science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

" คิดจะเป็นครูคณิตฯ คิดถึง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ "

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม๋ เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (pure mathematics) คณิตศาสตร์ประยุกต์ (applied mathematics) และคณิตศาสตร์ศึกษา (mathematics education) เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) ครูในสังกัด สพป.
  2) ครูในสังกัด สพม.
  3) ครูในสังกัด อปท.
  4) ครูในสังกัดโรงเรียนเอกชน
  5) ติวเตอร์ในสถาบันกวดวิชา

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
  Bachelor of Education (Mathematics)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  Department of Mathematics and Statistics
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถนำไปใช้กับห้องเรียน English Program (EP) หรือในโรงเรียนนานาชาติ ได้
  2) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการทางคณิตศาสตร์ เช่น เพลง และเกมทางคณิตศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์
  3) วิทยาการคำนวณ เรียนเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหา และฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา
  4) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมใช้ในทางคณิตศาสตร์ เช่น GSP, Maple, GeoGebra, GAP, Latex ฯลฯ รวมถึง website และ application ต่าง ๆ ที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ online และ onsite
  5) คณิตศาสตร์ประกันภัย เรียนเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปประเมิน วิเคราะห์ และคาดการณ์ ผลกระทบทางด้านการเงินของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ในธุรกิจประกันภัย
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นายยงค์ยุทธ กิติโกศล
นายยงค์ยุทธ กิติโกศล

นักศึกษาชั้นปีที่ 5

... Yongyut Kitikoson

สิ่งที่รู้สึกประทับใจมากที่สุด คือ อาจารย์ทุกท่านมีความเป็นกันเอง สอนเข้าใจง่าย สอนในสิ่งที่สามารถนำไปใช้สอนได้จริง ถึงแม้จะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน จะทำให้เราได้รับเทคนิคการสอนมากมายที่นำไปใช้ในอนาคต และยังให้คำปรึกษาที่ดีให้เสมอ นอกจากนั้นก็ยังมีพี่ ๆ เพื่อน ๆ ในสาขาวิชาที่น่ารัก ช่วยเหลือในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน หรือด้านกิจกรรมอีกด้วยครับ

นายชลธี โมมีเพชร
นายชลธี โมมีเพชร

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... ชลธี โมมีเพชร

ตั้งแต่ผมได้เข้ามาเรียนในสาขานี้ สิ่งแรกที่ผมรู้สึกและสัมผัสได้ก็คือ “ครอบครัว” ที่อาจารย์เป็นกันเองกับนักศึกษา คอยช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง เพื่อให้เป็นครูคณิตศาสตร์ที่ดีและมีคุณภาพ รวมไปถึงรุ่นพี่และเพื่อนทุก ๆ คน ที่คอยให้กำลังใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ

นายวทัญญู จินาตอง
นายวทัญญู จินาตอง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

... DM Watanyu

ความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รวมไปถึงความสามัคคี ช่วยกันเป็นหมู่คณะของเพื่อน และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ เรามีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นกันเองกับนักศึกษา สอนง่าย ทำให้นักศึกษาเข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ง่ายมากขึ้น รวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาสอนให้กับนักศึกษาอีกด้วย

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นางสาวนุชนารถ ใจรัตน์
นางสาวนุชนารถ ใจรัตน์

ข้าราชการครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

... Nutchanat Jairat

ไม่เคยรู้สึกผิดหวังที่ได้มาเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลยค่ะ เพราะเรียนแล้วได้ทักษะการคิด เทคนิคการสอนที่สามารถนำไปต่อยอดได้ และได้ทำกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำ นอกจากนี้อาจารย์ในสาขาวิชาก็สอนสนุก สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาได้

น.ส.ธัญญา หวังสินสุจริต
น.ส.ธัญญา หวังสินสุจริต

ข้าราชการครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

... Tunya Wongsinsujarit

อาจารย์สอนสนุก และดูแลนักศึกษาดีมาก สามารถปรึกษาเรื่องการเรียนกับอาจารย์ได้ตลอดไม่ใช่แค่ในเวลาเรียน กิจกรรมในสาขาวิชา สนุกมากๆ โดยเฉพาะการจัดงานวันเด็กให้น้องๆ พื้นที่ห่างไกล และการอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันของพี่ น้อง คณิตศาสตร์

นายจตุรงค์ สกุลสอน
นายจตุรงค์ สกุลสอน

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจอมทอง

... จตุรงค์ สกุลสอน

ตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รู้สึกดีใจมาก เพราะสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่ผลิตครูที่มีคุณภาพอย่างยิ่งและตลอดการเรียน ผมได้มีอาจารย์ที่ดี เพื่อน พี่น้อง ที่เป็นกัลยณมิตรคอยช่วยเหลือกันตลอดมา การเรียนครูที่ราชภัฏเชียงใหม่ถือว่าเป็นการอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นอย่างยิ่งสำหรับผม สาขาคณิตศาสตร์ เป็นดังบ้าน เป็นดังเครื่องหล่อหลอมให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายทั้งการใช้ชีวิตในสังคมตลอดถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.บ.คณิตศาสตร์

รศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี

รศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Semigroup Theory, Number Theory, Combinatorics

ผศ.จักรกริช ถ้ำแก้ว

ผศ.จักรกริช ถ้ำแก้ว

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์, เรขาคณิต

ผศ.ปวีณา ถ้ำแก้ว

ผศ.ปวีณา ถ้ำแก้ว

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Number Theory, Graph Theory

ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา

ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์, การสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์, การใช้โปรแกรม Geometer's Sketchpad

อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต

อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษาและอาจารย์