science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

" ครูวิทย์คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน "

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิต “ครู” ผู้รอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์โลก พลังงาน และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาบัณฑิตให้เป็นครูผู้มีสมรรถนะในวิชาชีพ สามารถชี้นำเยาวชนของชาติให้มีความรอบรู้วิทยาศาสตร์ มีทักษะทางปัญญา ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการดำรงชีวิต

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. (1) รับราชการครู
  (2) ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน
  (3) บุคลากรทางการศึกษา
  (4) นักวิทยาศาสตร์
  (5) อาชีพอิสระ

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  Bachelor of Education (General Science)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  Department of Physics and General Science
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. (1) วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ : พัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
  (2) วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ : ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์
  (3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
  ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน : เสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้ สามารถชี้นำเยาวชนให้มีความรู้และมีจิตวิทยาศาสตร์
  (5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : เติมเต็มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โลก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน และวิทยาการสมัยใหม่ ที่สอดคล้องตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นายณัฐชนน สุวลัย (โปสเตอร์)
นายณัฐชนน สุวลัย (โปสเตอร์)

นักศึกษาชั้นปีที่ 5

... Nat Cha Non

ตั้งแต่ก้าวเข้ามาเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งอยู่ในภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รู้สึกอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวหนึ่ง เนื่องจาก ได้เจอเพื่อน ๆ ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดี มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีอาจารย์ที่น่ารักคอยให้ความเมตตา เป็นกันเอง และพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่องเป็นอย่างดี ซึ่งการที่ได้มาอยู่ในสาขาและภาควิชานี้ นอกจากจะได้รับความอบอุ่น ความสุข และความรู้แล้วยังทำให้เรามีความอดทน มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนบ่มเพาะให้เรามีความพร้อมที่จะนำเอาความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ ที่ภาควิชามอบให้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปในอนาคต

นายอรรถกรณ์ หวังช่วยกลาง
นายอรรถกรณ์ หวังช่วยกลาง

นักศึกษาชั้นปีที่ 5

...Authagorn Got

ในการเข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาผมรู้สึกสาขานี้อบอุ่นมาก ผมไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเลย ซึ่งมีรุ่นพี่คอยต้อนรับดูแลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นที่ปรึกษาให้เราในหลาย ๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เรื่องงาน หรือปัญหาต่าง ๆ ที่สำคัญคือ มีอาจารย์ประจำภาควิชา ที่ค่อยอบรมสั่งสอน คอยถ่ายทอดความรู้ให้มากมายหลายด้าน เช่น ทางด้านปฏิบัติ ทางด้านทฤษฎี หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สาขานี้มีทั่งรุ่นพี่รุ่นน้องที่น่ารัก และอาจารย์ที่ดี ผมรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดเลยที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้

นางสาวสุภาพร เหม่อปุ๊
นางสาวสุภาพร เหม่อปุ๊

นักศึกษาชั้นปีที่ 5

...Khuankhao Akhazamalay

หากจะให้บรรยายถึงความประทับใจในการได้มาเรียนสาขาวิชานี้ ต่อให้มีเวลาได้นั่งบรรยายหลายๆวันก็คงจะบรรยายได้ไม่หมด เนื่องจากได้มีความประทับใจเกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในภาควิชาทุกคน ที่คอยเป็นแสงสว่างนำทางในการใช้ชีวิต มอบให้ทั้งวิชาความรู้ ความรัก ความเอาใจใส่ ฝึกเด็กน้อยคนหนึ่งที่เพิ่งออกมาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น มีเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่รักและกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน รู้สึกโชคดีและภูมิใจมากค่ะ ที่ได้มาเรียนสาขาวิชานี้

นายธีรสิทธิ์ ตาลป่า
นายธีรสิทธิ์ ตาลป่า

นักศึกษาชั้นปีที่ 5

...Theerasit Talpa

ผมมีความฝันอยากที่จะเป็นครูวิทยาศาสตร์ตั้งแต่มัธยม จึงเลือกที่จะมาเรียนคณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตั้งแต่แรก พอได้เข้ามาเรียนก็ประทับใจพี่ๆ เพื่อนๆ ในสาขาและที่ขาดไม่ได้คืออาจารย์ที่คอยให้ความรัก ให้คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ตลอดมา ผมภาคภูมิใจในสาขานี้มากครับ

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นางอัญชัญ พรมจันทร์ตา
นางอัญชัญ พรมจันทร์ตา

ครู (คศ.1) โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

... อัญชัญ อัญชัญ

อาจารย์ในสาขาวิชามีความเอาใจใส่นักศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คอยบ่มเพาะทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิคการสอน และการเป็นแบบอย่างครูที่ดี ทำให้นักศึกษาซึมซับในแบบอย่างที่ดีและนำไปปฏิบัติตาม

นางสาวอัณณ์ชญา ชิดปรางค์
นางสาวอัณณ์ชญา ชิดปรางค์

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (โคก หนอง นา โมเดล) สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

... An-chaya Chidprang

ได้รับความอบอุ่นจากคณะท่านอาจารย์ในภาควิชา รวมไปถึงวิชาความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาตนเองและ/หรือสังคมได้เป็นอย่างดี รู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน

นางสาวชนิสรา จอมนาสวน
นางสาวชนิสรา จอมนาสวน

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

... chanisara jomnasuan

ภูมิใจที่ได้มาเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะ เพราะนอกจากจะได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากอาจารย์ภาควิชาที่มีความทุ่มเทตั้งใจเพื่อศิษย์ทุกคนแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ต่างๆจากกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับสาขาวิชา นอกจากนี้ยังได้รับมิตรภาพดีๆจากคณะอาจารย์ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความอบอุ่นและเป็นกันเองเสมอมาค่ะ

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์

รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์พอลิเมอร์

ผศ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล

ผศ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อ.ดร.กฤษฎา บุญชม

อ.ดร.กฤษฎา บุญชม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์, พลังงาน, วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อ.ดร.จุฑามาศ หนุนชาติ

อ.ดร.จุฑามาศ หนุนชาติ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การสอนวิทยาศาสตร์ และชีววิทยา

อ.อาจารีย์ ทองอ่อน

อ.อาจารีย์ ทองอ่อน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์, ฟิสิกส์เชิงคำนวณ, วิทยาศาสตร์ทั่วไปภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา