science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาเคมี

" เรียนอะไรจบแล้วได้งานดี ต้องมาเรียนเคมีที่ มรชม "

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เน้นการเรียนรู้ด้านเคมีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ในแขนงของสาขาวิชาเคมีด้านต่างๆ บัณฑิตจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ทำงานได้จริง

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ
  2) นักเคมี หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม/วิเคราะห์คุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม
  3) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
  4) ครูเคมี ครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนรัฐ และเอกชน
  5) อาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว ทางด้านผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องสำอาง อาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6) นักวิเคราะห์ นักเคมี ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล หน่วยวิจัยขององค์กร

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
  Bachelor of Science (Chemistry)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชเคมี
  Department of Chemistry
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) นวัตกรรมการสอนเคมี
  2) ระบบคุณภาพและการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
  3) ปิโตรเลียมและสารปิโตรเคมี
  4) เคมีของเครื่องสำอาง
  5) พอลิเมอร์
  6) กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม
  7) การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  8) เทคโนโลยีชีวเคมี เทคโนโลยีด้านอาหาร
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นางสาวชนิภรณ์ ถากาศ (บีม)
นางสาวชนิภรณ์ ถากาศ (บีม)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... ChanipornBeammy

... Beammy.cnp

จากที่ได้เข้าเรียนตั้งแต่ปี 1 ถึง 4 ทำให้เห็นตัวเองเติบโตขึ้นมีความรู้ความสามารถที่ดีมีพัฒนาการในตัวเอง หลักสูตร วทบ.เคมี เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่เน้น ๆ ทั้งวิชาการและการได้ลงปฏิบัติการทางเคมีและทางเครื่องมือเคมีเกือบทุกเครื่องที่ทำให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการนำไปฝึกประสบการณ์ได้จริง อีกทั้งภาควิชาเคมียังเน้นทางด้านกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการแสดงออก การเสียสละเพื่อสังคม และมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันในสาขาให้พวกเราได้อยู่กันแบบพี่น้อง มีอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาในทุก ๆ ด้าน อยากจะชวนน้อง ๆ ทุกคนลองเขามาเปิดใจกับภาควิชาเคมีของเรา มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ

นายศราวุธ สุริยา
นายศราวุธ สุริยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... Sarawut suriya

กิจกรรมดี สานสัมพันธ์พี่น้อง ที่ปรึกษาห้องเรียนอบอุ่น บุคลากร และอาจารย์เป็นกันเอง มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์ทางเคมีมากมาย อีกทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วอย่างลึกซึ้ง สุดท้ายอยู่กับเพื่อน ๆ เรียนกันสนุกสนาน และพากันจบไปพร้อม ๆ กัน

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นันท์นภัส เงินคำคง
นันท์นภัส เงินคำคง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

... Kung Nannaphat

เมื่อเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาฯ มีความรู้สึกอบอุ่นมาก อาจารย์ทุกท่านน่ารักมาก ดูแล เอาใจใส่ด้านการเรียนดีมาก ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้อง ฝึกฝนให้เรียนปฏิบัติการขั้นพื้นฐานแน่นมาก เรียนรู้เทคนิคในการเรียนปฏิบัติการในทุก ๆ ด้าน ได้อย่างครบถ้วน จนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียน ไปปฏิบัติในการทำงานได้อย่างดี หน่วยงานชื่นชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถปฏิบัติการได้มีความถูกต้องตามลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบ

นางสุภาลักษณ์ เทพวงค์
นางสุภาลักษณ์ เทพวงค์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

... Kung nang

สำหรับการเรียนสาขาวิชาเคมี ข้าพเจ้ารู้สึกว่าอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก เมื่อมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาได้เสมอ ให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาที่ศึกษา 4 ปี เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถประกอบอาชีพในสายงานที่เรียนอย่างมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในชีวิตที่ดี

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เคมี

ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม

ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์, การวิเคราะห์แบบอาศัยการไหล (Flow-Based Analysis), การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี, การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี

อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์

อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เคมีเชิงฟิสิกส์, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีสิ่งทอ, เคมีพื้นผิว, การดูดซับ, วัสดุศาสตร์, เคมีการศึกษา

อ.ดร.วาสนา ประภาเลิศ

อ.ดร.วาสนา ประภาเลิศ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
สมุนไพร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, พฤกษเคมี, เคมีอินทรีย์, ชีวเคมี, สเปกโทรสโคปี, และโครมาโทรกราฟี

อ.สุกิจ ทองแบน

อ.สุกิจ ทองแบน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอินทรีย์, สเปกโทรสโคปี, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, และเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

อ.ดร.นีรนุช ไชยรังษี

อ.ดร.นีรนุช ไชยรังษี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอินทรีย์ภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา