบการณ์การรับน้อง กิจกรรมภาควิชา ชมรมสู่โลกกว้าง และภูมิใจที่ได้เป็นเลือดเคมี เลือดศักดิ์ศรีแห่งศรัทธาของภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อคิดที่ได้จากภาควิชา : เกรดทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.บ.เคมี

อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์

อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ชีวเคมี

อ.ดร.จันทร์ฉาย ยานะ

อ.ดร.จันทร์ฉาย ยานะ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เคมีเชิงคำนวน, เคมีเชิงฟิสิกส์, การจัดการเรียนรู้เคมี

อ.ดร.พัชรนันท์ จันทร์พลอย

อ.ดร.พัชรนันท์ จันทร์พลอย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอนินทรีย์

ผศ.ดร.มิกิ กัณณะ

ผศ.ดร.มิกิ กัณณะ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอนินทรีย์

อ.อังคณา ลังกาวงศ์

อ.อังคณา ลังกาวงศ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ศึกษา, การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์, สะเต็มศึกษา, การจัดการเรียนการสอนอิงสมรรถนะวิทยาศาสตร์ภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษาและอาจารย์