science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

" เรียนสิ่งแวดล้อม เรียนเพื่อโลก เรียนเพื่อตัวเรา เรียนเพื่ออนาคตที่สดใส "

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ ทางดิน ทางอากาศ หรือแม้กระทั่งมิติทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายอยู่ที่การส่งเสริมความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนรอบตัวเราและการลงมือเพื่อแก้ไขปัญหาอันจะส่งผลต่อความยั่งยืนในอนาคต

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  2) เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
  3) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  4) นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  5) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  6) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
  7) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
  8) ผู้ประกอบการทางด้านสิ่งแวดล้อม

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
  Bachelor of Science (Environmental Science & Technology)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  Department of Environmental Science
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
  2) การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
  3) การอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  4) จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  5) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางน้ำ
  6) เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
  7) เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
  8) เทคโนโลยีสะอาด
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
พี่อาร์ม สุทธิพงศ์ ใจอาวุธ
พี่อาร์ม สุทธิพงศ์ ใจอาวุธ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

... Arm Soottipong

การได้มาเรียนในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของผม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาที่นี่น่ารักทุกคน เป็นกันเอง และยังมีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาของตนเองเป็นอย่างดี ทำให้ผมเข้าใจ และสามารถ มองเห็นภาพรวมที่ผมจะสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ ถึงจะเป็นสาขาวิชาที่ไม่ใหญ่มาก แต่พวกเราก็เป็นสาขาวิชาที่อบอุ่น และดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

พี่นายหญิง จารุวาจ ใจเวียง
พี่นายหญิง จารุวาจ ใจเวียง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

... Jaruwart Jaiwiang

ความประทับใจตั้งแต่เข้ามาเรียนในสาขานี้เลยคืออาจารย์ค่ะและบุคลากรที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในด้านการเรียน มีความเป็นกันเองและสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องคอยสอดส่องดูแลนักศึกษาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน ถ้าหากนักศึกษาต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมทางสาขาก็จะจัดหามาให้หรือแม้แต่ด้านสุขภาพและมีรุ่นพี่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอด สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือสาขานี้มีเรื่องตื่นเต้นให้ทำเสมอไม่ว่าจะเป็นในห้องปฏิบัติการหรือการลงพื้นที่เปิดประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆร่วมกับอาจารย์ได้มากเลยค่ะ

พี่ยิ้ม ปรารถนา แดงติ๊บ
พี่ยิ้ม ปรารถนา แดงติ๊บ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... Pratthana Yim

ไม่ใช่ได้เพียงองค์ความรู้เท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือความรัก ความอบอุ่น จากอาจารย์ เพื่อน และบุคลากรในภาควิชาฯ ที่มอบความรู้สึกเป็นกันเองตลอดเวลาและนอกเหนือจากนั้นทักษะองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัย การวิเคราะห์ สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้

ความในใจของ ศิษย์เก่า
พี่แวว มะลิวัลย์ พวงมณี
พี่แวว มะลิวัลย์ พวงมณี

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฎเชียงใหม่

... Waew Maliwan

ทุกครั้งที่มีคนถามว่า “จบจากที่ไหน” มีความภาคภูมิใจตลอดที่จะบอกว่า “จบจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” สถานที่แห่งนี้เป็นมากกว่าการมาเรียนเพื่อรับความรู้ แต่ยังเป็นภาควิชาที่มีความผูกพันกันเหมือนครอบครัวที่ไม่ว่าจะจบไปนานแค่ไหน เมื่อมีโอกาสได้มาเจอกันไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อน และน้องๆ ก็ยังคงให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัวตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการทำงานที่มีความหลากหลาย มีสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาให้ได้เรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งนี้ สิ่งที่เราทุกคนจำเป็นต้องมีคือ ความกระตือรือร้น การเปิดใจรับที่จะค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้ง ความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตัวเราเองเพื่อนร่วมงาน ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนและการทำงานหากเรามีความมุ่งมั่น อดทน และยึดมั่นในความเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วไม่ว่างานหนักหรือมีปัญหาอุปสรรคแค่ไหนก็จะผ่านมันไปได้เสมอ

พี่เจ ลิขิต ฉาดฉาน
พี่เจ ลิขิต ฉาดฉาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่น ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

... Likhit Chatchan

การได้เข้ามาศึกษาต่อในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พี่รู้สึกว่าพี่โชคดีมากๆ ที่ได้เข้ามาศึกษา ณ สถานที่แห่งนี้ ที่นี่เรามีอาจารย์ที่ดี มีรุ่นพี่มีเพื่อนที่ดีที่ดูแลเราเสมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของเรา ที่นี่มีอาจารย์ มีรุ่นพี่ ที่คอยสอนเราให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ที่ดีต่อเราซึ่งมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตของน้องๆได้แน่นอนครับ พี่ก็หวังว่า ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเรา จะเป็นตัวเลือกของน้องในการเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนี้ต่อไปแล้วเจอกัน นะครับ ENV CMRU

พี่แซนด์ อัณณ์ชญา ชื่นบาน
พี่แซนด์ อัณณ์ชญา ชื่นบาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำมัน บริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด

... Ying Chuenban

พี่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำมัน หากถามว่าเรียนสิ่งแวดล้อม ทำไมถึงไปวิเคราะห์น้ำมันได้ ตอบเลยค่ะ ว่าสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ได้ แค่เปลี่ยนจากการวิเคราะห์น้ำเสียที่พี่เรียนมา เป็นการวิเคราะห์น้ำมันแทน เพราะพี่นำความรู้และเทคนิคต่างๆที่เรียนมาปรับใช้ในการทำงาน เช่น การคำนวณ การใช้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแลปน้ำมัน ก็เป็นเครื่องมือที่ภาควิชาสิ่งแวดล้อมมี อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัย การเรียนการสอนในภาคมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริง การออกนอกสถานที่ อีกทั้งยังสอนในเรื่องของการดำรงชีวิต การเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก และการตัดสินใจ ฝากถึงน้องๆๆที่เข้ามาเรียนในภาควิชาสิ่งแวดล้อม ให้น้องเป็นโอกาสให้กับตัวเองในเวลา 4 ปี ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ให้ได้มากที่สุด เพราะประสบการณ์จากสอนน้องๆๆเอง และน้องๆๆจะไม่ผิดหวังที่เข้ามาเรียนในภาควิชาสิ่งแวดล้อมนี้ สุดท้ายนี้ขอให้สนุกกับการเรียนค่ะ ^^

พี่บราว ณัฐกฤษณ์ สะพานแก้ว
พี่บราว ณัฐกฤษณ์ สะพานแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ภาคสนาม บริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) สาขาเชียงใหม่

... Brow Saphankaeo

ความในใจที่อยากจะบอกน้องๆ : อยากให้น้องๆมีความตั้งใจในการเรียน และการหาประสบการณ์รอบตัว และการมีเป้าหมายหลังเรียนจบ "ใบปริญญาไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุด เป็นแค่ใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ และเป็นเพียงกระดาษที่เป็นแค่ใบรับรองว่าเราสามารถทำงานได้ แต่ประสบการณ์จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเหมาะสมกับงานนั้นๆ" วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่สาขาวิชา แต่เป็น 'ครอบครัว' ขอบคุณครับ

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ

ผศ.ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Environmental Microbiology, Bioremediation

อ.ดร.ชาญ ยอดเละ

อ.ดร.ชาญ ยอดเละ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Environmental Chemistry, Environmental Polltion, Environmental Management & Environmental Education

อ.ดร.พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร

อ.ดร.พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Phyto-Bioremediation, Environmental Engineering, Waste management

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Environmental Engineering, การบริหารและบำบัดทรัพยากรน้ำ

ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์

ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อมศึกษา, การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา