science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

" สาธารณสุขพร้อมนำสุขภาพดีสู่ชุมชน "

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ การฟื้นฟูสภาพเบื้องต้น สังคมมนุษยวิทยาการแพทย์ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ และการบริหารงานสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน การพัฒนาพฤติกรรม การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  2) นักวิชาการสุขาภิบาล.
  3) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  4) นักวิชาการสุขศึกษา
  5) ผู้ประสานงานโครงการ / ผู้ช่วยนักวิจัย ทางด้านสุขภาพ

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
  Bachelor of Public Health (Community Health)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
  Department of Public Health
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) พฤติกรรมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพ
  2) ระบาดวิทยา, การป้องกันและควบคุมโรค
  3) การบำบัดโรคเบื้องต้น
  4) การพัฒนาอนามัยชุมชน
  5) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุข
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นายณัฐวุฒิ ลือโฮ้ง
นายณัฐวุฒิ ลือโฮ้ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

... Nat Nattawut

การที่กระผมได้มาศึกษาที่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนแห่งนี้ เป็นเพียงก้าวแรกในสาขาเดียวที่ให้ความรัก ความอบอุ่น และความน่าประทับใจให้แก่นักศึกษาทุก ๆ คน อีกทั้งสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนยังสอนให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ มีประสบการณ์ในการทำงาน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขจึงทำให้เกิดแนวคิดและปรัชญาที่ว่า “ยึดถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

นางสาวภัครมัย เทพแสน
นางสาวภัครมัย เทพแสน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

... มิ้งค์ ภัครมัย

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ศึกษาในสาขาสาธารณสุขชุมชนนี้ มีความประทับใจหลายอย่างมาก คิดว่าตนเองตัดสินใจไม่ผิดเลยค่ะที่เลือกเรียนที่นี่ สาขานี้ เพราะในส่วนของหลักสูตรด้านเนื้อหารวมถึงกิจกรรมต่างๆในระหว่างเรียน สามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดูแลคนรอบข้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รู้จักที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น เมื่อพูดถึงบรรยากาศภายในครอบครัวเล็กๆแห่งนี้ของเราก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง อาจารย์ท่านให้ความเมตตากับศิษย์มาก รวมถึงฝ่ายสนับสนุนคือฝ่ายธุรการ มีความยินดีและเต็มใจให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเป็นอย่างดี ซึ่งอาจารย์ทุกท่านถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่อาจารย์ท่านได้สอน ได้ถ่ายทอดโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา จึงทำให้ศิษย์ได้รับการฝึกฝนทักษะจากการเรียนในภาคทฤษฎี และยังได้ไปฝึกปฎิบัติจริงๆช่วงปิดภาคเรียน นอกจากนั้นยังได้มิตรภาพดีๆ ที่คอยช่วยเหลือกันตลอดมา อยากขอขอบคุณหลักสูตรดีและมีคุณภาพแบบนี้ ไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะ ที่เดินทางจากภาคใต้เพื่อมาศึกษาเล่าเรียนที่นี่ค่ะ

นางสาวภัทรวรรณ กันทะมา
นางสาวภัทรวรรณ กันทะมา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... Pattharawan N PK

ความประทับใจเเรกของการเข้ามาเรียนในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คือ รุ่นพี่คอยให้ความต้อนรับเป็นอย่างดี และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งอาจารย์ท่านคอยสอนและให้ความรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมนักศึกษาได้ฝึกทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นายสามารถ เมืองไชย
นายสามารถ เมืองไชย

นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) กรมกิจการผู้สูงอายุ

... น้ำแข็งคร๊าบ

นับเป็นช่วงเวลาที่ดี และรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสมาศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ CMRU ขอบพระคุณองค์ความรู้ จากอาจารย์หลายๆท่านในสาขาที่ถ่ายทอดให้ จนทำให้ผมได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบในวันนี้ อีกทั้งได้รับมิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆ และพี่ๆ ตลอดการเรียน 4 ปี ที่ผ่านมา และรู้สึกมีความสุขอบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับเยือนสาขาวิชานี้ครับ

นายนิคม ณ วันนา
นายนิคม ณ วันนา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

... T-Nikom Nawanna

ความประทับใจที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมนี้ คือ ได้รับความและประสบการณ์มากมาย ซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนที่คอยให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนในทุกๆด้าน รวมทั้งได้เจอเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่คอยช่วยเหลือ และร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกัน จึงเกิดมิตรภาพดีๆ ช่วยเหลือกันอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ฝึกฝน ทักษะที่ได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน สุดท้ายขอขอบคุณหลักสูตรดีๆและมีคุณภาพแบบนี้ครับ

นางสาวลลิตา ปัญญาวงค์
นางสาวลลิตา ปัญญาวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า

... immie Lalita

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ ที่คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือ คอยให้คำปรึกษา และใส่ใจนักศึกษาในเรื่องการเรียน การฝึกประสบการณ์ และสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดคงไม่พ้น วิจัย ที่เราจะต้องเข้าหาอาจารย์ ปรึกษาอาจารย์บ่อยๆ แม้กระทั่งเรื่องส่วนตัว ที่อาจารย์คอยรับฟังและให้คำปรึกษาตลอด และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ยังฝึกให้เราอดทน ไม่เกี่ยงงาน ทำทุกอย่างให้เป็น เรียนรู้งานต่างๆ ยิ้มแย้ม มีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อทุกคน

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขชุมชน

อ.กานต์ชัญญา แก้วแดง

อ.กานต์ชัญญา แก้วแดง

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การฟื้นฟูสภาพ ระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

อ.ฉัตรศิริ วิภาวิน

อ.ฉัตรศิริ วิภาวิน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาสุขภาพชุมชน อนามัยครอบครัว

อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ

อ.จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขาภิบาลและการจัดการเหตุรำคาญ

รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
อนามัยสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางด้านสาธารณสุข

อ.มุจลินทร์ แปงศิริ

อ.มุจลินทร์ แปงศิริ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
โภชนาการ จิตวิทยาการสาธารณสุขภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา