science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ

" ก้าวทันโลกวิถีใหม่กับเทคโนโลยีเว็บ "

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีเว็บ การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน หลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและเครือข่าย และการทดสอบระบบเพื่อรับรองคุณภาพของแอปพลิเคชัน

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ
  2) นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  3) นักทดสอบซอฟต์แวร์
  4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  5) ประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์

webtree
 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเว็บ)
  Bachelor of Science (Web Technology)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาคอมพิวเตอร์
  Department of Computer
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นสูง
  2) การพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นสูงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  3) การปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บ
  4) การทดสอบซอฟต์แวร์
  5) การประมวลผลคลาวด์
  6) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
  7) การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
ความในใจของ ศิษย์เก่า
alumni
alumni
alumni
alumni
alumni

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเว็บ

ผศ.สมรวี อร่ามกุล

ผศ.สมรวี อร่ามกุล

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การติดตั้ง พัฒนา และบริหารระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ การออกแบบการรักษาความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

อ.ดร.รสลิน เพตะกร

อ.ดร.รสลิน เพตะกร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน การทดสอบซอฟต์แวร์ ขั้นตอนวิธีและเครือข่ายการเชื่อมต่อแบบขนาน การเรียนรู้เชิงลึก

ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล

ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

อ.กฤษณา เขียวมั่ง

อ.กฤษณา เขียวมั่ง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
กลไกการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ, การออกแบบสื่อมัลติมีเดียสำหรับเว็บ, การออกแบบและสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล

อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล, การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา